UJoshuwa 8:1-35

  • UJoshuwa uthuma amabutho ukuthi ayecathama ngemva kwe-Ayi (1-13)

  • I-Ayi iyanqotshwa (14-29)

  • Abantu babalelwa uMthetho entabeni i-Ebhali (30-35)

8  UJehova wasesithi kuJoshuwa: “Ungesabi futhi ungatshaywa luvalo.+ Thatha amabutho wonke uyehlasela i-Ayi. Sengiyinikele esandleni sakho inkosi yase-Ayi labantu bayo ledolobho layo kanye lelizwe layo.+  Owakwenza eJerikho lasenkosini yayo+ kwenze lase-Ayi lasenkosini yayo. Kodwa impahla lezifuyo elizazithola e-Ayi lingazithathela zona zibe ngezenu. Kumele uthume amanye amabutho ayecathama ngemva kwedolobho.”  UJoshuwa wasuka lawo wonke amabutho akhe esiyahlasela i-Ayi. Wakhetha amabutho angu-30 000 alamandla wasewathuma ebusuku.  Wawatshela wathi: “Lifike licathame ngemva kwedolobho kodwa lingabi khatshana lalo. Lonke kumele lihlale lilungele ukuhlasela.  Mina lamabutho engilawo sizaqonda edolobheni. Nxa bengaphuma bezosihlasela njengakuqala+ sizabaleka sibuyele emuva.  Bazasixotshanisa becabanga ukuthi sesibaleka njengakuqala.+ Kodwa thina sizabuyela emuva sisenzela ukubadonsela khatshana ledolobho labo.  Lina-ke lizaphuma lapho elicathame khona lihlasele idolobho lilithumbe. UJehova uNkulunkulu wenu uzakwenza ukuthi lilinqobe.  Nxa lingalithumba idolobho kumele lihle lilithungele ngomlilo.+ Kumele lenze konke uJehova akukhulumileyo. Sengilitshelile okumele likwenze.”  UJoshuwa wasewakhipha amabutho la, aya lapho ayezacathama khona. Afika acathama endaweni ephakathi kweBhetheli le-Ayi, entshonalanga kwe-Ayi. UJoshuwa lamanye amabutho bona basala lapho ababekhona, balala khona. 10  UJoshuwa wavuka ekuseni kakhulu waqoqa amabutho. Wasuka labadala bako-Israyeli bakhokhela amabutho besiya e-Ayi. 11  Wonke amabutho+ ayeloJoshuwa ahamba aze ayafika phambi kwedolobho le-Ayi njalo afika amisa inkamba yawo enyakatho ye-Ayi. Inkamba yawo ledolobho le-Ayi kwakwehlukaniswe yisigodi. 12  UJoshuwa wayethume amanye amabutho angaba ngu-5 000 ukuthi ayecathama+ phakathi kweBhetheli+ le-Ayi, entshonalanga kwedolobho. 13  Amabutho ayeloJoshuwa wona amisa inkamba yawo enyakatho kwedolobho,+ kwasekusithi amanye acathama entshonalanga kwedolobho.+ Ngalobobusuku uJoshuwa wehlela esigodini. 14  Inkosi yase-Ayi yathi ikubona lokhu yahle yaphuma ekuseni kakhulu ilamadoda edolobho layo ukuze iyedibana labako-Israyeli endaweni ekhangelane lenkangala. Yayingakwazi ukuthi kwakulamabutho ayecatheme ngemva kwedolobho. 15  Kwathi amadoda ase-Ayi esehlasela, uJoshuwa labo bonke abako-Israyeli babaleka ngendlela eqonda enkangala.+ 16  Kwabizwa wonke amadoda ayesedolobheni ukuthi axotshanise uJoshuwa labako-Israyeli. Abaxotshanisa aze acina esekhatshana ledolobho lawo. 17  Akusalanga lendoda eyodwa e-Ayi leBhetheli. Wonke aphuma axotshanisa abako-Israyeli, atshiya amagedi edolobho ekhamisile. 18  UJehova wasesithi kuJoshuwa: “Phakamisa umkhonto osesandleni* sakho ukhombele i-Ayi+ ngoba ngizayinikela esandleni sakho.”