UJona 3:1-10

  • UJona ulalela uNkulunkulu aye eNiniva (1-4)

  • AbaseNiniva bayamlalela uJona baphenduke (5-9)

  • UNkulunkulu ukhetha ukungayibhubhisi iNiniva (10)

3  Ilizwi likaJehova lafika kuJona okwesibili lathi:+  “Hamba edolobheni elikhulu laseNiniva+ ufike umemezele lokho engikutshela khona.”  Ngakho uJona walalela ilizwi likaJehova+ waya eNiniva.+ Idolobho leli lalilikhulu kakhulu* futhi kwakuthatha amalanga amathathu ukulibhoda lonke ngenyawo.  UJona wangena edolobheni laseNiniva wahamba umango welanga elilodwa etshumayela esithi: “Sekusele amalanga angu-40 kuphela ukuthi iNiniva ibhujiswe.”  Abantu beNiniva bakholwa kuNkulunkulu,+ bamemezela ukuthi abantu bonke bazile njalo bagqoke izembatho zamasaka, kusukela komkhulu kusiya komncane.  Amazwi kaJona athi efika endlebeni zenkosi yeNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhulula izigqoko zayo zesikhosini yagqoka isembatho sesaka yahlala emlotheni.  Yasikhipha isimemezelo kulo lonke elaseNiniva yathi, “Nanku umlayo wenkosi lezikhulu zayo: Akungabi lamuntu loba inyamazana loba isifuyo esizakudla loba yini. Akungadliwa lutho njalo kunganathwa manzi.  Bonke abantu kabagqoke izembatho zamasaka bembathise lezifuyo zabo. Kababize uNkulunkulu ngenhliziyo yonke njalo baphenduke ezenzweni zabo ezimbi lakulo lonke udlakela lwabo.  Mhlawumbe uNkulunkulu weqiniso angatshintsha ingqondo* angenzi lokho akuhlosileyo futhi aphenduke olakeni lwakhe oluvuthayo ukuze singatshabalali.” 10  UNkulunkulu weqiniso wathi ebona ukuthi babephendukile ezenzweni zabo ezimbi+ watshintsha ingqondo,* kasazange abehlisele umonakalo ayethe uzabehlisela wona.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “laliqakathekile kuNkulunkulu.”
Kumbe, “angazisola.”
Kumbe, “wazisola.”