UJobe 33:1-33

  • U-Elihu usola uJobe ngokuphikelela kwakhe esithi ulungile (1-33)

    • Sengimtholele inhlawulo (24)

    • Kabe lamandla njengasebutsheni bakhe (25)

33  “Khathesi-ke Jobe ngicela ulalele amazwi ami,Lalelisisa konke engizakutsho.   Khathesi lami sekumele ngiphose elami,Sekumele ngikhulume.   Amazwi ami atshengisa ukuthi ngiqotho enhliziyweni,+Lomlomo wami ukhuluma lonke iqiniso engilaziyo.   UNkulunkulu wangenza ngomoya wakhe,+Umoya kaSomandla yiwo owangenza ngaphila.+   Ungangiphendula nxa usenelisa,Lungiselela ukuzivikela, utsho okucabangayo.   KuNkulunkulu weqiniso mina lawe siyafanana,Lami ngabunjwa ngomhlabathi.+   Yikho ngicela ungangesabi,Amazwi ami awasoze akuqede amandla.   Mina ngikuzwile ukhuluma,Kudala ngikuzwa ulokhu usithi,   ‘Ngimsulwa angilacala,+Ngihlanzekile angilasono.+ 10  Kodwa uNkulunkulu ulokhe engihlasela,Engenza isitha sakhe.+ 11  Inyawo zami uzibophile,*Lezindlela zami zonke uyazihlolisisa.’+ 12  Kodwa lokho okutshoyo akuqondanga, yikho ngizakuphendula. UNkulunkulu mkhulu kakhulu kulabantu.+ 13  Manje kungani umsola?+ Umsolela ukuthi kakuphendulanga yini?+ 14  UNkulunkulu ukhuluma aphindaphinde,Kodwa akulamuntu omlalelayo. 15  Ukhuluma labantu ngamaphupho langemibono ebusuku,+Ngesikhathi belele nya,Bebubhuqa ubuthongo emibhedeni yabo. 16  Uvula indlebe zabo,+Abatshele imilayo yakhe, 17  Ukuze abakhuze batshiye ukwenza okubi,+Abasize bayekele ukuzigqaja.+ 18  UNkulunkulu uyamnqanda umuntu ukuze angacini esesegodini,*+ Amvikele ukuze angabulawa yinkemba. 19  Umuntu ukhuzwa yibuhlungu abuzwa elele embhedeni wakhe,Langamathambo akhe ahlala eqaqamba. 20  Inhliziyo yakhe isimnyama,Usesala lokudla izibiliboco.+ 21  Usephelile ngokucaka,Umzimba wakhe usumathambothambo. 22  Impilo yakhe ilengele egodini,*Abamfuna ephansi bayamzingela. 23  Nxa sikhona isithunywa esithunywe emuntwini,Esisodwa nje esimsekelayo phakathi kweziyinkulungwane,Ukuze simtshele okulungileyo, 24  UNkulunkulu uzakuba lomusa kuye athi,‘Msindise angangeni engcwabeni!*+ Sengimtholele inhlawulo!+ 25  Ijwabu lakhe kalibe* butshelezi ukwedlula elomntwana,+Kabe lamandla njengasensukwini zobutsha bakhe.’+ 26  Uzamncenga uNkulunkulu+ amlalele,Uzambona amemeze ngentokozo,UNkulunkulu uzaphinda amenze abe ngolungileyo. 27  Umuntu lo uzakuthi ebantwini,‘Ngonile,+ ngenze okungalunganga,Kodwa angizange ngithole lokho okungifaneleyo. 28  Usindise ukuphila kwami ukuze ngingayi engcwabeni,*+ Ngizaqhubeka ngikubona ukukhanya.’ 29  UNkulunkulu uyamenzela konke lokhu umuntu,Umenzela kabili loba kathathu, 30  Ukuze amkhiphe egodini,*Aqhubeke ephila.+ 31  Ngicela ungilalele Jobe, uzwe ukuthi ngithini! Ngicela uthule ngikhulume. 32  Kodwa nxa ufuna ukungiphendula ukhululeke ukhulume,Ngoba ngifuna kukhanye ukuthi awulacala. 33  Nxa ungela okokutsho thula ulalele,Mina ngizakufundisa ukuhlakanipha.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “Inyawo zami uzibophele emapulankeni amakhulu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “esesengcwabeni.”
Kumbe, “engcwabeni.”
NgesiHebheru, “egodini.”
Kumbe, “Umzimba wakhe kawuvuselelwe ube.”
NgesiHebheru, “egodini.”
Kumbe, “engcwabeni.”