UJeremiya 23:1-40

  • Abelusi abahle lababi (1-4)

  • Ukuvikelwa ‘lihlumela elihle’ (5-8)

  • Abaphrofethi bamanga bayasolwa (9-32)

  • ‘Umthwalo’ kaJehova osindayo (33-40)

23  “Maye kubelusi abatshabalalisa izimvu ezidla emadlelweni ami njalo bazenze zisabalale indawo yonke!” kutsho uJehova.+  Nanku okutshiwo nguJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngabelusi abelusa izimvu zakhe: “Lichithachithe izimvu zami, laqhubeka lisenza ukuthi zisabalale. Alizange lizikhangele.”+ “Yikho ngizalijezisa ngenxa yezenzo zenu ezimbi,” kutsho uJehova.  “Ngemva kwalokho ngizaqoqa izimvu zami ezisele kuwo wonke amazwe engangizichithachithele kuwo,+ ngizibuyisele emadlelweni azo+ futhi zizazalana zibe zinengi.+  Ngizabeka abelusi abazazelusa kuhle.+ Kazisoze ziphinde zethuke loba zesabe njalo ayikho leyodwa ezalahleka,” kutsho uJehova.  UJehova uthi: “Ziyeza insuku lapho engizavusela khona uDavida ihlumela elihle.*+ Inkosi izabusa+ ngokuqedisisa, yahlulele kuhle njalo yenze okulungileyo elizweni.+  Ngensuku zayo abantu bakoJuda bazakhululwa+ futhi abako-Israyeli bazahlala bevikelekile.+ Izabizwa ngebizo elithi: UJehova Uyikulunga Kwethu.”+  UJehova uthi: “Ziyeza insuku lapho abangasoze baphinde bathi, ‘Sifunga ngoJehova uNkulunkulu ophilayo, owakhipha abantu bako-Israyeli elizweni leGibhithe!’+  Kodwa bazakuthi, ‘Sifunga ngoJehova uNkulunkulu ophilayo, owakhipha izizukulwane zabantu bako-Israyeli elizweni elisenyakatho lakuwo wonke amazwe ayezenze zasabalala kuwo, waziphendukisa.’ Ngakho zizahlala elizweni lazo.”+  Kubaphrofethi ngithi: Inhliziyo yami idabukile. Wonke amathambo ami ayaqhaqhazela. Ngifanana lomuntu odakiweyo,Nginjengomuntu odakwe liwayini,Ngenxa kaJehova lamazwi akhe angcwele. 10  Elizweni kugcwele abantu abafebayo,+Ilizwe liyalila ngoba liqalekisiwe,+Lamadlelo asegangeni atshile.+ Izenzo zabo zimbi futhi bawasebenzisa kubi amandla abo. 11  “Abaphrofethi labaphristi baxhwalile.*+ Lasendlini yami ngithole okubi abakwenzayo,”+ kutsho uJehova. 12  “Indlela yabo izatshelela njalo izakuba mnyama;+Bazafuqwa bawe. Ngizabehlisela umonakaloNgomnyaka engizabajezisa ngawo,” kutsho uJehova. 13  “Kubaphrofethi beSamariya+ ngibone izinto ezenyanyekayo. Iziphrofetho zabo zivela kuBhali,Benza abantu bami bako-Israyeli bahlanhlathe. 14  Kubaphrofethi beJerusalema ngibone izinto ezesabekayo. Bayafeba+ njalo bathanda ukuqamba amanga.+ Bakhuthaza ababi ukuthi baqhubeke besenza izinto ezimbi,Kabayekeli ukwenza okubi. Kimi bonke banjengeSodoma,+Labantu abahlala edolobheni leli banjengeGomora.”+ 15  Ngakho nanku okutshiwo nguJehova wamabutho mayelana labaphrofethi: “Ngizabenza badle isihlahlakazana esibaba gamu,*Ngibanathise amanzi aletshefu,+Ngoba abaphrofethi beJerusalema benze abantu elizweni lonke bahlamuka.” 16  Ngakho nanku okutshiwo nguJehova: “Lingawalaleli amazwi abaphrofethi abaphrofetha kini,+Bayaliqila.* Umbono abalitshela wona uvela ezinhliziyweni zabo,+Kawuveli emlonyeni kaJehova.+ 17  Baqhubeka besithi kulabo abangangihloniphiyo,‘UJehova uthi: “Lizakuba lokuthula.”’+ Wonke umuntu olandela inhliziyo yakhe embi bathi kuye,‘Akulamonakalo ozakwehlela.’+ 18  Ngubani ome phakathi kwabantu abaseduze loJehovaUkuze abone njalo azwe ilizwi lakhe? Ngubani olalele ilizwi lakhe walizwa? 19  Umoya wesiphepho sikaJehova uzavunguza ngolaka,Uzavunguza njengesivunguzane esilamandla phezu kwekhanda lomuntu owenza okubi.