IVangeli Elabhalwa NguLukha 20:1-47

  • Amandla kaJesu ayasolwa (1-8)

  • Umzekeliso wabalimi abangababulali (9-19)

  • UNkulunkulu loKhesari (20-26)

  • Babuza ngokuvuswa kwabafileyo (27-40)

  • UKhristu uyindodana kaDavida yini? (41-44)

  • Ubaxwayisa ngababhali (45-47)

20  Ngelinye ilanga wathi efundisa abantu ethempelini futhi etshumayela izindaba ezinhle, abaphristi abakhokhelayo lababhali kanye labadala bamlanda  bathi kuye: “Akusitshele, uwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi? Ngubani okuphe amandla la?”+  Wabaphendula wathi: “Lami ngizalibuza umbuzo lingiphendule:  Ubhabhathizo lukaJohane lwaluvela ezulwini kumbe ebantwini?”  Basebecebisana besithi: “Nxa singathi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uzakuthi, ‘Kungani lingamkholwanga?’  Kodwa nxa singathi, ‘Lwaluvela ebantwini,’ bonke abantu bazasikhanda ngamatshe ngoba bakholwa ukuthi uJohane wayengumphrofethi.”+  Ngakho bamtshela ukuthi abakwazi lapho oluvela khona.  UJesu wasesithi kubo: “Lami angisoze ngilitshele ukuthi ngiwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi.”  Ngemva kwalokho watshela abantu umzekeliso, wathi: “Kulomuntu owahlanyela amagilebisi ensimini+ yakhe wayiqhatshisa kubalimi, yena wasesiya elizweni elikhatshana okwesikhathi eside.+ 10  Ngesikhathi sokuvuna wathuma inceku yakhe kubalimi ukuthi iyethatha ezinye izithelo ezazisensimini. Kodwa abalimi bayitshaya bayixotsha, yabuyela ilengise izandla.+ 11  Waphinda wathuma enye inceku, layo bayitshaya bayiphatha kubi, yabuyela ilengise izandla. 12  Wathuma leyesithathu, layo bayitshaya bayilimaza basebeyikhiphela phandle kwensimu. 13  Umnikazi wensimu yamagilebisi wathi, ‘Manje ngenzeni? Ngizathuma indodana yami engiyithandayo.+ Kumele ukuthi yona bazayihlonipha.’ 14  Abalimi bathi beyibona indodana yakhe bacebisana bathi, ‘Le yiyo indlalifa. Asiyibulaleni ukuze ilifa libe ngelethu.’ 15  Ngakho bayikhiphela phandle kwensimu yamagilebisi bayibulala.+ Manje umnikazi wensimu leyo uzabenzani abalimi laba? 16  Uzabuya azobabulala, insimu ayiphe abanye.” Bathi bekuzwa lokho bathi: “Lokho ngeke kwenzakale!” 17  Kodwa yena wabakhangela wabathi nhlo, wasesithi: “Pho utshoni umbhalo othi: ‘Ilitshe elaliwa ngabakhi selibe lilitshe eliyisiqokoqela’?*+ 18  Wonke umuntu owela elitsheni lelo uzaphahlazeka+ futhi loba ngubani elizawela phezu kwakhe lizamhlifiza.” 19  Ababhali labaphristi abakhokhelayo basebefuna ukumbamba ngalesosikhathi ngoba bananzelela ukuthi wayekhulume umzekeliso lo ecabanga ngabo.+ Kodwa besaba abantu. 20  Bakhangelisisa konke ayekwenza, basebethuma amadoda ababewaqhatshile bawatshela ukuthi azenze alungileyo ukuze amthiye ngamazwi akhe.+ Babesenzela ukuthi bayemnikela kuhulumende lakumbusi.* 21  Amadoda la afika athi kuye: “Mfundisi, siyakwazi ukuthi konke okukhulumayo lokufundisayo kuqondile lokuthi awukhethi muntu, kodwa ufundisa iqiniso ngendlela kaNkulunkulu. 