Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ULukha

Izahluko

Okumunyethweyo

 • 1

  • Kubhalelwe uThiyofilu (1-4)

  • UGabriyeli ukhuluma ngokuzalwa kukaJohane uMbhabhathizi (5-25)

  • UGabriyeli ukhuluma ngokuzalwa kukaJesu (26-38)

  • UMariya uvakatshela u-Elizabethi (39-45)

  • UMariya udumisa uJehova (46-56)

  • UJohane uyazalwa anikwe ibizo (57-66)

  • Isiphrofetho sikaZakhariya (67-80)

 • 2

  • Ukuzalwa kukaJesu (1-7)

  • Abelusi babona izingilosi (8-20)

  • Ukusokwa lokuhlanjululwa (21-24)

  • USimiyoni ubona uKhristu (25-35)

  • U-Ana ukhuluma ngoJesu (36-38)

  • Babuyela eNazaretha (39, 40)

  • UJesu esethempelini eleminyaka engu-12 (41-52)

 • 3

  • UJohane uqalisa umsebenzi wakhe (1, 2)

  • UJohane utshumayela ngokubhabhathizwa (3-20)

  • UJesu uyabhabhathizwa (21, 22)

  • Usendo lukaJesu Khristu (23-38)

 • 4

  • UDeveli ulinga uJesu (1-13)

  • UJesu uqalisa ukutshumayela eGalile (14, 15)

  • UJesu kemukelwa eNazaretha (16-30)

  • Esinagogeni eKhaphenawume (31-37)

  • Welapha uninazala kaSimoni labanye (38-41)

  • UJesu uya endaweni engelabantu (42-44)

 • 5

  • Isimangaliso sokubamba inhlanzi; abafundi bokuqala (1-11)

  • UJesu usilisa indoda elobulephero (12-16)

  • Usilisa indoda eyome umhlubulo (17-26)

  • UJesu ubiza uLevi (27-32)

  • Bambuza ngokuzila ukudla (33-39)

 • 6

  • UJesu ‘uyiNkosi yeSabatha’ (1-5)

  • Usilisa indoda elesandla esitshwabheneyo (6-11)

  • Abaphostoli abangu-12 (12-16)

  • UJesu uyafundisa, asilise (17-19)

  • Okwenza abantu bathokoze; izixwayiso (20-26)

  • Ukuthanda izitha (27-36)

  • Yekelani ukwahlulela (37-42)

  • Isihlahla saziwa ngezithelo zaso (43-45)

  • Indlu eyakhiwe kuhle lendlu elesisekelo esingaqinanga (46-49)

 • 7

  • Ukholo lomkhokheli webutho (1-10)

  • UJesu uvusa indodana yomfelokazi weNayini (11-17)

  • Uncoma uJohane uMbhabhathizi (18-30)

  • Isizukulwane esingalaleliyo siyalahlwa (31-35)

  • Owesifazana oyisoni uyathethelelwa (36-50)

   • Umzekeliso wamadoda alezikwelede (41-43)

 • 8

  • Abesifazana abahamba loJesu (1-3)

  • Umzekeliso womlimi (4-8)

  • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (9, 10)

  • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (11-15)

  • Isibane akumelanga simbokothwe (16-18)

  • Unina kaJesu labafowabo (19-21)

  • UJesu uthulisa isiphepho (22-25)

  • UJesu uxotshela amadimoni ezingulubeni (26-39)

  • Indodakazi kaJayirosi; owesifazana uthinta isembatho sikaJesu (40-56)

 • 9

  • AbaliTshumi Lambili baphiwa imilayo yokutshumayela (1-6)

  • UHerodi uyethuka esizwa ngoJesu (7-9)

  • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (10-17)

  • UPhetro uthi uJesu nguKhristu (18-20)

  • UJesu ubatshela ngokufa kwakhe (21, 22)

  • Ukuba ngumfundi weqiniso (23-27)

  • UJesu uguquka isimo (28-36)

  • Ukhipha umfana idimoni (37-43a)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (43b-45)

  • Abafundi baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (46-48)

  • Ongaphikisani lathi uyasisekela (49, 50)

  • Abasesigabeni seSamariya abamamukeli uJesu (51-56)

  • Indlela yokulandela uJesu (57-62)

 • 10

  • UJesu uthuma abangu-70 (1-12)

  • Maye emadolobheni angaphendukiyo (13-16)

  • Abangu-70 bavela tshumayela (17-20)

  • UJesu udumisa uYise ngokuthi ukhetha abathobekileyo (21-24)

  • Umzekeliso womSamariya olomusa (25-37)

  • UJesu uvakatshela uMatha loMariya (38-42)

 • 11

  • Indlela yokuthandaza (1-13)

   • Umthandazo oyisibonelo (2-4)

  • Ukhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu (14-23)

  • Idimoni liyabuyela lapho eliphume khona (24-26)

  • Intokozo yeqiniso (27, 28)

  • Isibonakaliso sikaJona (29-32)

  • Isibane somzimba (33-36)

  • Maye kubakhokheli benkolo abangabazenzisi (37-54)

 • 12

  • Imvubelo yabaFarisi (1-3)

