IVangeli Elabhalwa NguLukha 10:1-42

  • UJesu uthuma abangu-70 (1-12)

  • Maye emadolobheni angaphendukiyo (13-16)

  • Abangu-70 bavela tshumayela (17-20)

  • UJesu udumisa uYise ngokuthi ukhetha abathobekileyo (21-24)

  • Umzekeliso womSamariya olomusa (25-37)

  • UJesu uvakatshela uMatha loMariya (38-42)

10  Ngemva kwakho konke lokhu iNkosi yakhetha abanye abangu-70, yasibathuma ngababili+ ukuthi bahambe kuqala kuwo wonke amadolobho lakuzo zonke izindawo eyayizakuya kuzo.  Yathi kubo: “Manengi amabele okumele avunwe kodwa izisebenzi zilutshwana. Ngakho ncengani iNkosi yokuvuna ukuthi ithumele izisebenzi emsebenzini wayo wokuvuna.+  Hambani kodwa linanzelele ngoba ngilithuma linjengamazinyane ezimvu phakathi kwamaganyana.+  Lingathwali isikhwama semali kumbe esokudla kumbe amanyathela,+ futhi lingabingeleli muntu* emgwaqweni.  Loba yiphi indlu elizangena kuyo qalani ngokuthi: ‘Indlu le kayibe lokuthula.’+  Nxa kulomngane wokuthula, ukuthula kwenu kuzakwehlela kuye kodwa nxa engekho kuzabuyela kini.  Hlalani kuleyondlu+ lidle futhi linathe lokho abazalinika khona+ ngoba isisebenzi kufanele sithole iholo laso.+ Lingabi lilokhu lithutha lisuka kwenye indlu lisiya kwenye.  “Kuloba yiliphi idolobho elizangena kulo balamukele, dlanini okufakwe phambi kwenu,  lelaphe abagulayo futhi libatshele lithi: ‘UMbuso kaNkulunkulu ususondele kini.’+ 10  Kodwa kuloba yiliphi idolobho elizangena kulo bangalamukeli, phumani liye emigwaqweni yalo emikhulu lithi: 11  ‘Siluthintithela kini uthuli lwedolobho lenu olunamathele enyaweni zethu.+ Kodwa okumele likwazi yikuthi uMbuso kaNkulunkulu ususondele.’ 12  Ngilitshela ukuthi okuzakwehlela idolobho lelo ngosuku lokwahlulela kuzabe kunzima kakhulu kulalokho okuzakwehlela iSodoma.+ 13  “Maye kuwe Khorazini! Maye kuwe Bhethisayida! ngoba aluba izimangaliso ezenzakale kini zazenzakale eThire leSidoni, ngabe abantu balapho kudala baphenduka bahlala emlotheni begqoke izembatho zamasaka.+ 14  Ngakho okuzalehlela nxa sekusahlulelwa kuzabe kunzima kakhulu kulalokho okuzakwehlela iThire leSidoni. 15  Lawe Khaphenawume, uzaphakanyiselwa ezulwini yini? Hatshi! Uzakwehlela engcwabeni. 16  “Loba ngubani olilalelayo uyangilalela lami+ futhi loba ngubani ongelandaba lani kalandaba lami. Kanti njalo lowo ongelandaba lami kalandaba lalowo ongithumileyo.”+ 17  Abangu-70 baphenduka bejabula bathi: “Nkosi, lamadimoni ayazehlisa kithi nxa sisebenzisa ibizo lakho.”+ 18  Sebetsho njalo yena wathi kubo: “Ngibona uSathane esewile+ njengombane ovela ezulwini. 19  Zwanini! Ngilinike amandla okunyathela inyoka lenkume, ngalinika lamandla adlula awesitha senu,+ akukho lokukodwa okuzalilimaza. 20  Lanxa kunjalo lingathokoziswa yikuthi amadimoni ayazehlisa kini, kodwa thokoziswani yikuthi amabizo enu asebhaliwe ezulwini.”+ 21  Ngalesosikhathi umoya ongcwele wamenza wathokoza kakhulu wasesithi: “Ngikudumisa phambi kwabo bonke Baba, Nkosi yezulu lomhlaba ngoba izinto lezi uzifihlele abahlakaniphileyo labafundileyo,+ waziveza ebantwaneni abancane. Awu Baba, le yiyo indlela ofuna kube yiyo.”