UJoshuwa 21:1-45

  • Amadolobho amaLevi (1-42)

    • Amadolobho ezizukulwane zika-Aroni (9-19)

    • Amadolobho ezimuli zamaKhohathi (20-26)

    • Amadolobho ezimuli zamaGeshoni (27-33)

    • Amadolobho ezimuli zamaMerari (34-40)

  • Izithembiso zikaJehova zagcwaliseka (43-45)

21  Abakhokheli bezimuli zakoLevi balanda umphristi u-Eliyazari+ loJoshuwa indodana kaNuni labakhokheli bezizwana zako-Israyeli,  bafika bakhuluma labo eShilo+ elizweni leKhenani bathi: “UJehova watshela uMosi ukuthi kumele siphiwe amadolobho esizahlala kuwo kanye lamadlelo ezifuyo+ zethu.”  Ngakho abako-Israyeli bapha amaLevi amadolobho+ kanye lamadlelo ezindaweni ezazililifa labo,+ njengoba nje uJehova wayetshilo.  Inkatho yokuqala yaba ngeyezimuli zamaKhohathi.+ AmaLevi ayeyizizukulwane zika-Aroni umphristi aphiwa amadolobho angu-13 phakathi kwesizwana sakoJuda+ lesakoSimiyoni+ lesakoBhenjamini.+  Amanye amaKhohathi aphiwa amadolobho phakathi kwesizwana sako-Efrayimi+ lesakoDani laphakathi kwengxenye yesizwana sakoManase.+ Amadolobho la ayelitshumi.  AmaGeshoni+ wona aphiwa amadolobho phakathi kwesizwana sako-Isakhari lesako-Asheri lesakoNafithali, laphakathi kwengxenye yesizwana sakoManase eyayiseBhashani.+ Amadolobho la ayengu-13.  Izimuli zamaMerari+ zaphiwa amadolobho angu-12 phakathi kwesizwana sakoRubheni lesakoGadi lesakoZebhuloni.+  Ngakho abako-Israyeli banika amaLevi amadolobho la lamadlelo awo ngenkatho, njengoba nje uJehova wayetshilo kuMosi.+  Nanka amabizo+ amadolobho abawaphiwayo phakathi kwesizwana sakoJuda lesakoSimiyoni, 10  lawo aphiwa amadodana ka-Aroni ayengamaLevi emuli kaKhohathi njengoba inkatho yokuqala yaba ngeyawo: 11  Ezintabeni zakoJuda babanika iKhiriyathi-abha+ ebizwa langokuthi yiHebroni+ kanye lamadlelo ayo. (U-Abha wayenguyise ka-Anakhi.) 12  Kodwa wonke nje umango wedolobho lelo lezigaba zalo kwaphiwa uKhalebhi indodana kaJefune ukuthi kube lilifa lakhe.+ 13  Amadodana ka-Aroni umphristi bawanika iHebroni+ idolobho okwakungaphephela khona umuntu owayebulele omunye,+ kanye lamadlelo ayo, leLibhina+ lamadlelo ayo, 14  leJathiri+ lamadlelo ayo, le-Eshithemowa+ lamadlelo ayo, 15  leHoloni+ lamadlelo ayo, leDebhiri+ lamadlelo ayo, 16  le-Ayini+ lamadlelo ayo, leJutha+ lamadlelo ayo, leBhethi-shemeshi lamadlelo ayo. Amadolobho la angu-9 ayephakathi kwezizwana lezi ezimbili. 17  Esizwaneni sakoBhenjamini babanika iGibhiyoni+ lamadlelo ayo,+ leGebha lamadlelo ayo, 18  le-Anathothi+ lamadlelo ayo, le-Alimoni lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 19  Wonke amadolobho aphiwa izizukulwane zika-Aroni ezingabaphristi ayengu-13 njalo bazinika lamadlelo awo.+ 20  Amanye amaLevi emuli yamaKhohathi abelwa amadolobho ngenkatho esizwaneni sako-Efrayimi. 21  Bawanika iShekhemu+ idolobho lokuphephela*+ elisezintabeni zako-Efrayimi kanye lamadlelo ayo, leGezeri+ lamadlelo ayo, 22  leKhibhizayimi lamadlelo ayo, leBhethi-horoni+ lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 23  Esizwaneni sakoDani bawanika i-Elithekhe lamadlelo ayo, leGibhethoni lamadlelo ayo, 24  le-Ayijaloni+ lamadlelo ayo, leGathi-rimoni lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 25  Phakathi kwengxenye yesizwana sakoManase baphiwa iThanakhi+ lamadlelo ayo, leGathi-rimoni lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amabili. 