  • Yesabani uNkulunkulu, lingesabi abantu (4-7)

  • Ukuvuma ukuba munye loKhristu (8-12)

  • Umzekeliso wendoda enothileyo eyisithutha (13-21)

  • Yekelani ukukhathazeka (22-34)

   • Umhlambi omncane (32)

  • Hlalani lilindile (35-40)

  • Umphathi othembekileyo longathembekanga (41-48)

  • Ukwehlukana hatshi ukuthula (49-53)

  • Kuqakathekile ukuhlola izikhathi (54-56)

  • Ukulungisa izingxabano (57-59)

 • 13

  • Phendukani ukuze lingatshabalali (1-5)

  • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa esingatheliyo (6-9)

  • Usilisa owesifazana ogogekileyo ngeSabatha (10-17)

  • Umzekeliso wentanga yemastadi lowemvubelo (18-21)

  • Zama ngamandla ukungena ngomnyango omncane (22-30)

  • UHerodi “ikhanka leliyana” (31-33)

  • UJesu ukhalela iJerusalema (34, 35)

 • 14

  • Usilisa indoda elomkhuhlane wokuvuvuka (1-6)

  • Thobeka nxa unxusiwe (7-11)

  • Nxusa abangeke bakubhadale (12-14)

  • Umzekeliso wabanxuswayo abayekela ukuhamba (15-24)

  • Okuzakulahlekela ungaba ngumfundi (25-33)

  • Isawudo eliba duma (34, 35)

 • 15

  • Umzekeliso wemvu elahlekileyo (1-7)

  • Umzekeliso wohlamvu lwemali olulahlekileyo (8-10)

  • Umzekeliso wendodana yolahleko (11-32)

 • 16

  • Umzekeliso womphathi ongalunganga (1-13)

   • “Othembeke kokuncane uthembeke lakokukhulu” (10)

  • UMthetho loMbuso kaNkulunkulu (14-18)

  • Umzekeliso wesinothi loLazaro (19-31)

 • 17

  • Ukukhubeka, ukuxolela lokholo (1-6)

  • “Sizinceku ezingatsho lutho” (7-10)

  • Usilisa amadoda alitshumi alobulephero (11-19)

  • Ukuza koMbuso kaNkulunkulu (20-37)

   • UMbuso kaNkulunkulu “uphakathi kwenu” (21)

   • “Khumbulani umkaLothi” (32)

 • 18

  • Umzekeliso womfelokazi ophikelelayo (1-8)

  • UmFarisi lomthelisi (9-14)

  • UJesu labantwana (15-17)

  • Umbuzo wombusi onothileyo (18-30)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (31-34)

  • Usilisa isiphofu esicela uncedo (35-43)

 • 19

  • UJesu uvakatshela uZakhewu (1-10)

  • Umzekeliso wamamina alitshumi (11-27)

  • UJesu ungena njengomnqobi (28-40)

  • Ukhalela iJerusalema (41-44)

  • Uhlambulula ithempeli (45-48)

 • 20

  • Amandla kaJesu ayasolwa (1-8)

  • Umzekeliso wabalimi abangababulali (9-19)

  • UNkulunkulu loKhesari (20-26)

  • Babuza ngokuvuswa kwabafileyo (27-40)

  • UKhristu uyindodana kaDavida yini? (41-44)

  • Ubaxwayisa ngababhali (45-47)

 • 21

  • Umnikelo womfelokazi ongumyanga (1-4)

  • ISIBONAKALISO SOKUZAYO (5-36)

   • Izimpi, ukuzamazama komhlaba, imikhuhlane emibi, ukuswelakala kokudla (10, 11)

   • IJerusalema izagonjolozelwa ngamabutho (20)

   • Izikhathi ezibekiweyo zabezizwe (24)

   • Ukuza kweNdodana yomuntu (27)

   • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa (29-33)

   • Hlalani liphapheme (34-36)

  • UJesu ufundisa ethempelini (37, 38)

 • 22

  • Abaphristi babumba icebo lokubulala uJesu (1-6)

  • Amalungiselelo ePhasika lokucina (7-13)

  • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (14-20)

  • ‘Ozangithengisa uhlezi lami etafuleni’ (21-23)

  • Baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (24-27)

  • UJesu wenza isivumelwano sokuthi babuse embusweni (28-30)

  • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (31-34)

  • Kuqakathekile ukuzilungiselela; inkemba ezimbili (35-38)

  • UJesu uyathandaza entabeni yama-oliva (39-46)

  • UJesu uyabotshwa (47-53)

  • UPhetro uphika uJesu (54-62)

  • UJesu wenziwa inhlekisa (63-65)

  • Uthonisiswa yiSanihedrini (66-71)

 • 23

  • UJesu uphambi kukaPhilathu loHerodi (1-25)

  • UJesu lezigebenga ezimbili bayabethelwa (26-43)

   • “Uzakuba lami ePharadayisi” (43)

  • Ukufa kukaJesu (44-49)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (50-56)

 • 24

  • UJesu uvuswa kwabafileyo (1-12)

  • Emgwaqweni oya e-Emawusi (13-35)

  • UJesu ubonakala kubafundi (36-49)

  • UJesu uya ezulwini (50-53)