UJoshuwa 17:1-18

  • Ilifa labakoManase elisentshonalanga kukaJodani (1-13)

  • Izizukulwane zikaJosefa ziphiwa enye indawo (14-18)

17  Kwenziwa inkatho,+ isizwana sakoManase sasesiphiwa ilifa laso ngoba uManase+ wayelizibulo+ likaJosefa. Izibulo likaManase uMakhiri+ uyise kaGiliyadi wayeliqhawe, yikho waphiwa iGiliyadi leBhashani.+  Izizukulwane zikaManase ezazisele zaphiwa elazo ilifa ngezimuli zazo. Kwakungamadodana ka-Abhiyezeri,+ lakaHeleki, laka-Asiriyeli, lakaShekhemu, lakaHeferi lakaShemida. Amadoda la ayeyizizukulwane zikaManase indodana kaJosefa njalo afakwa ngezimuli zawo.+  UZelofehadi+ indodana kaHeferi indodana kaGiliyadi indodana kaMakhiri indodana kaManase wayengelabantwana abangabafana, wayelamadodakazi kuphela. Amabizo awo kwakunguMahila, loNowa, loHogila, loMilikha loThiriza.  Amadodakazi kaZelofehadi aya ku-Eliyazari+ umphristi loJoshuwa indodana kaNuni lakubakhokheli besizwe afika athi: “UJehova watshela uMosi ukuthi asinike ilifa phakathi kwabafowethu.”+ Ngakho aphiwa ilifa phakathi kwabafowabo bakayise+ njengoba uJehova wayetshilo.  Ngaphandle kwelizwe leBhashani leGiliyadi elaliphetsheya* komfula uJodani,+ abakoManase baba lezinye indawo ezilitshumi,  ngoba amadodakazi kaManase lawo aphiwa ilifa kanye labafowabo. Enye ingxenye yesizwana sakoManase yaphiwa ilizwe leGiliyadi.  Umngcele wakoManase wawusukela ko-Asheri uye eMikhimethathi+ ekhangelane leShekhemu+ ubusuqonda eningizimu elizweni labantu be-Eni-thaphuwa.  Ilizwe leThaphuwa+ lalingelabakoManase, kodwa idolobho leThaphuwa elalisemngceleni wakoManase lalingelezizukulwane zako-Efrayimi.  Umngcele wawusehlela esihotsheni seKhana, uqonde eningizimu kwaso. Lanxa indawo le yayingeyakoManase+ kwakulamadolobho ako-Efrayimi. Umngcele wakoManase wawusenyakatho yesihotsha njalo wawuphelela elwandle.+ 10  Ilizwe lako-Efrayimi laliseningizimu, elakoManase lona lisenyakatho. Ulwandle lwalungumngcele+ wakoManase njalo enyakatho babengcelelane labako-Asheri, empumalanga bengcelelane labako-Isakhari. 11  Elizweni lako-Isakhari lelako-Asheri, abakoManase baphiwa iBhethi-sheyani lamadolobho aseduze kwayo, le-Ibhiliyami+ lamadolobho aseduze kwayo, leDori+ labantu bayo lamadolobho aseduze kwayo, le-Eni-dori+ labantu bayo lamadolobho aseduze kwayo, leThanakhi+ labantu bayo lamadolobho aseduze kwayo, leMegido labantu bayo lamadolobho aseduze kwayo. Baphiwa indawo ezintathu ezazisemaqaqeni. 12  Kodwa izizukulwane zakoManase zehluleka ukuwathatha amadolobho la. AmaKhenani aqhubeka ehlezi ngenkani elizweni.+ 13  Abako-Israyeli bathi sebelamandla bacindezela+ amaKhenani ukuthi abasebenzele, kodwa kabazange bawaxotshe wonke elizweni.+ 14  Izizukulwane zikaJosefa zathi kuJoshuwa: “Kungani usiphe isabelo+ esisodwa kuphela ukuthi sibe lilifa lethu? Phela thina sibanengi ngoba uJehova uyasibusisa.”+ 15  UJoshuwa wabaphendula wathi: “Nxa kuyikuthi libanengi ngenani eguswini liyezicentela indawo elizweni lamaPherizi+ lamaRefayimi,+ njengoba lisithi ilizwe lezintaba lako-Efrayimi+ lincane kakhulu.” 16  Izizukulwane zikaJosefa zaphendula zathi: “Ilizwe lezintaba kaliseneli njalo wonke amaKhenani ahlala esigodini alezinqola zensimbi.*+ AseBhethi-sheyani+ lasemadolobheni aseduze kwayo lasesigodini seJeziriyeli.”+ 17  UJoshuwa waphendula abako-Efrayimi labakoManase izizukulwane zikaJosefa wathi: “Libanengi futhi lilamandla. Yikho alisoze libe lesabelo esisodwa,+ 18  lizaphiwa lelizwe lezintaba libe ngelenu.+ Lanxa liligusu lizalicenta futhi yilo elizakuba ngumngcele wenu. AmaKhenani lizawehlula kuphela lanxa elamandla njalo elezinqola zensimbi.”*+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo empumalanga kukaJodani.
Kumbe, “alezinqola zempi ezilezingqamu ezinde emaceleni.”
Kumbe, “elezinqola zempi ezilezingqamu ezinde emaceleni.”