Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJona

Izahluko

1 2 3 4

Okumunyethweyo

 • 1

  • UJona uzama ukubalekela uJehova (1-3)

  • UJehova wenza kube lesiphepho esikhulu (4-6)

  • UJona nguye odale uhlupho (7-13)

  • UJona uphoselwa elwandle olulesiphepho (14-16)

  • Inhlanzi enkulu iginya uJona (17)

 • 2

  • Umthandazo kaJona esesiswini senhlanzi (1-9)

  • UJona uhlanzelwa ekhunjini (10)

 • 3

  • UJona ulalela uNkulunkulu aye eNiniva (1-4)

  • AbaseNiniva bayamlalela uJona baphenduke (5-9)

  • UNkulunkulu ukhetha ukungayibhubhisi iNiniva (10)

 • 4

  • UJona uzonda aze afise ukufa (1-3)

  • UJehova ufundisa uJona ukuba lesihawu (4-11)

   • “Ubona angani kuqondile yini ukuthi uzonde kangaka?” (4)

   • UNkulunkulu ufundisa uJona esebenzisa isihlahla esithandelayo (6-10)