IVangeli Elabhalwa NguLukha 18:1-43

  • Umzekeliso womfelokazi ophikelelayo (1-8)

  • UmFarisi lomthelisi (9-14)

  • UJesu labantwana (15-17)

  • Umbuzo wombusi onothileyo (18-30)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (31-34)

  • Usilisa isiphofu esicela uncedo (35-43)

18  Wasebalandisela umzekeliso owawutshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi bahlale bethandaza njalo bangakhalali,+  wathi: “Kwelinye idolobho kwakulendoda engumahluleli eyayingamesabi uNkulunkulu futhi ingahloniphi muntu.  Omunye umfelokazi wakulelodolobho wayehlala esiya kuyo esithi, ‘Ngicela ube leqiniso lokuthi ngahlulelwa kuhle endabeni yami lomuntu ongimangalelayo.’  Kwahlala isikhathi ingafuni ukumncedisa kodwa yacina isithi enhliziyweni yayo, ‘Lanxa ngingamesabi uNkulunkulu futhi ngingahloniphi muntu,  umfelokazi lo ulokhu engihlupha, yikho ngizaba leqiniso lokuthi wahlulelwa kuhle ukuze angabi elokhu ebuya ezongidaka ngesicelo sakhe.’”+  INkosi uJesu yaqhubeka yathi: “Liyezwa yini ukuthi umahluleli wathini lanxa wayengalunganga?  Manje uNkulunkulu ngeke yini abe leqiniso lokuthi abakhethiweyo bakhe abakhala kuye ubusuku lemini+ bahlulelwa kuhle? Uzakwenza lokho futhi uzaqhubeka ebabekezelela.+  Ngilitshela ukuthi uzaba leqiniso lokuthi bahlulelwa kuhle masinyane nje. Kodwa nxa iNdodana yomuntu ifika izaluthola yini ukholo olunje* emhlabeni?”  Khonapho kwakulabanye ababezithemba, bezitshela ukuthi balungile futhi bekhangelela abanye phansi. Yikho walandisa omunye umzekeliso wathi: 10  “Amadoda amabili aya ethempelini esiyakhuleka. Enye yayingumFarisi, enye ingumthelisi. 11  UmFarisi wama waqalisa ukuthandazela enhliziyweni esithi, ‘O Nkulunkulu, ngiyabonga ukuthi angifanani labanye bonke, abayizigebenga, labangalunganga, labafebayo,* ngitsho layenalo umthelisi. 12  Ngizila ukudla kabili ngeviki futhi nginikela okwetshumi kwakho konke engikutholayo.’+ 13  Kodwa umthelisi wayemele khatshana, engafuni lokuphakamisela amehlo akhe ezulwini. Wayelokhu etshaya isifuba sakhe esithi, ‘Awu Nkulunkulu, woba lomusa* kimi, mina muntu oyisoni.’+ 14  Ngilitshela ukuthi indoda le yabuyela emzini wayo kucacile ukuthi ilungile kulomFarisi+ ngoba wonke umuntu oziphakamisayo uzayangiswa, kodwa loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa.”+ 15  Abantu baletha izinsane zabo kuye ukuze azibambe. Abafundi bathi bekubona lokhu baqalisa ukubakhuza.+ 16  Lanxa kunjalo, uJesu wathi izinsane lezo zilethwe kuye, wathi: “Bayekeleni abantwana abancane beze kimi, lingazami ukubavimba ngoba uMbuso kaNkulunkulu ngowalabo abanjengabantwana.+ 17  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngubani ongamukeli uMbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane kasoze angene kuwo loba sekutheni.”+ 18  Omunye umbusi wasembuza wathi: “Mfundisi Omuhle, kumele ngenzeni ukuze ngizuze ilifa lokuphila okungapheliyo?”+ 19  UJesu wathi kuye: “Kungani ungibiza ngokuthi ngimuhle? Kakho omuhle ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela.+ 20  Angithi uyayazi imilayo ethi: ‘Ungafebi,*+ ungabulali,+ ungatshontshi,+ ungafakazi amanga,+ hlonipha uyihlo lonyoko.’”+ 21  Yena wathi: “Yonke imilayo le ngiyigcinile kusukela ngisesemncane.” 22  UJesu uthe esizwa lokho wathi kuye, “Iyodwa kuphela into esisele kuwe: Thengisa zonke izinto olazo, imali ozayithola uyinike abayanga, lapho-ke uzakuba lenotho ezulwini. Ngemva kwalokho usungabuya uzokuba ngumlandeli wami.”+ 23  Wathi ekuzwa lokhu wadana kakhulu ngoba wayenothe kakhulu.+ 24  UJesu wamkhangela wasesithi: “Kuzakuba nzima kakhulu ukuthi abalemali bangene eMbusweni kaNkulunkulu!+ 25  Phela kulula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi kulokuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni kaNkulunkulu.”+ 26  Abakuzwayo lokhu bathi: “Pho ngubani ongasindiswa?”+ 27  Yena wathi: “Izinto ezingeke zenzeke ebantwini ziyenzeka kuNkulunkulu.”+ 28  UPhetro wasesithi: “Kodwa thina sitshiye izinto zethu sakulandela.”+ 29  UJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, kakho otshiye indlu kumbe inkosikazi kumbe abafowabo kumbe abazali kumbe abantwana ngenxa yoMbuso kaNkulunkulu,+ 30  ongasoze athole sekuphindwe kanengi ngalesisikhathi, aphinde athole lokuphila okungapheliyo esikhathini esizayo.”*+ 31  Wabizela abaliTshumi Lambili eceleni wathi kubo: “Lalelani! Siya* eJerusalema njalo zonke izinto ezabhalwa ngabaphrofethi mayelana leNdodana yomuntu zizagcwaliseka.+ 32  Ngokwesibonelo, izanikelwa ebantwini bezizweni+ bahlekise ngayo,+ bayihlukuluze futhi bayikhafulele.+ 33  Bazayibhaxabula besebeyibulala+ kodwa ngelanga lesithathu izavuka.”+ 34  Kodwa abazange bakuzwisise lokhu ngoba ayekutsho kwakufihlakele kubo. 35  UJesu wathi esezafika eJerikho, enye indoda eyisiphofu eyayihlezi eceleni komgwaqo icela uncedo ebantwini+ 36  yezwa ukuthi kwakulabantu abanengi ababedlula, yasibuza ukuthi kwenzakalani. 37  Bayitshela bathi: “Kudlula uJesu umNazaretha!” 38  Yathi isizwa lokho yamemeza yathi: “Jesu Ndodana kaDavida, woba lesihawu kimi!” 39  Ababephambili bayikhuza beyitshela ukuthi ithule kodwa yona yaqhubeka imemeza kakhulu isithi: “Ndodana kaDavida, woba lesihawu kimi!” 40  UJesu wama wasesithi indoda leyo ilethwe kuye. Yathi isiseduze wayibuza wathi: 41  “Ufuna ngikwenzeleni?” Yona yathi: “Nkosi, yenza ukuthi ngiphinde ngibone.” 42  Ngakho uJesu wathi kuyo: “Kulungile phinda ubone, ukholo lwakho lukusilisile.”+ 43  Yahle yaqalisa ukubona, yasimlandela+ idumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bathi bekubona lokhu labo badumisa uNkulunkulu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “lolu.”
Lapha kutshiwo umuntu otshadileyo olala lomuntu ongasimkakhe.
Kumbe, “lesihawu.”
Lapha kutshiwo umuntu otshadileyo olala lomuntu ongasimkakhe.
Kumbe, “kumumo wezinto ozayo.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “Siyaqansa siya.”