UJobe 36:1-33

 • U-Elihu ubabaza ubukhulu bukaNkulunkulu (1-33)

  • Abalalelayo bayaphumelela, ababi bayalahlwa (11-13)

  • ‘Ngubani ongafundisa njengoNkulunkulu?’ (22)

  • UJobe kumele ababaze imisebenzi kaNkulunkulu (24)

  • “UNkulunkulu mkhulu ngendlela esingeke siyizwisise” (26)

  • Izulu lombane ngokukaNkulunkulu (27-33)

36  U-Elihu waqhubeka wathi:   “Ngicela ungibekezelele ngichasise,Ngiseselokunye engifuna ukukutsho ngoNkulunkulu.   Ngizakhuluma konke engikwaziyo,Ngizathi uMenzi wami ulungile.+   Engizakukhuluma kuliqiniso,Ngoba kuvela kulowo okwazi konke.+   UNkulunkulu ulamandla+ njalo kalahli muntu. Ukuhlakanipha kwakhe kuyamangalisa.   Abenza okubi kasoze abayekele bephila,+Kodwa abahluphekayo ubahlulela kuhle.+   Uhlala ebakhangele abalungileyo,+Uyabaphakamisa babe njengamakhosi,+ babe lodumo kuze kube nini lanini.   Nxa bebotshwe ngamaketane,Bethandelwe zintambo zokuhlupheka,   Uyabachasisela abakuphambanisileyo,Abatshele isono abasenzileyo ngenxa yokuzigqaja kwabo. 10  Uyabavula indlebe ukuze abaqondise,Abatshele ukuthi batshiye ukwenza okubi.+ 11  Nxa bangamlalela futhi bamkhonze,Bazaphila impilo emnandi,Bathokoze iminyaka yonke besaphila.+ 12  Kodwa nxa bengamlaleli bazabulawa ngenkemba,+Bafe bengelalwazi. 13  Abenza okubi* bafukamela intukuthelo. Lanxa uNkulunkulu ebabopha abazihluphi ngokudinga uncedo. 14  Bafa besesebancane,+Ngenxa yokuphila lamawule esilisa ahlala ethempelini.+ 15  Kodwa uNkulunkulu uyabakhulula abahluphekayo,Abancede bamlalele ngesikhathi besebunzimeni. 16  Uyakukhipha ekuhluphekeni,+Akuse endaweni evulekileyo engelamngcele,+Akududuze ngokukunika ukudla okulomsoco.+ 17  Lapho-ke wena uzasizwisisa isahlulelo sabenza okubi,+Nxa sekukhitshwa isigwebo esifaneleyo. 18  Kodwa nanzelela ungazondi uze ucine usuphindisela,+Ungamukeli isivalamlomo ngoba sizakuphambukisa. 19  Kambe ukukhalela uncedo Lokusebenza nzima kungakuqeda yini ukuhlupheka kwakho?+ 20  Ungabufisi ubusuku,Lapho abantu abachitheka khona baye ezindaweni zabo. 21  Nanzelela ungacini ususenza okubi,Uze ucine usubona kungcono ukuthi wenze okubi kulokuthi uhlupheke.+ 22  UNkulunkulu uphakeme ngenxa yamandla akhe. Ngubani ongafundisa njengaye? 23  Ngubani oke wamqondisa,*+ Kumbe wathi kuye, ‘Okwenzileyo akulunganga’?+ 24  Ungakhohlwa ukubabaza imisebenzi yakhe,+Leyo abantu abahlabela ngayo.+ 25  Bonke bayibonile,Kodwa bayazela khatshana. 26  UNkulunkulu mkhulu ngendlela esingeke siyizwisise,+Leminyaka yakhe ngeke senelise ukuyibala.*+ 27  Uqoqa amathonsi amanzi,+Inkungu ihlangane ibe lizulu, 28  Amayezi alithululele phansi,+Line emhlabeni abantu bathole amanzi. 29  Ukhona yini ongazwisisa ukuhlala kwamayezi emkhathini,Lomdumo ozwakala etendeni likaNkulunkulu?+ 30  Khangela ubone ukuthi ukhanyisa njani emayezini ngombane wakhe,+Asibekele inziki yolwandle ngamanzi. 31  Lokhu yikho akwenzayo ukuze anakekele abantu,Abanike ukudla okunengi.+ 32  Uyawuvalela umbane ezandleni zakhe,Abesewuthuma lapho okumele utshaye khona.+ 33  Umdumo wakhe ubika ukuza kwakhe,Lezifuyo ziyatsho ukuthi ngubani ozayo.*

Amabala angaphansi

Kumbe, “Abahlamukayo.”
Ezinye inguqulo zithi, “wamsola.”
Kumbe, “ngeke siyizwisise.”
Ezinye inguqulo zithi, “kuyini okuzayo.”