UJoshuwa 20:1-9

  • Amadolobho okuphephela (1-9)

20  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuJoshuwa:  “Khuluma labako-Israyeli uthi, ‘Khethani amadolobho okuphephela+ engathuma uMosi ukuthi alitshele ngawo.  Umuntu obulala omunye ngengozi kumbe engahlosanga uzabalekela khona ukuze lowo ofuna ukuphindisela*+ angambulali.  Kumele abalekele kwelinye lamadolobho la+ afike ame egedini ledolobho+ abesesethula udaba lwakhe ebadaleni. Bona bazamamukela bamngenise edolobheni, bamnike lendawo yokuhlala.  Nxa lowo ofuna ukuphindisela* engamxotshanisa aze afike edolobheni, akumelanga abadala bamvumele ukuthi ambulale umuntu lo ngoba ubengamzondi+ umakhelwane wakhe* kodwa umbulele engahlosanga.  Kumele aqhubeke esedolobheni lelo aze athonisiswe phambi kwebandla.+ Ngemva kwalokho uzahlala edolobheni lelo kuze kufe umphristi omkhulu+ oyabe esesikhundleni ngalesosikhathi. Nxa umphristi esefile, umuntu owabulala omunye ngengozi usengabuyela edolobheni abaleka kulo ayehlala emzini wakhe.’”+  Ngakho banikela kuNkulunkulu idolobho leKhedeshi+ eliseGalile ezintabeni zakoNafithali, leShekhemu+ ezintabeni zako-Efrayimi leKhiriyathi-abha+ esezintabeni zakoJuda, ebizwa langokuthi yiHebroni. Amadolobho la yiwo ababezaphephela kuwo.  Empumalanga kweJerikho phetsheya kukaJodani bakhetha iBhezeri+ esendaweni eyinkangala emagcekeni esizwana sakoRubheni. Bakhetha leRamothi+ eseGiliyadi esizwaneni sakoGadi, leGolani+ eseBhashani esizwaneni sakoManase.+  Amadolobho la yiwo akhethwayo ukuze loba ngubani owako-Israyeli kumbe owesinye isizwe ohlala phakathi kwabo abalekele khona nxa angabulala umuntu ngengozi. Wayezaphephela khona+ ukuze lowo ofuna ukuphindisela* angambulali engakathonisiswa phambi kwebandla.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukuze umphindiseli wegazi.”
Kumbe, “Nxa umphindiseli wegazi.”
Kumbe, “omunye wakhe; umngane wakhe.”
Kumbe, “ukuze umphindiseli wegazi.”