+ 20  Ulaka lukaJehova alusoze luphele,Aze agcwalise futhi enze lokho akuhlosileyo enhliziyweni yakhe. Ekucineni kwezinsuku lizakuzwisisa kuhle lokhu. 21  Ngangingabathumanga abaphrofethi kodwa bona bagijima. Baphrofetha ngingazange ngikhulume labo.+ 22  Kodwa aluba bama phakathi kwabantu abaseduze lami,Babezakwenza abantu bami bazwe amazwi ami,Babenze batshiye izindlela zabo ezimbi lezenzo zabo ezimbi.”+ 23  UJehova uthi: “Kanti mina nginguNkulunkulu nxa ngiseduze kuphela yini? Angisuye Nkulunkulu yini lanxa ngikhatshana?” 24  “Kambe kulomuntu ongacatsha endaweni esithekileyo ngehluleke ukumbona?”+ kutsho uJehova. “Konke okusezulwini lokusemhlabeni angikuboni yini?”+ kutsho uJehova. 25  “Ngezwa abaphrofethi bephrofetha amanga ngebizo lami besithi, ‘Ngiphuphile! Ngiphuphile!’+ 26  Kuzaze kube nini ukuphrofetha amanga kusezinhliziyweni zabaphrofethi? Baphrofetha amanga asezinhliziyweni zabo.+ 27  Batshelana amaphupho abo behlose ukwenza abantu bami bakhohlwe ibizo lami njengaboyise abakhohlwa ibizo lami ngenxa kaBhali.+ 28  Umphrofethi ophuphileyo kalilandise iphupho lakhe, kodwa lowo olelizwi lami kalikhulume ngeqiniso.” “Kanti amahlanga angafanana lamabele?” kutsho uJehova. 29  UJehova uthi: “Ilizwi lami alifanani lomlilo yini?+ Alifanani lesando esikhulu esitshaya amadwala abe yizicucu?”+ 30  UJehova uthi: “Ngizabajezisa abaphrofethi abatshontshela abanye amazwi ami.”+ 31  “Ngizabajezisa abaphrofethi,” kutsho uJehova, “labo abathi ngemilomo yabo, ‘UNkulunkulu uthe!’”+ 32  “Ngizabajezisa abaphrofethi abatshela abantu bami amaphupho amanga, bebenza bahlanhlathe ngamanga abo langokuzikhukhumeza kwabo,”+ kutsho uJehova. “Kodwa mina angizange ngibathume kumbe ngikhulume labo. Ngakho abasoze babancede ngalutho abantu laba,”+ kutsho uJehova. 33  “Nxa abantu laba loba umphrofethi kumbe umphristi bangathi kuwe, ‘Ilizwi likaJehova lingumthwalo osindayo,’* kumele ubaphendule uthi, ‘“Lina yini elingumthwalo osindayo! Ngizalilahlela khatshana,”+ kutsho uJehova.’ 34  Umphrofethi loba umphristi kumbe umuntu othi, ‘Ilizwi likaJehova lingumthwalo osindayo!’ ngizamjezisa kanye labendlu yakhe. 35  Ngamunye wenu ukhuluma lomakhelwane wakhe* lomfowabo esithi, ‘UJehova uphendule wathini? UJehova utheni?’ 36  Yikho akumelanga liqhubeke lisithi ilizwi likaJehova lingumthwalo osindayo ngoba amazwi enu yiwo angumthwalo osindayo futhi litshintshe amazwi kaNkulunkulu wethu, uJehova wamabutho, uNkulunkulu ophilayo. 37  “Kumele ubuze umphrofethi uthi, ‘UJehova ukuphendule wathini? UJehova utheni? 38  Nxa lingaqhubeka lisithi, “Ilizwi likaJehova lingumthwalo osindayo,” uJehova uthi: “Ngenxa yokuthi lithe, ‘Ilizwi likaJehova lingumthwalo osindayo,’ mina sengilitshelile ukuthi lingabokuthi: “Ilizwi likaJehova lingumthwalo osindayo,” 39  ngizaliphakamisa ngililahlele khatshana lami, lina ledolobho engalipha lona labokhokho benu. 40  Ngizalehlisela ihlazo elingapheliyo lokuyangeka okungasoze kuphele, okuzahlala kukhunjulwa.”’”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “indlalifa elungileyo.”
Kumbe, “bayahlamuka.”
Kumbe, “umhlonyane.”
Kumbe, “Balithembisa izinto ezingekhoyo.”
Ibala lesiHebheru elisetshenziswe lapha lingatsho isahlulelo esinzima esivela kuNkulunkulu kumbe into esindayo.
Kumbe, “lomunye wakhe; lomngane wakhe.”