UJoshuwa 14:1-15

  • Babelana ilizwe elisentshonalanga kukaJodani (1-5)

  • UKhalebhi uphiwa iHebroni (6-15)

14  Abako-Israyeli bathatha ilizwe leKhenani laba ngelabo. Ilizwe leli balabelwa ngu-Eliyazari umphristi loJoshuwa indodana kaNuni labakhokheli bezimuli zezizwana zako-Israyeli, babapha lona ukuthi libe lilifa labo.+  Labiwa ngenkatho+ njengoba nje uJehova wayetshilo kuMosi, laba ngelezizwana zako-Israyeli ezingu-9 lengxenye yesizwana+ sakoManase.  UMosi wayenike izizwana ezimbili lenye ingxenye yesizwana sakoManase ilifa ngaphetsheya* komfula uJodani.+ Kodwa amaLevi wona kazange awanike ilifa.+  Izizukulwane zikaJosefa zehlukaniswa zaba yizizwana ezimbili,+ isizwana sakoManase lesako-Efrayimi.+ AmaLevi wona awazange aphiwe indawo eyayizakuba lilifa lawo kodwa aphiwa amadolobho+ ayezahlala kuwo kanye lamadlelo ezifuyo zawo kuphela.+  Abako-Israyeli babelana ilizwe belandela lokho uJehova ayekutshele uMosi.  UKhalebhi indodana kaJefune umKhenizi lamadoda akoJuda balanda uJoshuwa beseGiligali,+ uKhalebhi+ wathi kuye: “Ukwazi mhlophe ukuthi uJehova wathini+ ngami lawe kuMosi umuntu kaNkulunkulu weqiniso+ ngesikhathi siseKhadeshi-bhaneya.+  Ngangileminyaka engu-40 ngesikhathi uMosi inceku kaJehova esithi ngisuke eKhadeshi-bhaneya ngiyehlola ilizwe.+ Sathi sesiphendukile ngambikela konke engangikubonile kunjengoba kunjalo.+  Lanxa abafowethu engangihambe labo benza abantu besaba, mina ngalandela uJehova uNkulunkulu wami ngenhliziyo yonke.+  Ngalelolanga uMosi wafunga wathi: ‘Ilizwe onyathele kulo lizahlala lililifa lakho lelamadodana akho ngoba ulandele uJehova uNkulunkulu wami ngenhliziyo yonke.’+ 10  UJehova ukwenzile akuthembisayo,+ ungigcinile+ iminyaka yonke le engu-45 kusukela uJehova esenza isithembiso lesi kuMosi ngesikhathi abako-Israyeli besenkangala.+ Lalamuhla lokhu ngisaphila, sengileminyaka engu-85. 11  Ngilokhu ngisaqinile njengamhla uMosi engithuma. Ngiseselawo amandla okuya empini lawokusebenza, njengoba nje nganginjalo ngalesosikhathi. 12  Ngakho ngicela unginike indawo le elezintaba uJehova angithembisa yona ngalelolanga. Lanxa wezwa ukuthi endaweni le kulama-Anakhi+ ahlala emadolobheni alemiduli emikhulu,+ ngileqiniso lokuthi uJehova uzangincedisa+ ngiwathathele indawo yawo njengoba nje uJehova wangithembisa.”+ 13  Ngakho uJoshuwa wambusisa uKhalebhi indodana kaJefune wasemnika iHebroni yaba lilifa lakhe.+ 14  Lalamuhla iHebroni ilokhu ingekaKhalebhi indodana kaJefune ngoba walandela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngenhliziyo yonke.+ 15  Kuqala iHebroni kwakuthiwa yiKhiriyathi-abha.+ (U-Abha kwakulibizo lendoda edumileyo phakathi kwama-Anakhi.) Zaphela-ke izimpi kwaba lokuthula elizweni.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo empumalanga kukaJodani.