UJoshuwa 16:1-10

  • Ilifa lezizukulwane zikaJosefa (1-4)

  • Ilifa labako-Efrayimi (5-10)

16  Umngcele welizwe elabelwa izizukulwane zikaJosefa+ ngenkatho+ wawusukela kuJodani eJerikho uyefika esifudlaneni esisempumalanga kweJerikho, udabule enkangala eqalisela eJerikho uyefika ezintabeni zaseBhetheli.+  Usuka eBhetheli eseLuzi wawuqhubeka uze uyefika emngceleni wama-Arikhi e-Atharothi,  ubusuqonda entshonalanga emngceleni wamaJafilethi, utshaye uze uyefika emngceleni weBhethi-horoni+ ephansi ufike leGezeri+ uyephelela elwandle.  Izizukulwane zikaJosefa,+ isizwana sakoManase lesako-Efrayimi, zalithatha ilizwe lazo.+  Nanku umngcele welizwe elaphiwa izizukulwane zako-Efrayimi ngezimuli zazo: Umngcele wabo osempumalanga kwakuyi-Atharothi-adari+ futhi wawutshaya uze uyefika eBhethi-horoni+ ephezulu.  Umngcele lo wawuhamba uze uyefika elwandle. Wawusuka enyakatho yeMikhimethathi+ uqonde empumalanga uyefika eThanathi-shilo leJanowa.  Wawusuka eJanowa uye e-Atharothi leNahara uqhubeke uze uyefika eJerikho,+ wehlele emfuleni uJodani.  Usuka eThaphuwa+ wawuqonda entshonalanga uyefika esihotsheni seKhana uyephelela elwandle.+ Leli yilo ilifa elaphiwa isizwana sako-Efrayimi ngezimuli zabo.  Amanye amadolobho esizwana sako-Efrayimi ayephakathi kwelizwe* elaphiwa abakoManase.+ Amadolobho la ayelezigaba eziseduze kwawo. 10  Abako-Efrayimi abazange bawaxotshe amaKhenani ayehlala eGezeri+ kodwa bawacindezela+ bawenza izisebenzi zabo. Lalamuhla+ amaKhenani alokhu ehlala labantu bako-Efrayimi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “kwelifa.”