IVangeli Elabhalwa NguLukha 14:1-35

  • Usilisa indoda elomkhuhlane wokuvuvuka (1-6)

  • Thobeka nxa unxusiwe (7-11)

  • Nxusa abangeke bakubhadale (12-14)

  • Umzekeliso wabanxuswayo abayekela ukuhamba (15-24)

  • Okuzakulahlekela ungaba ngumfundi (25-33)

  • Isawudo eliba duma (34, 35)

14  Ngelinye ilanga kuliSabatha wahamba wayakudla endlini yomunye wabakhokheli babaFarisi. Abantu ababelapho babemkhangele ngelihlo lokhozi.  Phambi kwakhe kwakulendoda eyayilomkhuhlane wokuvuvuka inyawo lezandla.  Ngakho uJesu wabuza izazi zoMthetho labaFarisi wathi: “Kusemthethweni yini ukwelapha ngeSabatha kumbe akukho emthethweni?”+  Kodwa bathula zwi. Wasebamba indoda eyayigula wayelapha, wayitshela ukuthi ihambe.  Ngemva kwalokho wathi kubo: “Ngubani phakathi kwenu ongathi indodana yakhe kumbe inkunzi yakhe iwele emthonjeni+ ngelanga leSabatha ayekele ukuyikhipha masinyane?”+  Baswela lokuthi bamphendule bathini.  UJesu wathi enanzelela ukuthi ababenxusiwe babekhetha ukuhlala ezindaweni zabahlonitshwa,+ wabatshela umzekeliso wathi:  “Nxa unxuswe edilini lomtshado, ungafiki uhlale ezindaweni zabahlonitshwa+ ngoba kungenzeka ukuthi kulomunye oqakatheke kulawe onxusiweyo kulelodili,  besekusithi lowo olinxusileyo abuye athi kuwe, ‘Sukuma khonapho kuhlale indoda le,’ usuke usulenhloni usiya endaweni ephansi kulazo zonke. 10  Ngakho nxa unxusiwe hamba uyehlala endaweni ephansi kulazo zonke ukuze kuthi nxa indoda ekunxusileyo ifika, ithi kuwe, ‘Mngane, buya uzohlala phambili.’ Lapho-ke uzahlonitshwa yibo bonke abanxusiweyo+ 11  ngoba wonke umuntu oziphakamisayo uzakwehliswa futhi loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa.”+ 12  Ngemva kwalokho wathi endodeni eyayimnxusile: “Nxa usenza idili kumbe ubiza abantu ekudleni kwantambama, ungabizi abangane bakho kumbe abafowenu kumbe izihlobo zakho kumbe omakhelwane bakho abanothileyo ngoba labo bangakunxusa besekusiba yimbadalo kuwe. 13  Kodwa nxa usenza idili nxusa abayanga, labagogekileyo, labaqhulayo labayiziphofu.+ 14  Ungenza njalo uzathokoza ngoba abalalutho abangakubhadala ngalo. Uzabhadalwa nxa sekuvuswa+ abalungileyo.” 15  Omunye owayenxusiwe wathi ekuzwa lokhu wathi kuye: “Uyathokoza odla* eMbusweni kaNkulunkulu.” 16  UJesu wasesithi kuye: “Kulendoda eyenza idili elikhulu ntambama+ yasinxusa abantu abanengi. 17  Kwathi sekuyisikhathi sokudla yathuma inceku yayo ukuthi iyekuthi kwabanxusiweyo, ‘Buyani ngoba konke sekulungile.’ 18  Kodwa bonke baqalisa ukukhuluma lokhu lalokhuya.+ Owokuqala wathi kuyo, ‘Ngithenge insimu, manje ngifuna ukuyayibona, ngicela ungixolisele.’ 19  Omunye wathi, ‘Ngithenge izipani zenkomo ezinhlanu,* ngisayazikhangela, ngicela ungixolisele.’+ 20  Omunye laye wathi, ‘Ngeke ngenelise ukubuya ngoba ngisanda kutshada.’ 21  Inceku yasiphenduka yatshela inkosi yayo konke ababekutshilo. Inkosi yendlu yazonda yasisithi encekwini yayo, ‘Phangisa uye emigwaqweni emikhulu lasezindledlaneni zedolobho, uyebiza abayanga, labagogekileyo, leziphofu kanye labaqhulayo.’ 22  Ngemva kwesikhathi inceku yathi, ‘Nkosi sengikwenzile ongithume khona kodwa indawo isesekhona.’ 23  Inkosi yasisithi encekwini yayo, ‘Hamba emigwaqweni lasezindleleni uyekhuthaza abantu ukuthi babuye ukuze indlu yami igcwale.+ 24  Ngithi kuwe kakho loyedwa kulabo ebengibanxusile ozanambitha ukudla kwami kwantambama.’”+ 25  Kwakulabantu abanengi ababehamba laye. Watshibilika wathi kubo: 26  “Loba ngubani oza kimi kodwa engamzondi* uyise, lonina, lenkosikazi yakhe, labantwabakhe, labafowabo, labodadewabo, ngitsho lempilo yakhe,*+ ngeke abe ngumfundi wami.+ 27  Loba ngubani ongathwali isigodo sakhe sokuhlutshwa* angilandele ngeke abe ngumfundi wami.+ 28  Kambe ngubani phakathi kwenu ongathi efuna ukwakha umphotshongo* angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuze abone ukuthi izinto alazo ziyenela yini ukuthi awakhe awuqede? 29  Phela uzakuthi eseyakhe isisekelo sawo ehluleke ukuwuqeda, bonke abakhangeleyo besebemhleka 30  besithi: ‘Umuntu lo waqalisa ukwakha kodwa wehluleka ukuqeda.’ 31  Kumbe yiphi inkosi engathi ilamasotsha angu-10 000 isuke iyekulwa lenkosi elamasotsha angu-20 000 ingaqalanga yahlala phansi yabonisana labanye bayo ukuthi iyenelisa yini ukulwisana lenkosi leyo? 32  Nxa ibona ukuthi izanqotshwa, iyathuma abameli enkosini leyo bayihlangabeze isesekhatshana, icele ukuthi kube lokuthula. 33  Lani hlalani likwazi ukuthi kakho loyedwa phakathi kwenu ongaba ngumfundi wami engazange atshiye* yonke impahla yakhe.+ 34  “Isawudo lihle sibili. Kodwa nxa isawudo lingaba duma, lingafakwani ukuze liphinde libe munyu?+ 35  Kuyabe kungasancedi ukulithela emhlabathini kumbe emqubeni, yikho abantu belilahla. Lowo olendlebe zokulalela, kalalele.”+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “odla isinkwa.”
Kumbe, “inkomo ezilitshumi.”
Kumbe, “emthanda ukwedlula mina.”
Kumbe, “lomphefumulo wakhe.”
Lapha kutshiwo isakhiwo eside.
NgesiGrikhi, “avalelise.”