UJoshuwa 15:1-63

  • Ilifa labakoJuda (1-12)

  • Indodakazi kaKhalebhi iphiwa indawo (13-19)

  • Amadolobho akoJuda (20-63)

15  Ilizwe elanikwa+ isizwana sakoJuda ngezimuli zaso lalitshaya lize liyefika emngceleni wako-Edomi+ lasenkangala yaseZini, lifike lasekucineni kweNegebhi ngaseningizimu.  Umngcele wabo ongaseningizimu wawusukela eLwandle Lwesawudo+ ekhunjini oluseningizimu,  uqhubeke uqonde eningizimu uye emqansweni we-Akhirabhimi,+ udlule uye eZini, ubusuphambuka uye eKhadeshi-bhaneya,+ uqanse udlule eHezironi le-Adari, uthi usubanga eKharikha uphambuke  uqonde e-Azimoni+ udlule uze uyefika esihotsheni* seGibhithe,+ utshaye uze uyephelela elwandle.* Lo yiwo owawungumngcele wabo ngaseningizimu.  Umngcele ongasempumalanga kwakuluLwandle Lwesawudo futhi wawucina lapho uJodani athela khona. Umngcele wenyakatho wona wawuqalisela lapho uJodani+ athela khona elwandle,  uye eBhethi-hogila+ udlule ngasenyakatho yeBhethi-arabha,+ uyefika elitsheni likaBhohani+ indodana kaRubheni.  Wawudlula uye eDebhiri esigodini se-Akhori,+ uphenduke uqonde enyakatho ukhangele eGiligali+ ephambi komqanso we-Adumimi oseningizimu kwesihotsha, udlule esifudlaneni se-Eni-shemeshi+ uyephelela e-Eni-rogeli.+  Usuka lapho wawutshaya uyefika esigodini sendodana kaHinomi+ uye emaqaqeni ayeseningizimu kweJerusalema,+ idolobho lamaJebusi.+ Wawuqansa uye esiqongweni sentaba ekhangelene lesigodi sikaHinomi ngasentshonalanga. Intaba le isekucineni kwesigodi seRefayimi ngokuya enyakatho.  Umngcele wawusuka esiqongweni sentaba uze uyefika esifudlaneni samanzi eNefuthowa,+ udlule uye emadolobheni aseduze lentaba i-Efroni, utshaye uze uyefika eBhahala ebizwa langokuthi yiKhiriyathi-jeyarimi.+ 10  Umngcele wawusuka eBhahala ubhode ngasentshonalanga uye entabeni iSeyiri, udlule eceleni kwentaba iJeyarimi ngasenyakatho, eKhesaloni, ubususehla uye eBhethi-shemeshi+ udlule uye eThimina.+ 11  Wawufika lasemaqaqeni ase-Ekhroni+ ngokuya enyakatho, udlule uye eShikheroni uqanse usiya entabeni iBhahala, uze uyefika eJabhineli. Umngcele lo wawuhamba uze uyephelela elwandle. 12  Ngasentshonalanga umngcele kwakulikhumbi loLwandle Olukhulu.*+ Lo yiwo umngcele owawugombolozele izizukulwane zakoJuda ngezimuli zabo. 13  UKhalebhi+ indodana kaJefune waphiwa ilifa phakathi kwezizukulwane zakoJuda njengoba nje uJehova wayetshilo kuJoshuwa. Waphiwa iKhiriyathi-abha ebizwa langokuthi yiHebroni.+ (U-Abha wayenguyise ka-Anakhi.) 14  UKhalebhi waxotsha amadodana amathathu ka-Anakhi:+ uSheshayi lo-Ahimani loThalimayi.+ 15  Wasuka lapho wayahlasela abantu beDebhiri.+ (Kuqala iDebhiri yayibizwa ngokuthi yiKhiriyathi-sefa.) 16  UKhalebhi wasesithi: “Indoda ezahlasela iKhiriyathi-sefa iyinqobe ngizayinika indodakazi yami u-Akhisa ibe ngumkayo.” 17  U-Othiniyeli+ indodana kaKhenazi+ umfowabo kaKhalebhi wayihlasela wayinqoba. Ngakho uKhalebhi wamnika indodakazi yakhe u-Akhisa+ yaba ngumkakhe. 18  U-Akhisa wathi esehamba wancenga umkakhe ukuthi acele insimu kuyise uKhalebhi. U-Akhisa wehla kubabhemi wakhe,* uKhalebhi wasembuza wathi: “Ufunani?”+ 19  Waphendula wathi, “Njengoba ungiphe indawo eningizimu* ngicela ungibusise ungiphe leGulothi-mayimi.”* Ngakho wamupha iGulothi ephezulu leGulothi ephansi. 