UJoshuwa 5:1-15

  • Amadoda ayasokwa eGiligali (1-9)

  • Benza iPhasika; imana iyaphela (10-12)

  • Induna yebutho likaJehova (13-15)

5  Wonke amakhosi ama-Amori+ ayesentshonalanga kukaJodani, lawo wonke amakhosi aseKhenani+ ayehlala eceleni kolwandle aphela amandla+ futhi esaba kakhulu esizwa ukuthi uJehova womise umfula uJodani abako-Israyeli+ bachapha.  Ngalesosikhathi uJehova wathi kuJoshuwa: “Yenza izingqamu* usoke+ amadoda ako-Israyeli.”*  Ngakho uJoshuwa wenza izingqamu* wasesoka amadoda ako-Israyeli eGibheya-haralothi.*+  Nanku okwenza uJoshuwa wasoka amadoda ako-Israyeli: Wonke amadoda angamabutho* aphuma eGibhithe afela enkangala ngesikhathi besemangweni bevela eGibhithe.+  Bonke abantu abaphuma eGibhithe babesokile. Kodwa labo abazalelwa endleleni ngesikhathi abako-Israyeli besenkangala ngemva kokuphuma kwabo eGibhithe babengasokwanga.  Abako-Israyeli babhoda enkangala okweminyaka engu-40,+ amadoda angamabutho ayephume eGibhithe aze afa wonke ngoba ayengamlalelanga uJehova.+ UJehova wafunga kuwo ukuthi wayengasoze awavumele ukuthi alibone ilizwe+ uJehova athembisa okhokho bethu ukuthi uzasinika lona,+ ilizwe eligeleza uchago loluju.+  Esikhundleni sawo+ kwangena amadodana awo njalo yiwo uJoshuwa awasokayo ngoba ayengazange asokwe ngesikhathi besendleleni.  Amadoda wonke athi esesokiwe, abako-Israyeli baqhubeka behlala lapho ababekhona aze aphola.  UJehova wasesithi kuJoshuwa: “Lamuhla ngilisusile kini* ihlazo laseGibhithe.” Ngakho indawo leyo ilokhu ibizwa ngokuthi yiGiligali*+ kuze kube lamuhla. 10  Abako-Israyeli baqhubeka behlala eGiligali emagcekeni aseJerikho.* Benza iPhasika kusihlwa mhlaka 14 ngenyanga yokuqala.+ 11  Ngosuku olwalandela ilanga lePhasika baqalisa ukudla ukudla kwalelolizwe. Badla isinkwa esingelamvubelo+ lamabele akhanzingiweyo. 12  Imana yacina ukuba khona ngelanga abako-Israyeli+ abadla ngalo ukudla kwalelolizwe njalo kabaphindanga bayidla futhi. Ngalowomnyaka+ baqalisa ukudla ukudla kwaseKhenani. 13  UJoshuwa wathi eseseduze leJerikho wathi uthi mehlo suka wabona indoda+ imi phambi kwakhe iphethe inkemba.+ Wasesiya kuyo wafika wayibuza wathi: “Ungowethu yini kumbe ungowezitha zethu?” 14  Yona yaphendula yathi: “Ngize lapha ngoba ngiyinduna yebutho likaJehova.”+ UJoshuwa uthe ekuzwa lokho wazilahla phansi wathi mbo ngobuso, wasesithi kuyo: “Inkosi yami ifuna ukuyitshelani inceku yayo?” 15  Induna yebutho likaJehova yaphendula uJoshuwa yathi: “Khipha amanyathela akho ngoba indawo omi kuyo ingcwele.” UJoshuwa wahle wenza njalo.+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “izingqamu zamatshe.”
NgesiHebheru, “uphinde usoke amadodana ako-Israyeli okwesibili.”
NgesiHebheru, “izingqamu zamatshe.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Uqaqa lwamajwabu.”
Kumbe, “ayengaya empini.”
NgesiHebheru, “ngiligiqele khatshana lani.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ukugiqela khatshana.”
Kumbe, “enkangala yeJerikho.”