IVangeli Elabhalwa NguLukha 19:1-48

  • UJesu uvakatshela uZakhewu (1-10)

  • Umzekeliso wamamina alitshumi (11-27)

  • UJesu ungena njengomnqobi (28-40)

  • Ukhalela iJerusalema (41-44)

  • Uhlambulula ithempeli (45-48)

19  Wangena eJerikho waquma phakathi kwayo.  Kulelodolobho kwakulendoda okwakuthiwa nguZakhewu eyayiyinduna yabathelisi futhi inothile.  UZakhewu wayefuna ukumbona ngawakhe uJesu kodwa wayesehluleka ngoba kwakulabantu abanengi njalo wayemfitshane.  Ngakho wagijima waya phambili wafika wakhwela esihlahleni somsikhamori ukuze ambone ngoba wayesiza ngaleyondlela, esezadlula khonapho.  UJesu wathi efika kulesosihlahla wakhangela phezulu wathi kuye: “Zakhewu, yehla masinyane ngoba lamuhla ngizokuvakatshela emzini wakho.”  Esizwa lokho wahle wehla wamamukela emzini wakhe ethokoza.  Bathi bekubona lokhu bonke bangunguna besithi: “Uvakatshele emzini wendoda eyisoni.”+  Kodwa uZakhewu wasukuma wathi eNkosini: “Nkosi, impahla engilayo ngizayehlukanisa phakathi, enye ngiyinike abayanga njalo loba ngubani engamqila imali ngizambuyisela isiphindwe kane.”+  UJesu wasesithi kuye: “Lamuhla insindiso ifikile endlini le ngoba lawe uyindodana ka-Abrahama. 10  Phela iNdodana yomuntu yalanda ukuzodinga lokuzosindisa abalahlekileyo.”+ 11  Bathi belokhu belalele, wabatshela omunye umzekeliso ngoba wayeseseduze leJerusalema futhi babecabanga ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawuzahle ufike ngalesosikhathi.+ 12  Wathi: “Omunye umuntu wesikhosini waya elizweni elikhatshana+ ukuze ayephiwa ubukhosi abesephenduka. 13  Wabiza izinceku zakhe ezilitshumi wazinika imali engamamina* alitshumi, wathi kuzo, ‘Yenzani ibhizinesi ngamamina la ngize ngiphenduke.’+ 14  Kodwa abantu bakibo babemzonda, yikho bathuma iqembu labameli ukuthi limlandele lifike lithi, ‘Asifuni ukuthi indoda le ibe yinkosi yethu.’ 15  “Wathi esephendukile esebuphiwe ubukhosi,* wabiza izinceku ayezinike imali* ukuze azwe ukuthi zazitholeni kubhizinesi ezazisele ziyenza.+ 16  Eyokuqala yasondela yathi, ‘Nkosi, ngithole amanye amamina alitshumi ngemina lakho.’+ 17  Wathi kuyo, ‘Wenze kuhle nceku enhle! Busa amadolobho alitshumi ngoba utshengise ukuthi uthembekile entweni encane kakhulu.’+ 18  Eyesibili yafika yathi, ‘Nkosi, ngithole amamina amahlanu ngemina lakho.’+ 19  Lasencekwini le wathi, ‘Lawe busa amadolobho amahlanu.’ 20  Kodwa enye yafika yathi, ‘Nkosi, nanti imina lakho. Ngaligoqela ngelembu ngalifihla. 21  Bengikwesaba ngoba wena ulomoya omubi, uthatha imali ongazange uyifake ebhanga njalo uvuna ongakuhlanyelanga.’+ 22  Wasesithi kuyo, ‘Ngikwahlulela ngamazwi akho nceku embi. Angithi ubukwazi ukuthi ngilomoya omubi lokuthi ngithatha imali engingayifakanga ebhanga, ngivune lengingakuhlanyelanga?+ 23  Manje wayekelelani ukufaka imali yami* ebhanga? Phela bengizathi ngifika ngiyithathe isizele.’ 