UHosiya 4:1-19

  • UJehova wethesa abako-Israyeli icala (1-8)

    • Ulwazi olumayelana loNkulunkulu kalukho elizweni (1)

  • U-Israyeli ukhonza izithombe njalo uyawula (9-19)

    • Badukiswa yikuziphatha kubi (12)

4  Zwanini ilizwi likaJehova lina bantu bako-Israyeli,UJehova wethesa izakhamizi zelizwe icala,+Ngoba iqiniso alikho elizweni, alukho uthando oluqotho lolwazi olumayelana loNkulunkulu alukho.+   Kugcwele izifungo zamanga+ lokuqamba amanga lokubulala+ Lobusela kanye lobufebe,+Abantu bachitha igazi kusa kwamalanga.+   Ilizwe lizakhala ngenxa yalokho,+Bonke abahlala kulo bazacikizeka,Kutshabalale izinyamazana zeganga lenyoni zezulu,Kanye lenhlanzi zolwandle.   “Kodwa akungabi lomuntu ophikisayo kumbe okhuzayo,+Ngoba abantu bakho banjengalabo abaphikisana lomphristi.+   Ngakho wena uzakhubeka emini libalele,Umphrofethi laye uzakhubeka kanye lawe njengomuntu okhubeka ebusuku. Unyoko ngizamthulisa zwi.*   Abantu bami bazathuliswa* ngoba ulwazi alukho. Kangisoze ngivume ukuthi ube ngumphristi wamiNgoba awuvumanga ukwamukela ulwazi,+Amadodana akho ngizawakhohlwa Ngoba uwukhohliwe umthetho* kaNkulunkulu wakho.+   Nxa besiba banengi, lezono zabo ziyangezeleleka.+ Ngizatshintsha inkazimulo yabo ibe lihlazo.*   Badla ngesono sabantu bami,Balambele ukuthi abantu bone.   Okuzakwenzakala ebantwini kuzakwenzakala lakubaphristi,Ngizabajezisa ngenxa yalokho abakwenzayo,Ngibehlisele izithelo zokuganga kwabo.+ 10  Bazakudla kodwa bangasuthi.+ Bazafeba kodwa kabasoze bande,+Ngoba batshengise ukuthi abalandaba loJehova. 11  Ubuwule* lewayini kanye lewayini elitshaKwenza umuntu angabi lesifiso sokwenza okuhle.+ 12  Abantu bami badinga amacebo ezithombeni zabo zezigodo,Benza lokho abakutshelwa zintonga zabo.* Badukiswa yikuthanda ubuwule,*Ukungaziphathi kwabo kwenza* behluleke ukuzehlisa kuNkulunkulu wabo. 13  Benza imihlatshelo eziqongweni zezintaba,+Bathunqise intuthu yemihlatshelo emaqaqeni,Langaphansi kwezihlahla zom-okhi lezomstorakhi lakuzo zonke izihlahla ezinkulu,+Ngoba zilomthunzi omuhle. Yikho amadodakazi akho ethengisa umzimba,*Labomalukazana bakho belala lamanye amadoda. 14  Amadodakazi akho angisoze ngiwajezisele ubuwule bawo,*Labomalukazana bakho kangisoze ngibajezisele ukulala lamanye amadoda. Phela amadoda ahamba lamawuleEnza imihlatshelo lamawule asethempelini,Abantu laba abangazwisisiyo+ bazatshabalala. 15  Lanxa usenza ubuwule wena Israyeli,+UJuda kangabi lecala.+ Lingabuyi eGiligali+ laseBhethi-aveni,+Njalo lingafungi lisithi, ‘Sifunga ngokuphila kukaJehova!’+ 16  U-Israyeli useyisiqholo njengenkomo engathambisekiyo.+ Pho uJehova uzamelusa yini njengemvana enduna emadlelweni amakhulu? 17  U-Efrayimi ungene wacwila ezithombeni.+ Myekeleni enjalo! 18  Nxa utshwala bakhe bungaphelaUyaqalisa ukwenza ubuwule.* Ababusi bakhe bayakuthanda ukwenza ihlazo.+ 19  Umoya uzamthwala ngamaphiko awo umphephule,Uzayangeka ngenxa yemihlatshelo yakhe.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngizambhubhisa.”
Kumbe, “bazabhujiswa.”
Kumbe, “umlayo.”
Ezinye inguqulo zithi, “Batshintshe inkazimulo yami yaba lihlazo.”
Kumbe, “Ukungaziphathi.”
Kumbe, “zintonga zabo zokuhlahlula.”
NgesiHebheru, “ngumoya wobufebe.”
Kumbe, “Ubuwule babo benza.”
Kumbe, “ewula; engaziphathanga.”
Kumbe, “ukungaziphathi kwawo.”
Kumbe, “ukungaziphathi.”