UJona 2:1-10

  • Umthandazo kaJona esesiswini senhlanzi (1-9)

  • UJona uhlanzelwa ekhunjini (10)

2  UJona wasekhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esesiswini senhlanzi,+  wathi: “Ngisebunzimeni ngambiza uJehova yena wangiphendula.+ Ngakhala ngicela uncedo ngisekujuleni kwengcwaba,*+Wena walizwa ilizwi lami.   Wangiphosela enzikini yolwandle,Impophoma zamanzi zangihanqa.+ Amagagasi akho amakhulu angisibekela.+   Ngasengisithi, ‘Sengisusiwe phambi kwakho! Kambe ngizaphinda ngilibone yini ithempeli lakho elingcwele?’   Amanzi angisibekela ngakubona ukufa sekungiqondile,+Ngacwila emanzini atshonayo. Utshani bolwandle bangithandela ikhanda.   Ngacwila ngaze ngayafika ngaphansi kwezintaba. Amasango omhlaba ayesengivalele,Kodwa wena Jehova Nkulunkulu wami wangikhipha egodini.+   Ngathi ngibona ukuthi sengisifa ngakukhumbula Jehova,+Wawuzwa umthandazo wami usethempelini lakho elingcwele.+   Labo abakhonza izithombe ezingelancedo balahla lowo olothando oluqotho.*   Kodwa mina ngizakubonga ngelizwi lami nginikele umhlatshelo kuwe. Ngizazigcwalisa izifungo zami.+ Insindiso ivela kuJehova.”+ 10  Ngemva kwesikhathi uJehova walaya inhlanzi ukuthi imhlanze uJona, yasimhlanzela ekhunjini.

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “ngisesiswini seShiyoli.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ezinye inguqulo zithi, “balahla ukuthembeka kwabo.”