Incwadi KaJakhobe 5:1-20

  • Abanothileyo bayaxwayiswa (1-6)

  • UNkulunkulu uyababusisa ababekezelayo labaqiniselayo (7-11)

  • “UYebo” wenu kabe nguyebo (12)

  • Umthandazo owenziwa ngokholo uyasebenza (13-18)

  • Ukunceda isoni ukuthi siphenduke (19, 20)

5  Zwanini lina elinothileyo, khalani futhi lilile ngenxa yosizi oluzalehlela.+  Inotho yenu isibolile, lezigqoko zenu sezidliwe yizibungu.*+  Igolide lenu lesiliva senu sekurusile njalo irusi leyo izafakaza okubi ngani futhi izakudla inyama yenu. Elikubutheleleyo kuzakuba njengomlilo ezinsukwini zokucina.+  Lalelani! Izisebenzi ezivune emasimini enu ziqhubeka zikhala ngoba alizibhadalanga iholo lazo, lokukhala kwabavunayo bekhalela uncedo sekufike endlebeni zikaJehova* wamabutho.+  Liphila ntofontofo, liphilela ukusuthisa izifiso zenu kulumhlaba. Izinhliziyo zenu selizinonisile angathi zinyamazana ezinoniselwa ilanga lokuhlatshwa kwazo.+  Seligwebe abanye, labulala olungileyo. Pho yena kaliphikisi yini?  Ngakho bekezelani bafowethu kuze kube yisikhathi sokuba khona kweNkosi.+ Phela umlimi uqhubeka ezilindele izithelo zomhlabathi eziligugu, uyazibekezelela kuze kune izulu lokuqala, kune lelokucina.+  Lani tshengisani ukuthi liyabekezela,+ liqinise inhliziyo zenu ngoba ukuba khona kweNkosi sekusondele.+  Lingasolani bafowethu* ukuze lingahlulelwa.+ UMahluleli usemi emnyango. 10  Bafowethu, lingiselani abaphrofethi abakhuluma ebizweni likaJehova,*+ ababehlupheka+ futhi bebekezela.+ 11  Sithi bayathokoza* sibili labo abaqiniselayo!+ Selezwa ngokuqinisela kukaJobe,+ labona ukuthi uJehova* wacina emenzeleni,+ okutshengisa ukuthi uJehova* ulozwelo olukhulu futhi ulesihawu.+ 12  Phezu kwakho konke bafowethu, yekelani ukufunga ngezulu loba ngomhlaba kumbe ngesinye nje isifungo. Kodwa “uYebo” wenu kabe nguyebo, “loHatshi” wenu abe nguhatshi+ ukuze lingabi ngabafanele ukwahlulelwa. 13  Ukhona yini phakathi kwenu osebunzimeni? Kaqhubeke ethandaza.+ Ukhona yini othabileyo? Kahlabele izingoma zokudumisa.+ 14  Ukhona yini ogulayo phakathi kwenu? Kabize abadala+ bebandla bamthandazele futhi bamgcobe ngamafutha+ ebizweni likaJehova.* 15  Umthandazo owenziwa ngokholo uzakwenza ogulayo* asile futhi uJehova* uzamvusa. Kanti njalo nxa enze izono uzathethelelwa. 16  Ngakho vumani izono zenu+ komunye lomunye, lithandazelane ukuze lisiliswe. Umthandazo womuntu olungileyo okhuleka encenga ulamandla futhi uyanceda kakhulu.*+ 17  U-Elija wayengumuntu owayelemizwa enjengeyethu, lanxa kunjalo wathi ethandaza ngenhliziyo yonke ecela ukuthi izulu lingani, lakanye kalizange line elizweni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha.+ 18  Waphinda wathandaza kwasekusina izulu futhi umhlabathi wathela.+ 19  Bafowethu, nxa omunye wenu angaduka eqinisweni kodwa omunye abesembuyisela endleleni, 20  yazini ukuthi lowo onceda umuntu oyisoni ambuyisele endleleni eyiyo+ uzamsindisa* ekufeni njalo uzasibekela izono ezinengi.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
Kumbe, “Lingakhononi ngabanye.”
Kumbe, “babusisiwe.”
Ezinye inguqulo zithi, “odiniweyo.”
NgesiGrikhi, “ulamandla nxa ususebenza.”
Kumbe, “uzasindisa umphefumulo walowomuntu.”