24  “Wasesithi kwababemi khonapho, ‘Mthatheleni imina lelo lilinike olamamina alitshumi.’+ 25  Kodwa bona bathi, ‘Nkosi, yena evele elamamina alitshumi?’ 26  Wabaphendula wathi, ‘Ngithi kini, wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa ongelalutho uzathathelwa lalokho alakho.+ 27  Lethani lapha izitha zami ezazingafuni ukuthi ngibe yinkosi yazo, lizibulale phambi kwami.’” 28  Ngemva kwalokho uJesu waqhubeka ngohambo lwakhe esiya eJerusalema. 29  Wathi eseseduze leBhethifage leBhethani entabeni yama-oliva,+ wathuma abafundi bakhe ababili+ 30  wathi: “Hambani esigabeni lesiya elisikhangeleyo, lingangena kuso lizafica kuledonkana ebotshelweyo engakaze igadwe ngumuntu. Liyikhulule libuye layo lapha. 31  Kodwa kungaba lomuntu olibuza esithi, ‘Liyithukululelani?’ lithi kuye, ‘INkosi iyayifuna.’” 32  Ngakho ababethunyiwe bahamba bafika bayithola njengoba wayebatshelile.+ 33  Kodwa bathi besayithukulula abanikazi bayo bathi kubo: “Kanti liyithukululelani idonkana leyo?” 34  Bona bathi: “INkosi iyayifuna.” 35  Basebeyiqhuba bayisa kuJesu, babeka izembatho zabo zangaphandle phezu kwayo, uJesu wayigada.+ 36  Lapho ayehamba khona abantu babesendlala izembatho zabo zangaphandle emgwaqweni.+ 37  Wathi efika nje emgwaqweni owawusehla usuka entabeni yama-oliva, bonke abafundi bajabula badumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu ngenxa yazo zonke izimangaliso ababezibonile. 38  Babesithi: “Ubusisiwe lowo oyiNkosi oza ngebizo likaJehova!* Akube lokuthula ezulwini lenkazimulo kulowo ophezulu emazulwini!”+ 39  Kodwa abanye abaFarisi ababelapho bathi kuye: “Mfundisi, khuza abafundi bakho.”+ 40  Yena wabaphendula wathi: “Ngilitshela ukuthi nxa laba bangathula, amatshe azamemeza.” 41  Wathi eseseduze kwedolobho leJerusalema, walikhangela walikhalela+ 42  esithi: “Aluba nje ubuzizwisisile lamuhla izinto eziphathelane lokuthula! Kodwa khathesi sezifihliwe ukuze ungaziboni.+ 43  Phela zizafika insuku lapho izitha zakho ezizafaka khona uthango lwezigodo ezicijileyo, zikugombolozele njalo zikuvalele uswele lesikhala sokuphunyuka.+ 44  Zizakutaklazela phansi wena labantwabakho bonke,+ zingatshiyi ilitshe phezu kwelinye phakathi kwakho+ ngoba awuzange usinanzelele isikhathi sokuhlolwa kwakho.” 45  Wangena ethempelini waqalisa ukuxotshela phandle ababethengisa,+ 46  esithi kubo: “Kubhaliwe ukuthi, ‘Indlu yami izakuba yindlu yokuthandazela,’+ kodwa lina seliyenza ubhalu lwamasela.”+ 47  Waqhubeka efundisa nsuku zonke ethempelini. Kodwa abaphristi abakhokhelayo lababhali kanye labakhokheli besizwe babefuna ukumbulala.+ 48  Lanxa kunjalo, babesehluleka ngoba abantu babehlala bemlandela befuna ukumlalela.+

Amabala angaphansi

Imina lamaGrikhi lalingamagremu angu-340 njalo kwakuthiwa lilingana lamadrakhima angu-100. Khangela iSengezo ku-B14.
NgesiGrikhi, “isiliva.”
Kumbe, “esewuphiwe umbuso.”
NgesiGrikhi, “isiliva sami.”