UJoshuwa 18:1-28

  • Abako-Israyeli babelana ilizwe eliseleyo beseShilo (1-10)

  • Ilifa labakoBhenjamini (11-28)

18  Bonke abantu bako-Israyeli babuthana eShilo+ bamisa itende lokuhlangana,+ njengoba basebelithethe ilizwe.+  Kodwa kwakusasele izizwana zako-Israyeli eziyisikhombisa ezazingakathathi ilifa lazo.  UJoshuwa wakhuluma labako-Israyeli wathi: “Kuzaze kube nini lilokhu lidonda ukuthatha ilizwe elilinikwe+ nguJehova uNkulunkulu wabokhokho benu?  Khethani amadoda amathathu esizwaneni ngasinye. Ngizawathuma ukuthi abhode ilizwe lonke alihlole abesebhala phansi ukuthi limi njani, ukuze isizwana ngasinye sabelwe ilifa laso. Ngemva kwalokho azaphenduka kimi.  Kumele alehlukanise libe yizabelo eziyisikhombisa.+ AbakoJuda bazaqhubeka besendaweni yabo eningizimu,+ abakoJosefa bona baqhubeke besendaweni yabo enyakatho.+  Lina bhalani phansi ukuthi ilizwe limi njani lilehlukanise libe yizabelo eziyisikhombisa, beseliletha lapha elikubhalileyo. Mina ngizalenzela inkatho+ phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu.  Kodwa amaLevi kawasoze athole isabelo phakathi kwenu+ ngoba ilifa lawo+ yikuba ngabaphristi bakaJehova. AbakoGadi labakoRubheni lengxenye yesizwana sakoManase+ sebathatha ilifa labo abaliphiwa nguMosi inceku kaJehova empumalanga komfula uJodani.”  Ngakho amadoda ayethunyiwe alungiselela ukuhamba. UJoshuwa wathi kuwo: “Bhodani ilizwe lilihlole libhale phansi ukuthi limi njani, beseliphenduka kimi. Mina ngizakwenza inkatho phambi kukaJehova eShilo.”+  Amadoda la asuka abhoda ilizwe alihlola, asebhala phansi ukuthi limi njani ngamadolobho alo, alehlukanisa laba yizabelo eziyisikhombisa. Konke lokho akubhala ebhukwini asebuyela kuJoshuwa enkambeni yaseShilo. 10  UJoshuwa wabenzela inkatho phambi kukaJehova eShilo.+ Ngemva kwalokho wabela abako-Israyeli ilizwe ngezizwana zabo.+ 11  Sekwenziwe inkatho, abakoBhenjamini baphiwa indawo yabo ngezimuli zabo. Indawo abayiphiwayo yayiphakathi kwesizwana sakoJuda+ labantu bakoJosefa.+ 12  Ngasenyakatho umngcele wabo wawuqalisela kuJodani uqanse uyefika emaqaqeni asenyakatho kweJerikho,+ uqhubeke uqonda ezintabeni ezisentshonalanga uze uyefika enkangala eseBhethi-aveni.+ 13  Wawudlula uze uyefika emaqaqeni aseningizimu kweLuzi ebizwa langokuthi yiBhetheli,+ usuke lapho uye e-Atharothi-adari+ entabeni eseningizimu kweBhethi-horoni+ ephansi. 14  Entabeni le ekhangelane leBhethi-horoni umngcele wawufika uphambuke uqonde eningizimu, uqhubeke uhambela ngasentshonalanga uze uyefika edolobheni lakoJuda iKhiriyathi-bhali ebizwa langokuthi yiKhiriyathi-jeyarimi.+ Lo kwakungumngcele wabo osentshonalanga. 15  Umngcele oseningizimu wawusukela emaphethelweni eKhiriyathi-jeyarimi uhambe uqonde entshonalanga uze uyefika esifudlaneni samanzi eNefuthowa.+ 16  Umngcele wawusehla uyefika ekucineni kwentaba esenyakatho kwesigodi seRefayimi+ ekhangelane lesigodi sendodana kaHinomi,+ ubususehlela esigodini sikaHinomi utshaye uze uyefika emaqaqeni aseningizimu kwedolobho lamaJebusi+ kanye lase-Eni-rogeli.+ 17  Umngcele wawusuka enyakatho uhambe uze uyefika e-Eni-shemeshi, uphume uye eGelilothi ephambi komqanso we-Adumimi,+ wehlele elitsheni+ likaBhohani+ indodana kaRubheni. 18  Wawuqhubeka uye emawatheni* asenyakatho phambi kwe-Arabha, ubusuqonda e-Arabha. 19  Usuka lapho umngcele wawuqonda emaqaqeni eBhethi-hogila+ uyephelela enyakatho yoLwandle Lwesawudo+ lapho uJodani athela khona. Lo kwakungumngcele wabo oseningizimu. 20  Umngcele wabo wempumalanga kwakunguJodani. Leli yilo ilifa lezizukulwane zakoBhenjamini ngezimuli zabo njalo le kwakuyimingcele yelizwe labo. 21  Amadolobho esizwana sakoBhenjamini abawabelwa ngezimuli zabo yilawa: iJerikho, leBhethi-hogila, le-Emekhi-khezizi, 22  leBhethi-arabha,+ leZemarayimi, leBhetheli,+ 23  le-Avimi, lePhara, le-Ofira, 24  leKhefari-amoni, le-Ofini leGebha.+ Kwakungamadolobho angu-12 lezigaba eziseduze kwawo. 25  Baphiwa leGibhiyoni,+ leRama, leBheherothi, 26  leMizipha, leKhefira, leMoza, 27  leRekhemu, le-lripheyeli, leTharala, 28  leZela,+ leHa-elefi, leJebusi ebizwa langokuthi yiJerusalema,+ leGibheya+ leKhiriyathi. Kwakungamadolobho angu-14 lezigaba eziseduze kwawo. Leli yilo ilifa lezizukulwane zakoBhenjamini abalabelwa ngezimuli zabo.

Amabala angaphansi

Iwatha licele lentaba eliseduze lalapho eqala khona ukuqansa.