IVangeli Elabhalwa NguLukha 2:1-52

  • Ukuzalwa kukaJesu (1-7)

  • Abelusi babona izingilosi (8-20)

  • Ukusokwa lokuhlanjululwa (21-24)

  • USimiyoni ubona uKhristu (25-35)

  • U-Ana ukhuluma ngoJesu (36-38)

  • Babuyela eNazaretha (39, 40)

  • UJesu esethempelini eleminyaka engu-12 (41-52)

2  Ngalezonsuku uKhesari Agastu wabeka umlayo wokuthi wonke umuntu embusweni* ayebhalisa ibizo lakhe.  (Lokhu kwakuyikubhalisa kokuqala ngesikhathi uKhwirinu engumbusi* weSiriya.)  Abantu bonke bahamba bayabhalisa, lowo lalowo edolobheni lakibo.  Ngakho uJosefa+ laye wasuka edolobheni leNazaretha eliseGalile waya eJudiya edolobheni likaDavida elibizwa ngokuthi yiBhethilehema,+ ngoba wayengowendlu kaDavida futhi engowosendo lwakhe.  Wahamba wayabhalisa elomkakhe uMariya ayesetshade laye njengokuthembisana kwabo.+ UMariya wayesezabeletha.+  Sebekhonale isikhathi sakhe sokubeletha safika,  wasebeletha indodana yakhe elizibulo,+ wayigoqela ngamalembu wayibeka emkolweni odlela izifuyo+ ngoba babeswele indawo ezindlini zezihambi.  Endaweni leyo kwakulabelusi ababehlala emlageni belinde imihlambi yabo ebusuku.  Besalibele kwabonakala ingilosi kaJehova* yama phambi kwabo lenkazimulo kaJehova* yakhanya lapho ababekhona, besaba kakhulu. 10  Kodwa ingilosi yathi kubo: “Lingesabi. Lalelani! Ngimemezela izindaba ezinhle zentokozo enkulu abantu bonke abazakuba layo. 11  Lamuhla edolobheni likaDavida+ lizalelwe umsindisi+ onguKhristu iNkosi.+ 12  Nanku elizambona ngakho: Lizabona usane lugoqelwe ngamalembu, lulaliswe emkolweni odlela izifuyo.” 13  Khonokho nje ingilosi le yabonakala isilebutho lasezulwini elikhulu+ lidumisa uNkulunkulu lisithi: 14  “Kakhazinyuliswe uNkulunkulu osezulwini, labantu abasemhlabeni abamukelwa nguye kababe lokuthula.” 15  Izingilosi zathi sezibuyele ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa besithi: “Asiyeni eBhethilehema khathesi, siyebona lokho osekwenzakele esikutshelwe nguJehova.”* 16  Bahle basuka bahamba, bafica uMariya loJosefa kanye losane lulaliswe emkolweni odlela izifuyo. 17  Abelusi bathi bebona lokhu, balandisa izinto ababezitsheliwe ngomntwana. 18  Bonke abakuzwayo okwakhulunywa ngabelusi bamangala, 19  kodwa uMariya wawalondoloza wonke amazwi la, wacabangisisa ngawo.+ 20  Ngemva kwalokho abelusi babuyela bekhazimulisa uNkulunkulu futhi bemdumisa ngakho konke ababekubonile lababekuzwile. Lokho ababekutsheliwe yikho kanye abakutholayo. 21  Ngelanga lesi-8 okwakulilanga lokuthi asokwe,+ waphiwa ibizo elithi Jesu, lelo ayeliphiwe yingilosi unina engakazithwali.+ 22  Kwathi sekufike isikhathi sokuthi bayehlanjululwa njengoba kutshiwo eMthethweni kaMosi,+ bamletha eJerusalema ukuze bamethule kuJehova,* 23  njengoba nje kubhaliwe eMthethweni kaJehova* ukuthi: “Wonke owesilisa olizibulo kumele abizwe ngokuthi ungcwele kuJehova.”*+ 24  Banikela ngomhlatshelo belandela uMthetho kaJehova* othi: “Kumele unikele ngamajuba amabili kumbe ngabantwana benkwilimba ababili.”+ 25  EJerusalema kwakulendoda okwakuthiwa nguSimiyoni eyayilungile njalo izinikele kuNkulunkulu. Yayimelele ukududuzwa kwabako-Israyeli+ futhi umoya ongcwele wawuphezu kwayo. 