Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJoshuwa

Izahluko

Okumunyethweyo

 • 1

  • UJehova ukhuthaza uJoshuwa (1-9)

   • Bala ibhuku loMthetho ngelizwi eliphansi (8)

  • Balungiselela ukuchapha uJodani (10-18)

 • 2

  • UJoshuwa uthuma inhloli ezimbili eJerikho (1-3)

  • URahabi ufihla inhloli (4-7)

  • Inhloli zithembisa ukuvikela uRahabi (8-21a)

   • URahabi kumele abophele intambo ewindini (18)

  • Inhloli zibuyela kuJoshuwa (21b-24)

 • 3

  • Abako-Israyeli bachapha umfula uJodani (1-17)

 • 4

  • Amatshe la azakuba yisikhumbuzo (1-24)

 • 5

  • Amadoda ayasokwa eGiligali (1-9)

  • Benza iPhasika; imana iyaphela (10-12)

  • Induna yebutho likaJehova (13-15)

 • 6

  • Imiduli yeJerikho iyadilika (1-21)

  • URahabi lemuli yangakibo bayasinda (22-27)

 • 7

  • Abako-Israyeli bayanqotshwa e-Ayi (1-5)

  • Umthandazo kaJoshuwa (6-9)

  • Abako-Israyeli benze isono yikho benqotshiwe (10-15)

  • U-Akhani utholakala elecala abesekhandwa ngamatshe (16-26)

 • 8

  • UJoshuwa uthuma amabutho ukuthi ayecathama ngemva kwe-Ayi (1-13)

  • I-Ayi iyanqotshwa (14-29)

  • Abantu babalelwa uMthetho entabeni i-Ebhali (30-35)

 • 9

  • AbaseGibhiyoni babumba icebo lokwenza ukuthula labako-Israyeli (1-15)

  • Abako-Israyeli bathola ukuthi abaseGibhiyoni babaqilile (16-21)

  • AbaseGibhiyoni bazakukha amanzi batheze lenkuni (22-27)

 • 10

  • Abako-Israyeli balamulela abaseGibhiyoni (1-7)

  • UJehova ulwela abako-Israyeli (8-15)

   • Izitha zibulawa yisiqhotho (11)

   • Ilanga lima mpo esibhakabhakeni (12-14)

  • Amakhosi amahlanu ayabulawa (16-28)

  • Amadolobho aseningizimu ayanqotshwa (29-43)

 • 11

  • Amadolobho asenyakatho ayanqotshwa (1-15)

  • Indawo ezanqotshwa nguJoshuwa (16-23)

 • 12

  • Amakhosi anqotshwa empumalanga kukaJodani (1-6)

  • Amakhosi anqotshwa entshonalanga kukaJodani (7-24)

 • 13

  • Ilizwe abako-Israyeli okusamele balithathe (1-7)

  • Babelana ilizwe elisempumalanga kukaJodani (8-14)

  • Ilifa labakoRubheni (15-23)

  • Ilifa labakoGadi (24-28)

  • Ilifa labakoManase elisempumalanga kukaJodani (29-32)

  • UJehova nguye ilifa lamaLevi (33)

 • 14

  • Babelana ilizwe elisentshonalanga kukaJodani (1-5)

  • UKhalebhi uphiwa iHebroni (6-15)

 • 15

  • Ilifa labakoJuda (1-12)

  • Indodakazi kaKhalebhi iphiwa indawo (13-19)

  • Amadolobho akoJuda (20-63)

 • 16

  • Ilifa lezizukulwane zikaJosefa (1-4)

  • Ilifa labako-Efrayimi (5-10)

 • 17

  • Ilifa labakoManase elisentshonalanga kukaJodani (1-13)

  • Izizukulwane zikaJosefa ziphiwa enye indawo (14-18)

 • 18

  • Abako-Israyeli babelana ilizwe eliseleyo beseShilo (1-10)

  • Ilifa labakoBhenjamini (11-28)

 • 19

  • Ilifa labakoSimiyoni (1-9)

  • Ilifa labakoZebhuloni (10-16)

  • Ilifa labako-Isakhari (17-23)

  • Ilifa labako-Asheri (24-31)

  • Ilifa labakoNafithali (32-39)

  • Ilifa labakoDani (40-48)

  • Ilifa likaJoshuwa (49-51)

 • 20

  • Amadolobho okuphephela (1-9)

 • 21

  • Amadolobho amaLevi (1-42)

   • Amadolobho ezizukulwane zika-Aroni (9-19)

   • Amadolobho ezimuli zamaKhohathi (20-26)

   • Amadolobho ezimuli zamaGeshoni (27-33)

   • Amadolobho ezimuli zamaMerari (34-40)

  • Izithembiso zikaJehova zagcwaliseka (43-45)

 • 22

  • Izizwana ezihlala empumalanga zibuyela endaweni yazo (1-8)

  • Bakha i-alithare eceleni komfula uJodani (9-12)

  • Bachasisa ukuthi i-alithare abalakhileyo ngelani (13-29)

  • Ingxabano iyaphela (30-34)

 • 23

  • UJoshuwa uvalelisa abakhokheli bako-Israyeli (1-16)

   • Konke okwakhulunywa nguJehova kwagcwaliseka (14)

 • 24

  • UJoshuwa ulandisa imbali yabako-Israyeli (1-13)

  • Ubakhuthaza ukuthi bakhonze uJehova (14-24)

   • “Mina lemuli yami sizakhonza uJehova” (15)

  • UJoshuwa wenza isivumelwano labako-Israyeli (25-28)

  • UJoshuwa uyafa abesengcwatshwa (29-31)

  • Amathambo kaJosefa angcwatshwa eShekhemu (32)

  • U-Eliyazari uyafa abesengcwatshwa (33)