Incwadi KaJakhobe 1:1-27

 • Ukubingelela (1)

 • Ukuqinisela kuletha intokozo (2-15)

  • Ukholo oluhloliweyo (3)

  • Qhubeka ucela ulokholo (5-8)

  • Isifiso siletha isono lokufa (14, 15)

 • Zonke izipho ezinhle zivela phezulu (16-18)

 • Ukuzwa ilizwi lokwenza elikutshoyo (19-25)

  • Umuntu ozikhangela esibukweni (23, 24)

 • Ukukhonza okuhlanzekileyo lokungangcolanga (26, 27)

1  Mina Jakhobe+ inceku kaNkulunkulu leyeNkosi uJesu Khristu, kuzizwana ezilitshumi lambili ezisabaleleyo: Ngiyalibingelela!  Bafowethu, thokozani kakhulu nxa lisehlelwa yizilingo ezitshiyeneyo,+  njengoba lisazi ukuthi ukholo lwenu oluhlolwe ngendlela le* lwenza liqinisele.+  Kodwa vumelani ukuqinisela kuqede umsebenzi wakho ukuze liphelele, lingabi lasici kukho konke njalo lingasileli ngalutho.+  Ngakho nxa ekhona phakathi kwenu ongelakho ukuhlakanipha kaqhubeke ekucela kuNkulunkulu+ ngoba yena ubapha ngesihle bonke futhi engelansolo.*+ Uzakuphiwa sibili+  kodwa kaqhubeke ecela elokholo,+ engathandabuzi ngitsho lakancane+ ngoba othandabuzayo unjengegagasi lolwandle eliphetshulwa ngumoya lisiya le lale.  Phela umuntu onjalo akumelanga akhangelele ukwamukela loba yini evela kuJehova,*  ungqondombili+ njalo uyatshintshatshintsha kuzo zonke izindlela zakhe.  Kodwa umzalwane ophansi kathokoze* ngokuphakanyiswa kwakhe,+ 10  lonothileyo kathokoze ngokwehliswa kwakhe+ ngoba uzakufa njengeluba leganga. 11  Njengoba nje ilanga liphuma litshise bhe libunise isilimo, iluba laso likhithike lobuhle baso buphele, umuntu onothileyo laye uzatshabalala elokhu egijimisana lenotho.+ 12  Uyathokoza umuntu oqhubeka eqinisela nxa elingwa+ ngoba uzathi esamukelwa athole umqhele wokuphila,+ lowo uJehova* awuthembisa labo abaqhubeka bemthanda.+ 13  Nxa umuntu elingwa kangatsho ukuthi, “Ngilingwa nguNkulunkulu” ngoba uNkulunkulu ngeke alingwe ngezinto ezimbi njalo yena kalingi muntu. 14  Kodwa lowo lalowo ulingwa ngokudonswa langokuhugwa* yisifiso sakhe.+ 15  Nxa isifiso leso sesikhulile* sizala isono, nxa isono sesenziwe, siletha ukufa.+ 16  Lingadukiswa bafowethu abathandekayo. 17  Zonke izipho ezinhle lazo zonke izipho ezipheleleyo zivela phezulu,+ zehla zivela kuYise wezibane zasezulwini+ ongatshintshiyo futhi ongaphenduphendukiyo njengemithunzi etshedayo.+ 18  Kwakuyintando yakhe ukuthi asilethe ekuphileni ngelizwi leqiniso+ ukuze sibe luhlobo lwezithelo zokuqala lwezidalwa zakhe.+ 19  Kumele likwazi lokhu bafowethu abathandekayo: Wonke umuntu kumele aphangise ukulalela, aphuze ukukhuluma,+ aphuze lokuzonda+ 20  ngoba ukuzonda komuntu akukulethi ukulunga kukaNkulunkulu.+ 21  Ngakho-ke susani konke ukungcola lakho konke okuyizinto okuncane okubi,*+ likwamukele ngobumnene ukugxiliswa kwelizwi elenelisa ukulisindisa.* 22  Kumele libe ngabantu abenza lokho ilizwi elikutshoyo+ lingabi ngabalizwayo nje kuphela, liziyenga ngemicabango engamanga. 23  Loba ngubani olizwayo ilizwi kodwa angenzi lokho elikutshoyo+ unjengomuntu okhangela ubuso bakhe* esibukweni, 24  athi esezikhangelile asuke ahambe, ahle akhohlwe ukuthi ungumuntu onjani. 25  Kodwa lowo okhangelisisa umthetho opheleleyo+ wenkululeko futhi aqhubeke ekuwo uba ngulowo owenzayo umsebenzi, hatshi ozwayo abesekhohlwa njalo uzathokoza ngakwenzayo.+ 26  Loba ngubani ocabanga ukuthi uyamkhonza uNkulunkulu kodwa engalubambi* ulimi lwakhe+ uyaziyenga enhliziyweni yakhe njalo ukukhonza kwakhe akuncedi ngalutho. 27  Indlela yokukhonza* ehlanzekileyo lengangcolanga ngokubona kukaNkulunkulu uBaba wethu yile: ukunakekela izintandane+ labafelokazi+ ekuhluphekeni kwabo+ kanye lokuzigcina singelasici emhlabeni.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “olwenelise ukudlula ebunzimeni.”
Kumbe, “engadingi sici.”
NgesiGrikhi, “kazigqaje.”
Kumbe, “langokubanjwa angathi ubanjwe ngumjibila.”
NgesiGrikhi, “sesiyemule.”
Ezinye inguqulo zithi, “labo bonke ububi obandileyo.”
Kumbe, “ukusindisa imiphefumulo yenu.”
Kumbe, “ubuso bakhe bemvelo.”
Kumbe, “engalufaki amatomu.”
Kumbe, “Inkolo.”