20  Leli yilo ilifa lesizwana sakoJuda ngezimuli zabo. 21  Amadolobho esizwana sakoJuda ayeseduze lomngcele wako-Edomi+ ngaseningizimu yilawa: iKhabhuzeli, le-Ederi, leJaguri, 22  leKhina, leDimona, le-Adada, 23  leKhedeshi, leHazori, le-Ithinani, 24  leZifi, leThelemu, leBheyalothi, 25  leHazori-hadatha, leKheriyothi-hezironi ebizwa langokuthi yiHazori, 26  le-Amama, leShema, leMolada,+ 27  leHazari-gada, leHeshimoni, leBhethi-phelethi,+ 28  leHazari-shuwali, leBheri-shebha,+ leBhiziyothiya, 29  leBhahala, le-Iyimu, le-Ezemu, 30  le-Elitholadi, leKhesili, leHoma,+ 31  leZikhilagi,+ leMadimana, leSansana, 32  leLebhawothi, leShilihumi, le-Ayini kanye leRimoni.+ Kwakulamadolobho angu-29 lezigaba eziseduze kwawo. 33  EShefela+ kwakule-Eshithawoli, leZora,+ le-Ashina, 34  leZanowa, le-Eni-ganimi, leThaphuwa, le-Enamu, 35  leJamuthi, le-Adulamu,+ leSokho, le-Azekha,+ 36  leSharayimi,+ le-Adithayimi, leGedera kanye leGederothayimi.* Kwakulamadolobho angu-14 lezigaba eziseduze kwawo. 37  KwakuleZenani, leHadasha, leMigidali-gadi, 38  leDiliyeni, leMizipha, leJokhitheyeli, 39  leLakhishi,+ leBhozikhathi, le-Egiloni, 40  leKhabhoni, leLahimami, leKhithilishi, 41  leGederothi, leBhethi-dagoni, leNahama kanye leMakheda.+ Kwakulamadolobho angu-16 lezigaba eziseduze kwawo. 42  KwakuleLibhina,+ le-Etheri, le-Ashani,+ 43  le-Ifitha, le-Ashina, leNezibhi, 44  leKheyila, le-Akhizibi leMaresha. Kwakulamadolobho angu-9 lezigaba eziseduze kwawo. 45  Kwakule-Ekhroni lezigaba zayo kanye lamadolobho aseduze kwayo. 46  Kusukela e-Ekhroni kusiya entshonalanga, indawo yabo yayigoqela wonke amadolobho aseduze le-Ashidodi lezigaba eziseduze kwawo. 47  Kwakule-Ashidodi+ lezigaba zayo lamadolobho aseduze kwayo, leGaza+ lezigaba zayo lamadolobho aseduze kwayo, kwehle kuze kuyefika esihotsheni seGibhithe lasoLwandle Olukhulu* lakuzo zonke izindawo eziseduze kwalo.+ 48  Elizweni lezintaba khona kwakuleShamiri, leJathiri,+ leSokho, 49  IeDana, leKhiriyathi-sana ebizwa langokuthi yiDebhiri, 50  le-Anabhi, le-Eshithemo,+ le-Animi, 51  leGosheni,+ leHoloni kanye leGilo.+ Kwakulamadolobho angu-11 lezigaba eziseduze kwawo. 52  Kwakule-Arabhu, leDuma, le-Eshani, 53  leJanimu, leBhethi-thaphuwa, le-Afekha, 54  leHumitha, leKhiriyathi-abha ebizwa langokuthi yiHebroni+ kanye leZiyori. Kwakulamadolobho angu-9 lezigaba eziseduze kwawo. 55  KwakuleMawoni,+ leKhameli, leZifi,+ leJutha, 56  leJeziriyeli, leJokhideyamu, leZanowa, 57  leKhayini, leGibheya leThimina.+ Kwakulamadolobho alitshumi lezigaba eziseduze kwawo. 58  KwakuleHalihuli, leBhethi-zuri, leGedori, 59  leMaharathi, leBhethi-anothi le-Elithekhoni. Kwakulamadolobho ayisithupha lezigaba eziseduze kwawo. 60  KwakuleKhiriyathi-bhali, ebizwa langokuthi yiKhiriyathi-jeyarimi+ kanye leRabha. Amadolobho la ayemabili lezigaba eziseduze kwawo. 61  Enkangala kwakuleBhethi-arabha,+ leMidini leSekhakha, 62  leNibhishani, ledolobho lesawudo, le-Eni-gedi.+ Kwakulamadolobho ayisithupha lezigaba eziseduze kwawo. 63  AbakoJuda behluleka ukuxotsha+ amaJebusi+ ayehlala eJerusalema.+ Yikho lalamuhla elokhu ehlala eJerusalema phakathi kwabantu bakoJuda.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo uLwandle Olukhulu olubizwa langokuthi luLwandle lweMedithera.
Lapha kutshiwo uLwandle lweMedithera.
Ezinye inguqulo zithi, “waseqakeza izandla ephezu kukababhemi wakhe.”
Kumbe, “eNegebhi.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Imithombo yamanzi.”
Ezinye inguqulo zithi, “leGedera lezibaya zayo.”
Lapha kutshiwo uLwandle lwaseMedithera.