UJoshuwa 12:1-24

  • Amakhosi anqotshwa empumalanga kukaJodani (1-6)

  • Amakhosi anqotshwa entshonalanga kukaJodani (7-24)

12  Abako-Israyeli bawanqoba amakhosi ayebusa elizweni elisempumalanga komfula uJodani, bathatha amazwe awo kusukela esigodini se-Arinoni+ kuze kuyefika entabeni iHemoni+ kanye layo yonke i-Arabha kusiya ngasempumalanga.+  Omunye wamakhosi la kwakunguSihoni+ inkosi yama-Amori. Wayehlala eHeshibhoni njalo wayebusa e-Aroweri+ eyayisemqolweni wesigodi se-Arinoni.+ lndawo yonke kusukela phakathi kwesigodi se-Arinoni kuze kuyefika esigodini seJabhokhi yayingeyakhe njalo wayebusa lengxenye yeGiliyadi. Isigodi seJabhokhi sasiphinda sibe ngumngcele wama-Amoni.  Wayebusa le-Arabha kuze kuyefika eLwandle lweKhinerethi*+ empumalanga, atshaye aze ayefika eLwandle lwe-Arabha, uLwandle Lwesawudo. Umbuso wakhe wawuthatha leBhethi-jeshimothi eseduze loLwandle Lwesawudo, uqhubeke uze uyefika eduze lentaba iPhisiga+ eseningizimu.  Bathatha lelizwe lika-Ogi+ inkosi yeBhashani owayengomunye wamaRefayimi+ okucina. Wayehlala e-Ashitharothi lase-Edreyi,  ebusa entabeni iHemoni leSalekha leBhashani+ yonke, kuze kuyefika emngceleni wamaGeshuri lamaMahakhathi+ lengxenye yeGiliyadi, kusiyafika elizweni likaSihoni inkosi yeHeshibhoni.+  Amakhosi la anqotshwa+ nguMosi inceku kaJehova kanye labako-Israyeli. Ngemva kwalokho uMosi inceku kaJehova wanika abakoRubheni labakoGadi lengxenye yesizwana sakoManase ilizwe lawo.+  UJoshuwa labako-Israyeli banqoba amakhosi amanengi ayebusa entshonalanga komfula uJodani, kusukela eBhali-gadi+ esigodini seLebhanoni+ kuze kuyefika entabeni iHalakhi+ ekhangelene leSeyiri.+ Ngemva kwalokho uJoshuwa wabela+ izizwana zako-Israyeli ilizwe lelo.  Kwakulilizwe lezintaba kanye leShefela, le-Arabha, lenkangala leNegebhi.+ Ilizwe leli lalingelamaHithi, lama-Amori,+ lamaKhenani, lamaPherizi, lamaHivi kanye lamaJebusi.+ Amakhosi abawanqobayo yilawa:   Inkosi yeJerikho,+ lenkosi yedolobho le-Ayi+ elaliseceleni kweBhetheli, 10  lenkosi yeJerusalema, lenkosi yeHebroni,+ 11  lenkosi yeJamuthi, lenkosi yeLakhishi, 12  lenkosi ye-Egiloni, lenkosi yeGezeri,+ 13  lenkosi yeDebhiri,+ lenkosi yeGederi, 14  lenkosi yeHoma, lenkosi ye-Aradi, 15  lenkosi yeLibhina,+ lenkosi ye-Adulamu, 16  lenkosi yeMakheda,+ lenkosi yeBhetheli,+ 17  lenkosi yeThaphuwa, lenkosi yeHeferi, 18  lenkosi ye-Afekhi, lenkosi yeLasharoni, 19  lenkosi yeMadoni, lenkosi yeHazori,+ 20  lenkosi yeShimironi-meroni, lenkosi ye-Akhishafi, 21  lenkosi yeThanakhi, lenkosi yeMegido, 22  lenkosi yeKhedeshi, lenkosi yeJokhiniyamu+ eseKhameli, 23  lenkosi yedolobho laseDori+ elisemawatheni* ezintaba zeDori, lenkosi yeGoyimi eseGiligali, 24  lenkosi yeThiriza. Wonke amakhosi la ayengu-31.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo uLwandle lweGenesaretha kumbe uLwandle lweGalile.
Iwatha licele lentaba eliseduze lalapho eqala khona ukuqansa.