UJona 4:1-11

  • UJona uzonda aze afise ukufa (1-3)

  • UJehova ufundisa uJona ukuba lesihawu (4-11)

    • “Ubona angani kuqondile yini ukuthi uzonde kangaka?” (4)

    • UNkulunkulu ufundisa uJona esebenzisa isihlahla esithandelayo (6-10)

4  Kodwa lokhu kwamcaphula kakhulu uJona, wazonda wabila.  Ngakho wathandaza kuJehova wathi: “Awu Jehova, ngangivele ngisazi ngiselizweni lakithi ukuthi lokhu yikho ozakwenza. Yikho wathi ungithuma ngazama ukubalekela eThashishi+ ngoba ngangisazi ukuthi unguNkulunkulu olozwelo* lesihawu, ophuza ukuthukuthela logcwele uthando oluqotho,+ ongakuthandiyo ukwehlisela abantu okubi.  Khathesi-ke Jehova ngiyekela ngizifele ngoba kungcono ukuthi ngife kulokuthi ngiqhubeke ngiphila.”+  UJehova wambuza wathi: “Ubona angani kuqondile yini ukuthi uzonde kangaka?”  UJona wasephuma eNiniva wayahlala phansi endaweni eyayisempumalanga kwedolobho. Wenza idunjana lokucatshela ilanga wahlala kulo elindele ukubona ukuthi kuyini okuzakwenzakala edolobheni laseNiniva.+  UJehova uNkulunkulu wasesenza ukuthi kumile isihlahla esithandelayo ukuze uJona athole umthunzi wokucatshisa ikhanda lakhe njalo ahlaliseke. UJona wathi ebona isihlahla leso wathokoza kakhulu.  Kodwa ngelanga elilandelayo ekuseni kakhulu uNkulunkulu weqiniso wathumela isibungu safika sadla isihlahla leso sabuna.  Ilanga lathi seliphuma uNkulunkulu wathumela umoya ovela empumalanga otshisa bhe, ilanga lambhaxabula uJona waze wasala engaselamandla. Wayelokhu ecela ukuthi afe,* esithi, “Kungcono ukuthi ngizifele kulokuthi ngiqhubeke ngiphila.”+  UNkulunkulu wabuza uJona wathi: “Ubona angani kuqondile yini ukuthi uzonde kangaka ngenxa yesihlahla lesi?”+ UJona waphendula wathi: “Ye kuqondile, vele ngizonde kakhulu kuthi ngife.” 10  Kodwa uJehova wathi: “Wena uzwa ubuhlungu ngesihlahla ongazange usisebenzele longazange usikhulise. Sikhule ngobusuku obubodwa nje, sabuna ngobusuku obubodwa. 11  Manje mina akumelanga ngilizwele yini idolobho elikhulu laseNiniva+ elilabantu abedlula 120 000 abangakwaziyo ukwehlukanisa okuhle lokubi* futhi elilezifuyo ezinengi kangaka?”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “olomusa.”
Kumbe, “ukuthi umphefumulo wakhe ufe.”
Kumbe, “ukwehlukanisa isandla sabo sokudla lesenxele.”