UJoshuwa 19:1-51

  • Ilifa labakoSimiyoni (1-9)

  • Ilifa labakoZebhuloni (10-16)

  • Ilifa labako-Isakhari (17-23)

  • Ilifa labako-Asheri (24-31)

  • Ilifa labakoNafithali (32-39)

  • Ilifa labakoDani (40-48)

  • Ilifa likaJoshuwa (49-51)

19  Inkatho yesibili+ yaba ngeyesizwana sakoSimiyoni+ basebephiwa ilifa labo ngezimuli zabo. Indawo abayiphiwayo yayiphakathi kwelifa labakoJuda.+  Ilifa labo laligoqela iBheri-shebha,+ leShebha, leMolada,+  leHazari-shuwali,+ leBhala, le-Ezema,+  le-Elitholadi,+ leBhethuli, leHoma,  leZikhilagi,+ leBhethi-marikhabhothi, leHazari-susa,  leBhethi-lebhawothi+ leSharuheni. Kwakungamadolobho angu-13 lezigaba eziseduze kwawo.  Baphiwa le-Ayini, leRimoni, le-Etheri le-Ashani.+ Kwakungamadolobho amane lezigaba eziseduze kwawo.  Baphiwa izigaba zonke ezaziseduze lamadolobho la kuze kuyefika eBhahalathi-bheri ebizwa langokuthi yiRama yaseningizimu. Leli lilifa labakoSimiyoni abalabelwa ngezimuli zabo.  Izizukulwane zikaSimiyoni zaphiwa ilifa phakathi kwesizwana sakoJuda ngoba indawo eyayiphiwe abakoJuda yayinkulu kakhulu. Yikho izizukulwane zikaSimiyoni zathola ilifa endaweni yakoJuda.+ 10  Inkatho yesithathu+ yaba ngeyezizukulwane zikaZebhuloni+ basebephiwa ilifa labo ngezimuli zabo. Umngcele wendawo yabo wawuhamba uze uyefika eSaridi, 11  ubusuqonda eMarala entshonalanga ufike eDabheshethi ubususehlela esigodini esiphambi kweJokhiniyamu. 12  Wawusuka eSaridi uqonde empumalanga utshaye uze uyefika emngceleni weKhisilothi-thabhori ubususiya eDabherathi+ uqanse uye eJafiya. 13  Usuka lapho wawuqhubeka usiya empumalanga eGathi-heferi+ lase-Ethi-khazini ubusuqonda eRimoni, uhambe uze uyefika eNeya. 14  Wawufika lapho uphambuke uye eHanathoni enyakatho uyephelela esigodini se-Ifithayeli. 15  Indawo yabo yayigoqela leKhathathi, leNahalali, leShimroni,+ le-Idala, leBhethilehema.+ Kwakungamadolobho angu-12 lezigaba eziseduze kwawo. 16  Leli yilo ilifa labakoZebhuloni abalabelwa ngezimuli zabo.+ Kwakungamadolobho lezigaba eziseduze kwawo. 17  Inkatho yesine+ yaba ngeyezizukulwane zika-Isakhari+ zaseziphiwa ilifa ngezimuli zazo. 18  Umngcele wabako-Isakhari wawuhamba uze uyefika eJeziriyeli+ laseKhesulothi leShunemi,+ 19  leHafarayimi leShiyoni le-Anaharathi, 20  leRabhithi leKhishiyoni le-Ebhezi, 21  leRemethi le-Eni-ganimi+ le-Eni-hada leBhethi-phazezi. 22  Umngcele wawufika laseThabhori+ leShahazuma leBhethi-shemeshi njalo wawuphelela kuJodani. Kwakungamadolobho angu-16 lezigaba eziseduze kwawo. 23  Leli yilo ilifa lesizwana sako-Isakhari abalabelwa ngezimuli zabo.+ Baphiwa amadolobho lezigaba eziseduze kwawo. 24  Inkatho yesihlanu+ yaba ngeyesizwana sako-Asheri+ basebephiwa ilifa labo ngezimuli zabo. 25  Umngcele wabo wawuhamba eHelikhathi+ leHali leBhetheni le-Akhishafi, 26  le-Alameleki le-Amadi leMishali. Wawuqhubeka uze uyefika entshonalanga eKhameli+ laseShihori-libhinathi. 