+ 22  UJesu waqhubeka wathi: “UBaba usengiphe zonke izinto. Akulamuntu okwaziyo ukuthi iNdodana ingubani ngaphandle kukaBaba, futhi kakho okwaziyo ukuthi uBaba ungubani ngaphandle kweNdodana+ lalowo iNdodana efuna ukumveza kuye.”+ 23  Eqeda lapho wakhuluma labafundi bakhe bebodwa wathi: “Bayathokoza abantu ababona izinto elizibonayo.+ 24  Ngithi kini, amakhosi amanengi labaphrofethi abanengi babefisa ukuzibona izinto elizibonayo kodwa abazibonanga,+ befisa lokuzwa izinto elizizwayo kodwa abazizwanga.” 25  Enye indoda eyayiyisazi soMthetho yasukuma yamlinga isithi: “Mfundisi, kumele ngenzeni ukuze ngizuze ilifa lokuphila okungapheliyo?”+ 26  Wathi kuyo: “EMthethweni kubhalweni? Ukuzwisisa njani lokho okubalayo?” 27  Yona yaphendula yathi: “‘Kumele uthande uJehova* uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo* wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yonke,’+ futhi ‘uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.’”+ 28  Wathi kuyo: “Impendulo yakho iqondile. Qhubeka usenza njalo, uzakuzuza ukuphila.”+ 29  Kodwa indoda le yayifuna ukutshengisa ukuthi ilungile,+ yasisithi kuJesu: “Ngubani sibili umakhelwane wami?” 30  UJesu wayiphendula wathi: “Kulendoda eyayisehla isuka eJerusalema isiya eJerikho yasihlaselwa yizigebenga, zayikhipha izigqoko zayitshaya zasuka zahamba zayitshiya sokusele udokoza. 31  Omunye umphristi wathi ezihambela esehla ngomgwaqo lowo wayibona indoda leyo kodwa wayiceza, wahambela kwelinye icele. 32  Kwasekufika lomLevi kuleyondawo wayibona indoda leyo, laye wayiceza wahambela kwelinye icele. 33  Kodwa kwafika umSamariya,+ laye ehamba ngalowomgwaqo. Wathi eyibona wayizwela usizi. 34  Ngakho wathela amafutha lewayini emanxebeni ayo wasewabopha, wayikhweza kubabhemi wakhe wahamba layo endlini yezihambi, wafika wayigcina. 35  Ngelanga elilandelayo wakhipha odenariyu* ababili wabanika umnikazi wendlu yokugcina izihambi, wasesithi kuye: ‘Mnakekele, loba yimalini ozayisebenzisa eyedlula lapha ngizabuya ngikubhadala.’ 36  Manje ubona angathi phakathi kwalaba abathathu ngubani owazenza waba ngumakhelwane+ wendoda eyahlaselwa yizigebenga?” 37  Yaphendula yathi: “Ngulowo owaba lesihawu kuyo.”+ UJesu wasesithi kuyo: “Lawe hamba uyekwenza njalo.”+ 38  Bathi besaqhubeka ngohambo lwabo wangena kwesinye isigaba, lapho okwakulowesifazana okuthiwa nguMatha.+ Wamamukela kuhle emzini wakhe. 39  Wayelodadewabo okwakuthiwa nguMariya. UMariya wahlala phambi kweNkosi waqhubeka elalele eyayikukhuluma.* 40  Kodwa uMatha wayephathekile ebamba lokhu lalokhuya. Walanda iNkosi wathi: “Nkosi, awulandaba lokuthi udadewethu ungitshiye ngedwa ngisenza izinto zonke? Mtshele abuye azongincedisa.” 41  INkosi yamphendula yathi: “Matha, Matha, ukhathazeke kakhulu ngezinto ezinengi. 42  Kufuneka izinto ezilutshwana kumbe into eyodwa nje. UMariya yena ukhethe okuhle*+ njalo lokho kasoze akuthathelwe.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “lingabingeleli muntu ngokumgona.”
NgesiGrikhi, “ilizwi layo.”
Kumbe, “okungcono kulakho konke.”