IVangeli Elabhalwa NguLukha 13:1-35

  • Phendukani ukuze lingatshabalali (1-5)

  • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa esingatheliyo (6-9)

  • Usilisa owesifazana ogogekileyo ngeSabatha (10-17)

  • Umzekeliso wentanga yemastadi lowemvubelo (18-21)

  • Zama ngamandla ukungena ngomnyango omncane (22-30)

  • UHerodi “ikhanka leliyana” (31-33)

  • UJesu ukhalela iJerusalema (34, 35)

13  Ngalesosikhathi abanye ababelapho bamtshela ngabantu beGalile ababebulewe nguPhilathu ngesikhathi benikela imihlatshelo yabo.  UJesu wabaphendula wathi: “Licabanga ukuthi amaGalile lawo ehlelwa yizinto lezo ngoba ayelezono ezimbi kulezabantu bonke beGalile?  Hatshi, ngilitshela ukuthi lonke lizatshabalala njengabo nxa lingaphendukanga.+  Kumbe licabanga ukuthi abangu-18 abafayo baze bawelwe ngumphotshongo weSilowami babelezono ezinkulu kulezabantu bonke beJerusalema?  Hatshi, ngilitshela ukuthi lonke lizatshabalala njengabo nxa lingaphendukanga.”  Wabatshela umzekeliso wathi: “Kulomuntu owayelesihlahla somkhiwa ensimini yakhe yamagilebisi. Wahamba wayadinga izithelo kuso kodwa wathola singazalanga.+  Ngakho wathi kulowo owayekhangela insimu, ‘Lo sekungumnyaka wesithathu ngizodinga izithelo esihlahleni lesi kodwa ngingatholi lutho. Sigamule! Kanti siyabe sigcinelwani sona siqeda indawo?’  Yena waphendula wathi, ‘Nkosi siyekele okomnyaka owodwa ngiqale ngigebhe emaceleni aso ngithele umquba.  Nxa singathela izithelo kuyabe kukuhle, kodwa kungehlula usungasigamula.’”+ 10  Ngelinye ilanga kuliSabatha wayefundisa kwenye isinagogi. 11  Kwakulowesifazana owayeledimoni elaselimgulise okweminyaka engu-18 njalo wayehlala ekhotheme, esehluleka ukuma aqonde. 12  UJesu wathi embona wathi kuye: “Dadewethu, ususilisiwe emkhuhlaneni wakho.”+ 13  Wasembeka izandla, wahle wama waqonda waqalisa ukukhazimulisa uNkulunkulu. 14  Umphathi wesinagogi wacaphuka ebona uJesu eselapha ngeSabatha, wasesithi ebantwini: “Kulamalanga ayisithupha okusebenza,+ libobuya lizokwelatshwa ngalawo malanga, lingabuyi ngeSabatha.”+ 15  Kodwa iNkosi yamphendula yathi: “Bazenzisi,+ ukhona yini phakathi kwenu ongayivuleliyo inkunzi yakhe kumbe ubabhemi wakhe ngelanga leSabatha ayemnathisa?+ 16  Bekungamelanga yini owesifazana lo oyindodakazi ka-Abrahama obesehlukuluzwe nguSathane okweminyaka engu-18 akhululwe ngelanga leSabatha?” 17  Wathi esekutshilo lokhu, bonke ababemphikisa baba lenhloni kodwa abantu bonke bathokoza ngenxa yazo zonke izimangaliso ayezenza.+ 18  Wasesithi: “UMbuso kaNkulunkulu unjengani? Ngingawufanisa lani? 19  Unjengentanga yemastadi eyathathwa ngumuntu wayihlanyela ensimini yakhe, yakhula yaba yisihlahla, inyoni zasezihlala ezingatsheni zaso.”+ 20  Waphinda wathi: “Ngingawufanisa lani uMbuso kaNkulunkulu? 21  Unjengemvubelo eyathathwa ngowesifazana wayihlanganisa lefulawa enengi,* inhlama yonke yaze yakhukhumala.”+ 22  Wahamba engena idolobho ngedolobho lesigaba ngesigaba efundisa njalo waqhubeka ngohambo lwakhe lokuya eJerusalema. 23  Enye indoda yathi kuye: “Nkosi, balutshwana yini abazasindiswa?” Yena wathi kubo: 24  “Zamani ngamandla wonke ukungena ngomnyango omncane+ ngoba ngilitshela ukuthi abanengi bazafuna ukungena kodwa abasoze benelise. 25  Nxa umnikazi wendlu angasukuma akhiye umnyango, lizakuma phandle liqoqode lisithi, ‘Nkosi sivulele.’+ Kodwa yena uzakuthi kini: ‘Angikwazi ukuthi lingabangaphi.’ 26  Lina beselisithi, ‘Sasisidla sinatha lawe njalo wawufundisa emigwaqweni yethu emikhulu.’+ 27  Kodwa uzakuthi kini, ‘Angikwazi ukuthi lingabangaphi. Sukani phansi kwami lonke lina elenza okungalunganga!’ 28  Yikho lapho elizakhala khona litshayanise amazinyo, selibona u-Abrahama lo-Isaka loJakhobe kanye labo bonke abaphrofethi beseMbusweni kaNkulunkulu, kodwa lina seliphoselwe ngaphandle.+ 29  Abantu bazabuya bevela empumalanga, lentshonalanga, lenyakatho kanye leningizimu futhi bazahlala etafuleni eMbusweni kaNkulunkulu. 30  Kulabokucina abazakuba ngabokuqala, labokuqala abazakuba ngabokucina.”+ 31  Ngalesosikhathi walandwa ngabanye abaFarisi bafika bathi kuye: “Suka lapha uhambe ngoba uHerodi ufuna ukukubulala.” 32  Yena wathi kubo: “Hambani liyetshela ikhanka leliyana ukuthi ngithe: ‘Lalela, lamuhla lakusasa ngizabe ngikhipha amadimoni ngiselapha labagulayo, kodwa ngizabe sengiqedile ngelanga lesithathu.’ 33  Kungasenani ngizaqhubeka ngohambo lwami lamuhla lakusasa laphambi kwakusasa ngoba akwenzeki ukuthi umphrofethi abulawelwe ngaphandle kweJerusalema.+ 34  Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaphrofethi! Wena obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe.+ Kunini ngifuna ukubuthela abantwabakho ndawonye njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso! Kodwa wena awuvumanga.+ 35  Khangelani manje! Indlu yenu isideliwe yatshiyelwa lina.+ Ngilitshela ukuthi alisoze langibona futhi lize lithi: ‘Ubusisiwe lowo oza ngebizo likaJehova!’”*+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “engamaseya ayizilinganiso ezintathu.” Iseya yayilingana lamalitha angu-7,33. Khangela iSengezo ku-B14.