27  Wawuphenduka uqonde empumalanga eBhethi-dagoni uze uyefika koZebhuloni lasesigodini se-Ifithayeli enyakatho, uqhubeke usiya eBhethi-emekhi leNeyiyeli uyedlula eKhabhuli kwesenxele, 28  udlule usiya e-Ebhroni, leRehobhi, leHamoni leKhana uze uyefika eSidoni+ Enkulu. 29  Umngcele wawuphenduka uqonde eRama uyefika edolobheni leThire+ elivikelwe ngemiduli, uphenduke futhi uye eHosa uyephelela elwandle emangweni we-Akhizibi, 30  le-Uma, le-Afekhi+ leRehobhi.+ Kwakungamadolobho angu-22 lezigaba eziseduze kwawo. 31  Leli yilo ilifa lesizwana sako-Asheri abalabelwa ngezimuli zabo.+ Baphiwa amadolobho la lezigaba eziseduze kwawo. 32  Inkatho yesithupha+ yaba ngeyezizukulwane zikaNafithali zaseziphiwa ilifa lazo ngezimuli zazo. 33  Umngcele wabakoNafithali wawuqalisela eHelefi kanye lasesihlahleni esikhulu seZananimi,+ uye e-Adami-nekhebi leJabhineli uhambe uze uyefika eLakhumi, uphelele emfuleni uJodani. 34  Umngcele wawuphenduka uqonde entshonalanga usiya e-Azinothi-thabhori, uhambe uyefika eHukhokhi uqhubeke usiya koZebhuloni ngaseningizimu. Entshonalanga umngcele wabo wawutshaya uze uyefika ko-Asheri, empumalanga wawuhamba uze uyefika koJuda eduze komfula uJodani. 35  Amadolobho abo ayevikelwe ngemiduli kwakuyiZidimi, leZeri, leHamathi,+ leRakhathi, leKhinerethi, 36  le-Adama, leRama, leHazori,+ 37  leKhedeshi,+ le-Edreyi, le-Eni-hazori, 38  leYironi, leMigidali-eli, leHoremi, leBhethi-anathi, leBhethi-shemeshi.+ Kwakungamadolobho angu-19 lezigaba eziseduze kwawo. 39  Leli yilo ilifa lesizwana sakoNafithali abalabelwa ngezimuli zabo.+ Kwakungamadolobho lezigaba eziseduze kwawo. 40  Inkatho yesikhombisa+ yaba ngeyesizwana sakoDani+ basebephiwa ilifa labo ngezimuli zabo. 41  Umngcele welifa labo kwakuyiZora,+ le-Eshithawoli, le-Iri-shemeshi, 42  leShalabhini,+ le-Ayijaloni,+ le-Ithila, 43  le-Eloni, leThimina,+ le-Ekhroni,+ 44  le-Elithekhe, leGibhethoni,+ leBhahalathi, 45  leJehudi, leBhene-bherakhi, leGathi-rimoni,+ 46  leMejakhoni leRakhoni. Umngcele wabo wawudlula eduze leJopha.+ 47  Indawo yabakoDani yayincane kakhulu ingabeneli.+ Ngakho basuka bayahlasela iLeshemu+ bayinqoba babulala abantu balapho ngenkemba, basebethatha idolobho lelo bahlala kulo. Batshintsha ibizo leLeshemu bayibiza ngokuthi yiDani. UDani kwakungukhokho wabo.+ 48  Leli yilo ilifa lakoDani abalabelwa ngezimuli zabo. Baphiwa amadolobho la lezigaba eziseduze kwawo. 49  Baqeda-ke ukwabela izizwana zako-Israyeli ilizwe ukuze zilithathe libe lilifa lazo. Ngemva kwalokho abako-Israyeli banika uJoshuwa indodana kaNuni ilifa phakathi kwabo. 50  Bamnika idolobho ayelicelile iThiminathi-sera,+ njengoba nje uJehova wayetshilo. Idolobho leli lalisezintabeni zako-Efrayimi. Walivuselela wasehlala kulo. 51  Leli yilo ilifa elabiwa+ ngenkatho ngu-Eliyazari umphristi loJoshuwa indodana kaNuni kanye labakhokheli bezimuli zezizwana zako-Israyeli ngesikhathi beseShilo+ phambi kukaJehova, emnyango wetende lokuhlangana.+ Waphela umsebenzi wokwaba ilizwe.

Amabala angaphansi