22  Kusemthethweni* yini ukuthi sibhadale umthelo kuKhesari kumbe hatshi?” 23  Kodwa uJesu wabunanzelela ubuqili babo wasesithi kubo: 24  “Ngitshengisani udenariyu.* Ngumfanekiso kabani lo futhi libizo likabani elibhalwe lapha?” Bathi kuye: “NgokukaKhesari.” 25  Wasesithi kubo: “Yikho kufanele libuyisele okukaKhesari kuKhesari,+ kodwa okukaNkulunkulu+ kuNkulunkulu.” 26  Bamangala besizwa impendulo yakhe bathula. Behluleka ukumthiya ngamazwi akhe phambi kwabantu. 27  Kodwa kwafika abanye abaSadusi ababesithi abafileyo abasoze bavuswe,+ bambuza bathi:+ 28  “Mfundisi, uMosi wasibhalela wathi, ‘Nxa indoda ingafa ingelamntwana itshiye umkayo, umfowabo kufanele athathe lowomfazi azalele umfowabo abantwana.’+ 29  Manje kwakulamadoda ayisikhombisa ayeyizelamani. Endala yathatha umfazi kodwa yafa ingelamntwana. 30  Ngakho watshada leyesibili, 31  waphinda watshada leyesithathu. Wonke eyisikhombisa acina etshade laye kodwa afa engelabantwana. 32  Ekucineni owesifazana laye wafa. 33  Pho uzakuba ngumkabani nxa sekuvuswa abafileyo? Phela wayeke waba yinkosikazi yabo bonke boyisikhombisa.” 34  UJesu wathi kubo: “Abantu bomumo lo wezinto* bayathatha futhi bayendiswa, 35  kodwa labo uNkulunkulu athi bafanele ukuvuswa kwabafileyo lokuthola ukuphila kumumo wezinto ozayo abasoze bathathe kumbe bende.+ 36  Abasoze baphinde bafe ngoba bazabe sebenjengezingilosi njalo bazakuba ngabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yokuthi bazavuswa kwabafileyo. 37  UMosi laye wakuveza endabeni yesihlahla sameva ukuthi abafileyo bazavuswa. Wabiza uJehova* ngokuthi ‘nguNkulunkulu ka-Abrahama loNkulunkulu ka-Isaka loNkulunkulu kaJakhobe.’+ 38  UnguNkulunkulu wabaphilayo hatshi owabafileyo ngoba kuye bonke bayaphila.”+ 39  Abanye ababhali basebesithi: “Lapha ukhulume kuhle Mfundisi.” 40  Babengaselaso isibindi sokubuza ngitsho lombuzo owodwa. 41  Yena wasebabuza wathi: “Kungani besithi uKhristu uyindodana kaDavida?+ 42  Phela uDavida ngokwakhe wabhala ebhukwini lamaHubo wathi, ‘UJehova* wathi eNkosini yami: “Hlala esandleni sami sokudla 43  ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo* senyawo zakho.”’+ 44  Manje nxa uDavida embiza ngokuthi Nkosi, uyindodana yakhe njani?” 45  Abantu bonke bathi besamlalele, wathi kubafundi bakhe: 46  “Nanzelelani ababhali abathanda ukuhambahamba begqoke amajazi lokubingelelwa emakethe. Bathanda ukuhlala ezitulweni eziphambili* emasinagogeni lokuhlala ezindaweni zabahlonitshwa nxa besemadilini antambama.+ 47  Baqila abafelokazi babathathele impahla yabo* futhi bakhuleka imithandazo emide besenzela ukubukwa. Bazakwahlulelwa kabuhlungu kulabanye.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “lakugavena.”
Kumbe, “Kuqondile.”
Isenabelo kulapho umuntu abeka khona inyawo zakhe nxa ehlezi esitulweni.
Kumbe, “ezingcono kulazo zonke.”
NgesiGrikhi, “izindlu zabo.”