UJoshuwa 9:1-27

  • AbaseGibhiyoni babumba icebo lokwenza ukuthula labako-Israyeli (1-15)

  • Abako-Israyeli bathola ukuthi abaseGibhiyoni babaqilile (16-21)

  • AbaseGibhiyoni bazakukha amanzi batheze lenkuni (22-27)

9  Lokhu kwafika endlebeni zamakhosi amaHithi, lama-Amori, lamaKhenani, lamaPherizi, lamaHivi kanye lamaJebusi.+ Amakhosi la ayebusa entshonalanga komfula uJodani+ elizweni lezintaba, laseShefela kanye lasekhunjini loLwandle Olukhulu*+ laphambi kweLebhanoni.  Amanyana ukuze alwe loJoshuwa labako-Israyeli.+  AbaseGibhiyoni+ labo bakuzwa lokho uJoshuwa ayekwenze eJerikho+ le-Ayi.+  Ngakho babumba icebo, bathatha imiphako yabo bayifaka ezikhwameni ezindala bazigaxa kubobabhemi. Bathatha lemigodla yezikhumba zewayini ezigugileyo, ezasezidabuke zathungwa.  Lamanyathela ababewagqokile ayesegugile futhi ethungwe athungwa. Babegqoke izigqoko ezindala ezazijujukile njalo izinkwa ababezithwele zasezomile, sezivuthuka lokuvuthuka.  Basuka baya eGiligali+ bafika bakhuluma loJoshuwa lamadoda ako-Israyeli bathi: “Sivela elizweni elikhatshana kakhulu. Sicela lenze isivumelwano lathi.”  Kodwa amadoda ako-Israyeli aphendula amaHivi*+ athi: “Engxenye lihlala eduze lathi. Pho singasenza njani isivumelwano lani?”+  AmaHivi asesithi kuJoshuwa: “Siyizinceku zakho.” UJoshuwa wasewabuza wathi: “Lingobani futhi livela ngaphi?”  Amphendula athi: “Siyizinceku zakho futhi sivela elizweni elikhatshana.+ Silapha ngenxa yebizo likaJehova uNkulunkulu wakho. Siluzwile udumo lwakhe lakho konke akwenza eGibhithe.+ 10  Sezwa lalokho akwenza emakhosini amabili ama-Amori ayengaphetsheya komfula uJodani,* uSihoni+ inkosi yeHeshibhoni lo-Ogi+ inkosi yeBhashani owayese-Ashitharothi. 11  Ngakho abadala besizwe sethu labantu bakithi bathe kithi, ‘Thathani imiphako lingene indlela liyebabona. Lifike lithi kubo: “Sizakuba zinceku zenu,+ sicela lenze isivumelwano lathi.”’+ 12  Izinkwa lezi zazitshisa sisuka emizini yethu sisiza lapha. Kodwa khathesi sezomile futhi sezivuthuka+ njengoba libona. 13  Izikhumba lezi zewayini zazizintsha ngesikhathi sizigcwalisa kodwa khathesi sezidabukile.+ Amanyathela ethu lezembatho zethu sekumadabudabu ngenxa yobude bomango.” 14  Abako-Israyeli bathi bekuzwa lokhu bayihlola imiphako yamadoda la kodwa abazange babuze kuJehova.+ 15  Ngakho uJoshuwa wenza labo isivumelwano sokuthi babengasoze bababulale, wabathembisa lokuthi babezahlalisana labo ngokuthula.+ Abakhokheli bako-Israyeli labo bafunga kubo.+ 16  Ngemva kwamalanga amathathu benze isivumelwano labo, bezwa ukuthi babehlala eduze labo. 17  Abako-Israyeli basuka lapho ababekhona, kwathi ngelanga lesithathu bafika emadolobheni ayehlala amadoda la. Amadolobho la kwakuyiGibhiyoni,+ leKhefira, leBheherothi kanye leKhiriyathi-jeyarimi.+ 18  Kodwa abako-Israyeli abazange bawahlasele ngoba abakhokheli babefunge ngebizo likaJehova+ uNkulunkulu ka-Israyeli. Ngakho bonke abantu baqalisa ukukhonona besola lokho okwakwenziwe ngabakhokheli babo. 19  Abakhokheli basebesithi kubo: “Akuvumi ukuthi sibabulale ngoba sifunge ngoJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. 20  Ngakho asisoze sibabulale ukuze uNkulunkulu angasithukutheleli ngoba sifungile kubo.”+ 21  Izinduna zaqhubeka zathi: “Lingababulali, bazakuba yizisebenzi zethu bathezele abantu inkuni njalo babakhele lamanzi.” Lokhu yikho izinduna ezabathembisa khona. 22  UJoshuwa wasebabiza wathi kubo: “Kungani lisiqilile lathi livela khatshana kakhulu lina lihlala khonapha eduze lathi?+ 23  Kusukela lamuhla liqalekisiwe+ futhi lizahlala liyizigqili. Lizatheza inkuni njalo likhe lamanzi azasetshenziswa endlini kaNkulunkulu wami.” 24  Baphendula uJoshuwa bathi: “Yikuthi izinceku zakho zatshelwa ukuthi uJehova uNkulunkulu wenu watshela uMosi inceku yakhe ukuthi alinike lonke ilizwe lokuthi litshabalalise bonke abantu abahlala kulo.+ Ngakho sesaba ukuthi lizasibulala+ sasesibumba icebo leli.+ 25  Khathesi sisezandleni zakho. Yenza kithi loba kuyini okubona kulungile njalo kuqondile.” 26  Ngakho uJoshuwa wabavikela kwabako-Israyeli njalo abazange bababulale. 27  Ngalelolanga wabenza baba yizigqili zokutheza inkuni lokukha amanzi ayezasetshenziswa ngabako-Israyeli+ kanye lase-alithareni likaJehova elalizakuba sendaweni ayezayikhetha.+ Lalamuhla balokhu beyizigqili.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo uLwandle lweMedithera.
Ngalesosikhathi eGibhiyoni kwakuhlala amaHivi.
Lapha kutshiwo empumalanga kukaJodani.