+ Ngakho uJoshuwa waphakamisa umkhonto wakhe wakhombela idolobho le-Ayi. 19  Wathi ewuphakamisa nje, amabutho ayecatshile aphuma lapho ayekhona aqonda edolobheni alithumba. Masinyane nje ayeselithungele ngomlilo.+ 20  Amadoda ase-Ayi athi enyemukula abona intuthu iqonga isiya phezulu idolobho selisitsha, aphela amandla aswela lokuthi abalekele ngaphi. Amabutho ako-Israyeli ayebalekela enkangala aphenduka awahlasela. 21  Kwathi uJoshuwa labo bonke ayelabo bebona intuthu yedolobho iqonga isiya phezulu bahle bakwazi ukuthi amabutho abo ayeselithumbile idolobho, basebetshibilika bahlasela amadoda ase-Ayi. 22  Amanye amabutho ayesedolobheni aphuma abahlangabeza. Amadoda ase-Ayi ayesephakathi laphakathi, abako-Israyeli sebewavimbezele ngapha langapha. Bawabulala wonke, akuphunyukanga loyedwa.+ 23  Kodwa inkosi yase-Ayi+ bayibamba bayiletha kuJoshuwa iphila. 24  Ama-Israyeli athi esebabulele ngenkemba bonke abantu base-Ayi ababebalandele enkangala, abuyela wonke e-Ayi afika abulala wonke umuntu ngenkemba. 25  Ngalelolanga kwafa bonke abantu base-Ayi. Babengu-12 000, kungamadoda labesifazana. 26  UJoshuwa waqhubeka ephakamise umkhonto*+ ngesandla sakhe kwaze kwabulawa+ wonke umuntu wase-Ayi. 27  Abako-Israyeli bazithathela izifuyo lempahla eyayise-Ayi njengoba nje uJehova wayetshilo kuJoshuwa.+ 28  UJoshuwa wayilobisa ngomlilo i-Ayi yasala iyinqwaba yamatshe.+ Lalamuhla ilokhu injalo. 29  Walengisa inkosi yase-Ayi esigodweni* kwaze kwaba ntambama. Ilanga lithe selisiyatshona, wathi isidumbu sayo sethulwe esigodweni.+ Basithwala bayasilahlela egedini ledolobho, basebebuthelela inqwaba yamatshe phezu kwaso. Lalamuhla amatshe la alokhu ekhona. 30  UJoshuwa wasesakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli i-alithare entabeni i-Ebhali.+ 31  Lokhu yikho uMosi inceku kaJehova ayekutshele abako-Israyeli futhi kubhaliwe eMthethweni+ kaMosi, ukuthi: “Yenza i-alithare ngamatshe angathintwanga ngethuluzi lensimbi.”+ Banikela kuJehova iminikelo yokutshiswa phezu kwalo, benza lemihlatshelo yobudlelwano.+ 32  UJoshuwa wasebhala ematsheni amazwi oMthetho+ afanana lalawo uMosi ayewabhale phambi kwabako-Israyeli.+ 33  Bonke abantu bako-Israyeli+ labezinye izizwe, labadala, labaphathi, labahluleli bama baphahla ibhokisi lesivumelwano sikaJehova, bekhangelene labaphristi abangamaLevi ababelithwele. Abanye babemi* phambi kwentaba iGerizimu, abanye bephambi* kwentaba i-Ebhali+ (njengoba nje uMosi inceku kaJehova wayetshilo).+ Abantu bako-Israyeli benza lokho ukuze babusiswe. 34  Ngemva kwalokho uJoshuwa wawabala ngelizwi eliphezulu wonke amazwi oMthetho.+ Wabala izibusiso+ leziqalekiso+ njengoba zazinjalo ebhukwini loMthetho. 35  Wabalela phezulu wonke amazwi uMosi ayewatshele abantu futhi wawabala phambi kwabantu bonke bako-Israyeli.+ Abesifazana labo babekhona labantwana kanye labantu bezinye izizwe+ ababehlala phakathi kwabako-Israyeli.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ijavelini esesandleni.”
Kumbe, “ijavelini.”
Kumbe, “esihlahleni.”
Kumbe, “Enye ingxenye yayimi.”
Kumbe, “enye iphambi.”