UJoshuwa 11:1-23

  • Amadolobho asenyakatho ayanqotshwa (1-15)

  • Indawo ezanqotshwa nguJoshuwa (16-23)

11  UJabhini inkosi yeHazori wathi ekuzwa lokhu wathumela ilizwi kuJobhabhi inkosi yeMadoni,+ lasenkosini yeShimroni, lasenkosini ye-Akhishafi,+  lasemakhosini ayesenyakatho elizweni lezintaba, lalawo ayesemagcekeni* eningizimu yeKhinerethi kanye laweShefela lasemawatheni* ezintaba zaseDori+ ngokuya entshonalanga.  Wathumela ilizwi kumaKhenani+ ayesempumalanga lentshonalanga, lakuma-Amori,+ lamaHithi, lamaPherizi, lamaJebusi ayehlala ezintabeni, lakumaHivi+ ayesekele intaba iHemoni+ elizweni leMizipha.  Ngakho amakhosi la aphuma lawo wonke amabutho awo, bebanengi angathi yitshebetshebe ekhunjini lolwandle njalo belamabhiza amanengi lezinqola zempi ezinengi.  Amakhosi la ahlangana esifudlaneni seMeromi njengokuvumelana kwawo, asemisa inkamba yawo ukuze alwe labako-Israyeli.  UJehova wathi kuJoshuwa: “Ungabesabi+ ngoba kusasa ngesikhathi lesi ngizabanikela esandleni sama-Israyeli, ababulale abaqede. Amabhiza abo kumele liwaqume imisipha,+ izinqola zabo lizitshise ngomlilo.”  Ngakho uJoshuwa wasuka lawo wonke amabutho akhe bayabahlasela. Batheleka phezu kwabo besalibele esifudlaneni seMeromi.  UJehova wabanikela esandleni sama-Israyeli+ abanqoba. Abaxotshanisa baze bayafika eSidoni Enkulu+ laseMisirefothi-mayimi+ lasesigodini seMizipha empumalanga. Ababulala bonke, akula loyedwa owasalayo.+  UJoshuwa wenza kubo konke uJehova ayemtshele khona. Amabhiza abo wawaquma imisipha watshisa lezinqola zabo ngomlilo.+ 10  Ngemva kwalokho uJoshuwa watshibilika walubangisa eHazori, wafika wayithumba wabulala inkosi yayo ngenkemba.+ Phela iHazori yayilidolobho elalithenjiwe emibusweni leyo. 11  Babulala bonke abantu beHazori ngenkemba, babaqeda du!+ Akulamuntu owasala ephila.+ Ngemva kwalokho uJoshuwa wathungela lonke idolobho ngomlilo. 12  Wawanqoba wonke amadolobho abo, wabulala lamakhosi abo ngenkemba.+ Wenza njengoba nje uMosi inceku kaJehova wayemtshelile, wabatshaya wababhuqa.+ 13  Kodwa abako-Israyeli kabawatshisanga amadolobho ayakhelwe emaqaqeni. UJoshuwa watshisa iHazori kuphela. 14  Abako-Israyeli bazithathela+ yonke impahla lezifuyo ezazisemadolobheni la. Kodwa bonke abantu ababekuwo bababulala ngenkemba babaqeda du!+ Akulamuntu abamtshiya ephila.+ 15  Konke uMosi ayekutshelwe nguJehova wakutshela uJoshuwa,+ yena wakwenza konke. Akula lokukodwa uJoshuwa angakwenzanga phakathi kwezinto uJehova ayezitshele uMosi.+ 16  UJoshuwa walinqoba lonke ilizwe lezintaba. Wanqoba leNegebhi+ yonke, lalo lonke ilizwe leGosheni, leShefela,+ le-Arabha,+ wathatha layo yonke indawo yako-Israyeli elezintaba kanye lezigodi zayo. 17  Wanqoba kusukela entabeni iHalakhi ekhangelane leSeyiri, waze wayafika eBhali-gadi+ esigodini seLebhanoni, phansi kwentaba iHemoni.+ Wawehlula wonke amakhosi elizwe leli, wawathumba wawabulala. 18  UJoshuwa walwa lamakhosi la okwesikhathi eside. 19  Akula lelilodwa idolobho elenza isivumelwano sokuthula labako-Israyeli ngaphandle kwamaHivi ayehlala eGibhiyoni.+ Wonke amanye amadolobho balwa lawo bawanqoba.+ 20  UJehova wabayekela baba lenkani+ balwa labako-Israyeli ngoba wayengafuni ukubatshengisa isihawu,+ kodwa wayehlose ukubatshabalalisa. Bonke kwakumele babulawe baphele njengoba nje uJehova wayetshilo kuMosi.+ 21  Ngalesosikhathi uJoshuwa wasuka wayabulala wonke ama-Anakhi+ ayehlala ezintabeni, eHebroni, laseDebhiri, lase-Anabhi, lasezintabeni zakoJuda lakuyo yonke indawo yako-Israyeli elezintaba. UJoshuwa wawatshaya wawabhuqa watshabalalisa+ amadolobho awo. 22  Akula ma-Anakhi asala elizweni lako-Israyeli. Asala+ eGaza+ leGathi+ lase-Ashidodi+ kuphela. 23  Ngakho uJoshuwa walithatha lonke ilizwe njengoba nje uJehova wayethembise uMosi.+ Ilizwe lelo walinika abako-Israyeli laba lilifa labo, balabelana ngezizwana zabo.+ Zaphela-ke izimpi kwaba lokuthula elizweni.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ayese-Arabha.”
Iwatha licele lentaba eliseduze lalapho eqala khona ukuqansa.