26  UNkulunkulu wayekuvezile kuyo ngomoya ongcwele ukuthi yayingasoze ife ingakamboni uKhristu kaJehova.* 27  Yakhokhelwa ngumoya ongcwele yangena ethempelini. Abazali bakaJesu bathi bemletha lapho bezokwenza lokho okutshiwo nguMthetho,+ 28  indoda le yamphatha uJesu owayeseselusane yadumisa uNkulunkulu isithi: 29  “Khathesi-ke Nkosi Enkulu, usuyivumele inceku yakho ukuthi ihambe ngokuthula+ njengoba wawuthembisile, 30  ngoba amehlo ami aseyibonile indlela ozayisebenzisa ukuthi usindise abantu,+ 31  oyilungise izizwe zonke zikhangele,+ 32  njalo eyinkazimulo yabantu bakho bako-Israyeli kanye lokukhanya+ okususa iveyili eyembese amehlo ezizwe.”+ 33  Uyise womntwana kanye lonina bamangala besizwa izinto ezazikhulunywa ngomntanabo. 34  USimiyoni wababusisa wasesithi kuMariya unina womntwana: “Abanengi ko-Israyeli bazakuwa ngenxa yomntwana lo,+ labanye abanengi bazavuka.+ Uzakuba yisibonakaliso abazakhuluma kubi ngaso+ 35  ukuze imicabango yabantu abanengi ivezwe egcekeni. Kodwa wena uzagwazwa yinkemba ende.”+ 36  Kwakulomunye umphrofethikazi okwakuthiwa ngu-Ana, owayeyindodakazi kaFanuweli owesizwana sako-Asheri. Owesifazana lo wayeseluphele futhi wayehlale lomkakhe okweminyaka eyisikhombisa ngemva kokutshada kwabo.* 37  Wayengumfelokazi njalo wayeseleminyaka engu-84. Wayehlala ekhona ethempelini, esenza inkonzo engcwele ubusuku lemini, ezila futhi esenza lemithandazo yokuncenga. 38  Ngalesosikhathi wasondela waqalisa ukubonga uNkulunkulu ekhuluma ngomntwana lo kubo bonke ababelindele ukukhululwa kweJerusalema.+ 39  UJosefa loMariya bathi sebezenzile zonke izinto belandela okuseMthethweni kaJehova*+ babuyela eGalile, edolobheni lakibo iNazaretha.+ 40  Umntwana waqhubeka ekhula futhi eqina, egcwala ukuhlakanipha. Umusa kaNkulunkulu waqhubeka uphezu kwakhe.+ 41  Abazali bakhe babejayele ukuya eJerusalema minyaka yonke belanda umkhosi wePhasika.+ 42  Eseleminyaka engu-12 bahamba emkhosini lo njengenjayelo.+ 43  Amalanga omkhosi athe esedlulile babuyela, kodwa uJesu yena wasala eJerusalema abazali bakhe bengananzeleli. 44  Bahamba okwelanga lonke becabanga ukuthi wayeseqenjini ababehamba lalo. Ngakho baqalisa ukumdinga ezihlotsheni zabo lakulabo ababesazana labo. 45  Sebemswele babuyela eJerusalema bamdinga yonke indawo, 46  baze bamthola ethempelini ngemva kwamalanga amathathu. Wayehlezi phakathi kwabafundisi, ebalalele futhi ebabuza imibuzo. 47  Bonke ababemlalele babelokhu bemangaliswa yikuzwisisa kwakhe lezimpendulo zakhe.+ 48  Abazali bakhe bathi bembona bamangala. Unina wathi kuye: “Mntanami, kambe usenzani? Mina loyihlo besesikhathazekile ngawe, akulamuhla sikudinga.” 49  Kodwa yena wabaphendula wathi: “Belingidingelani? Belingazi yini ukuthi kumele ngibe sendlini kaBaba?”+ 50  Lanxa kunjalo abazange bakuzwisise ayekutsho. 51  Wabuyela labo eNazaretha waqhubeka ezehlisa kubo.*+ Unina wawagcina enhliziyweni wonke amazwi la.+ 52  UJesu wayelokhu ekhula, eqhubeka ehlakanipha futhi esamukelwa nguNkulunkulu labantu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “emhlabeni wonke.”
Kumbe, “engugavena.”
NgesiGrikhi, “kusukela eyintombi egcweleyo.”
Kumbe, “ebalalela.”