26  Zonke ezinye izimuli zamaKhohathi zaphiwa amadolobho alitshumi kanye lamadlelo awo. 27  AmaLevi emuli yamaGeshoni+ aphiwa iGolani+ idolobho lokuphephela* elaliseBhashani, lapho okwakuhlala khona enye ingxenye yesizwana sakoManase, aphiwa lamadlelo ayo kanye leBheyeshithera lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amabili. 28  Esizwaneni sako-Isakhari+ baphiwa iKhishiyoni lamadlelo ayo, leDabherathi+ lamadlelo ayo, 29  leJamuthi lamadlelo ayo, le-Eni-ganimi lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 30  Esizwaneni sako-Asheri+ baphiwa iMishali lamadlelo ayo, le-Abhidoni lamadlelo ayo, 31  leHelikhathi+ lamadlelo ayo, leRehobhi+ lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 32  Phakathi kwesizwana sakoNafithali baphiwa iKhedeshi+ idolobho lokuphephela*+ eliseGalile lamadlelo ayo, leHamothi-dori lamadlelo ayo, leKharithani lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amathathu. 33  Wonke amadolobho ezimuli zamaGeshoni ayengu-13 njalo zaphiwa lamadlelo awo. 34  Phakathi kwesizwana sakoZebhuloni,+ amaLevi ezimuli zamaMerari+ aphiwa iJokhiniyamu+ lamadlelo ayo, leKharitha lamadlelo ayo, 35  leDimina lamadlelo ayo, leNahalali+ lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 36  Phakathi kwesizwana sakoRubheni baphiwa iBhezeri+ lamadlelo ayo, leJahazi lamadlelo ayo,+ 37  leKhedemothi lamadlelo ayo, leMefahathi lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 38  Phakathi kwesizwana sakoGadi+ baphiwa iRamothi idolobho lokuphephela* eliseGiliyadi+ lamadlelo ayo, leMahanayimi+ lamadlelo ayo, 39  leHeshibhoni+ lamadlelo ayo, leJazeri+ lamadlelo ayo. Kwakungamadolobho amane. 40  Wonke amadolobho abelwa amaLevi ezimuli zamaMerari ayengu-12. 41  Ngakho esewonke amadolobho aphiwa amaLevi phakathi kwelifa labako-Israyeli ayengu-48 njalo aphiwa lamadlelo awo.+ 42  Idolobho ngalinye laligonjolozelwe ngamadlelo. Alikho lelilodwa elalingelamadlelo. 43  UJehova wanika abako-Israyeli lonke ilizwe ayefunge kubokhokho babo+ ukuthi uzabapha lona. Abako-Israyeli balithatha bahlala kulo.+ 44  UJehova wenza kwaba lokuthula kulo lonke ilizwe ayebaphe lona ukuthi bahlale kulo, njengoba nje wayefungile kubokhokho babo.+ Akulasitha esenelisa ukumelana labo.+ UJehova wanikela zonke izitha zabo esandleni sabo.+ 45  Asikho lesisodwa isithembiso esihle uJehova ayesenze kwabako-Israyeli esingazange sigcwaliseke. Konke ayebathembise khona kwenzakala.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “idolobho okwakuphephela khona umuntu owayebulele omunye.”
Kumbe, “idolobho okwakuphephela khona umuntu owayebulele omunye.”
Kumbe, “idolobho okwakuphephela khona umuntu owayebulele omunye.”
Kumbe, “idolobho okwakuphephela khona umuntu owayebulele omunye.”