UJoshuwa 13:1-33

  • Ilizwe abako-Israyeli okusamele balithathe (1-7)

  • Babelana ilizwe elisempumalanga kukaJodani (8-14)

  • Ilifa labakoRubheni (15-23)

  • Ilifa labakoGadi (24-28)

  • Ilifa labakoManase elisempumalanga kukaJodani (29-32)

  • UJehova nguye ilifa lamaLevi (33)

13  UJoshuwa wayesemdala futhi eseluphele.+ Ngakho uJehova wathi kuye: “Wena usumdala kakhulu futhi usuluphele kodwa likhulu ilizwe okusamele lilithathe.*  Nanzi izindawo eziseleyo:+ Lonke ilizwe lamaFilisti lelamaGeshuri,+  (kusukela lapho okwehlukana khona umfula uNayili* empumalanga kweGibhithe kuze kuyefika emngceleni we-Ekhroni osenyakatho, indawo okwakuthiwa ngeyamaKhenani),+ lamazwe amakhosi amahlanu amaFilisti,+ iGaza le-Ashidodi+ le-Ashikheloni+ leGathi+ le-Ekhroni,+ lelizwe lama-Avimi+  eningizimu, lalo lonke ilizwe lamaKhenani, leMeyara yamaSidoni,+ kuqhubeke kuze kuyefika e-Afekhi lasemngceleni wama-Amori,  lelizwe lamaGebhali+ layo yonke iLebhanoni ngasempumalanga kusukela eBhali-gadi ephansi kwentaba iHemoni kusiya eLebho-hamathi,*+  lelizwe lonke lamaSidoni+ elisezintabeni elisukela eLebhanoni+ lize liyefika eMisirefothi-mayimi.+ Abantu laba ngizabaxotsha phambi kwabako-Israyeli.+ Ilizwe labo kumele ulabele abako-Israyeli libe lilifa labo njengoba nje ngatsho kuwe.+  Labele izizwana zako-Israyeli ezingu-9 lengxenye yesizwana sakoManase.”+  AbakoRubheni labakoGadi lenye ingxenye yesizwana sakoManase bathatha ilizwe ababeliphiwe nguMosi ukuthi libe lilifa labo empumalanga komfula uJodani. Nanti ilizwe abaliphiwa nguMosi inceku kaJehova:+  Lalisukela e-Aroweri+ emqolweni wesigodi se-Arinoni+ ligoqele ledolobho eliphakathi kwesigodi, lawo wonke amagceke aseMedebha kuze kuyefika eDibhoni, 10  kanye lawo wonke amadolobho kaSihoni inkosi yama-Amori, owayebusa eseHeshibhoni, kusiyafika emngceleni wama-Amoni,+ 11  leGiliyadi lelizwe lamaGeshuri lamaMahakhathi,+ layo yonke intaba iHemoni leBhashani+ yonke kuze kuyefika eSalekha,+ 12  lendawo yonke eyayibuswa ngu-Ogi inkosi yeBhashani owayebusa ese-Ashitharothi le-Edreyi. (U-Ogi wayengomunye wamaRefayimi+ okucina.) UMosi wabanqoba wabathathela lonke ilizwe labo.+ 13  Kodwa ama-Israyeli kawazange awasuse+ amaGeshuri lamaMahakhathi. Yikho amaGeshuri lamaMahakhathi elokhu ehlala phakathi kwabako-Israyeli kuze kube lamuhla. 14  Isizwana sako-Levi yiso sodwa angazange asiphe ilifa.+ Elabo ilifa+ yiminikelo etshiselwa uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, njengoba nje wayebathembisile.+ 15  UMosi wanika isizwana sakoRubheni ilifa laso, wabanika ngezimuli zabo. 16  Ilizwe labo lalisukela e-Aroweri ekucineni kwesigodi se-Arinoni, ligoqela ledolobho eliphakathi kwesigodi lamagceke wonke aseMedebha, 17  leHeshibhoni lawo wonke amadolobho akhelane layo+ asemagcekeni, leDibhoni leBhamothi-bhali leBhethi-bhali-meyoni,+ 18  leJahazi,+ leKhedemothi,+ leMefahathi,+ 19  leKhiriyathayimi, leSibhima,+ leZerethi-shahari eyayisentabeni eduze lesigodi, 20  leBhethi-phewori lamawatha* ePhisiga+ leBhethi-jeshimothi,+ 21  lawo wonke amadolobho ayesemagcekeni, lendawo zonke ezazibuswa nguSihoni inkosi yama-Amori owayebusa eseHeshibhoni.+ UMosi wamnqoba+ uSihoni labakhokheli bamaMidiyani, u-Evi loRekhemu loZuri loHuri loRebha.+ Abakhokheli laba babengaphansi kukaSihoni njalo babehlala elizweni lakhe. 22  Phakathi kwabantu ababulawa ngabako-Israyeli ngenkemba kwakuloBhalamu+ owayehlahlula,+ indodana kaBheyori. 23  Umngcele wabakoRubheni kwakuyiJodani futhi leli kwakulilifa labo ababelabelwe ngezimuli zabo. Ilifa leli laligoqela amadolobho lezigaba eziseduze kwawo. 24  UMosi wanika lesizwana sakoGadi ilifa laso, wabanika ngezimuli zabo. 25  Ilizwe labo laligoqela iJazeri,+ lamadolobho wonke eGiliyadi, lengxenye yelizwe lama-Amoni,+ litshaye lize liyefika e-Aroweri ekhangelane leRabha.+ 26  Lalisukela eHeshibhoni+ lize liyefika eRamathi-mizipha leBhethonimi, lisuke eMahanayimi+ lize liyetshaya emngceleni weDebhiri 27  lasezindaweni ezisesigodini, iBhethi-haramu leBhethi-nimira+ leSukhothi+ leZafoni, indawo yonke eyayibuswa nguSihoni inkosi yeHeshibhoni.+ Umfula uJodani yiwo owawungumngcele wabo kuze kuyefika eLwandle lweKhinerethi*+ empumalanga kukaJodani. 28  Leli yilo ilifa lesizwana sakoGadi abalabelwa ngezimuli zabo. Laligoqela amadolobho kanye lezigaba eziseduze kwawo. 29  UMosi wanika lengxenye yesizwana sakoManase ilifa laso, wabanika ngezimuli zabo.+ 30  Ilizwe labo lalisuka eMahanayimi+ lithathe yonke iBhashani lendawo zonke ezazibuswa ngu-Ogi inkosi yeBhashani, lazo zonke izigaba zeJayiri+ eziseBhashani. Indawo yabo yayigoqela amadolobho angu-60. 31  lngxenye yeGiliyadi le-Ashitharothi le-Edreyi,+ lamadolobho ayebuswa ngu-Ogi inkosi yeBhashani, kwaphiwa amanye amadodana* kaMakhiri+ indodana kaManase, bawapha ngezimuli zawo. 32  Lezi yizo izindawo uMosi abapha zona emagcekeni akoMowabi* ngaphetsheya kweJodani empumalanga kweJerikho.+ 33  Kodwa uMosi kazange asiphe ilifa+ isizwana sakoLevi ngoba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli nguye ilifa labo, njengoba wayebathembisile.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “lilinqobe.”
Kumbe, “kusukela eShihori.”
Kumbe, “egedini leHamathi.”
Iwatha licele lentaba eliseduze lalapho eqala khona ukuqansa.
Lapha kutshiwo uLwandle lweGenesaretha kumbe uLwandle lweGalile.
Kumbe, “ingxenye yamadodana.”
Kumbe, “enkangala yakoMowabi.”