UHezekheli 48:1-35

  • Ukwabiwa kwelizwe (1-29)

  • Amagedi edolobho angu-12 (30-35)

    • Ibizo ledolobho litsho ukuthi uJehova ulapho (35)

48  “Nanzi izindawo ezanikwa izizwana, zihlelwe ngamabizo azo kuqalisela emkhawulweni osenyakatho: Indawo kaDani+ ihamba ngendlela yaseHethiloni iyefika eLebho-hamathi*+ idlule iye eHazari-enani esemngceleni weDamaseko ngasenyakatho, eceleni kweHamathi.+ Indawo le iqalisela emngceleni osempumalanga iyefika emngceleni osentshonalanga.  Indawo ka-Asheri+ isemngceleni kaDani, kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga.  Indawo ka-Nafithali+ isemngceleni ka-Asheri, kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga.  Indawo kaManase+ isemngceleni kaNafithali, kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga.  Indawo ka-Efrayimi isemngceleni kaManase,+ kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga.  Indawo kaRubheni isemngceleni ka-Efrayimi,+ kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga.  Indawo kaJuda isemngceleni kaRubheni,+ kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga.  Emngceleni kaJuda, kusukela empumalanga kusiyafika entshonalanga kumele litshiye indawo ezingalo* ezingu-25 000 ububanzi ezakuba ngumnikelo.+ Indawo le kumele ilingane lobude bezindawo eziphiwe ezinye izizwana, kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga. Indawo engcwele izakuba phakathi laphakathi kwendawo le.  “Indawo elizayinikela kuJehova kumele ibe zingalo ezingu-25 000 ubude lezingu-10 000 ububanzi. 10  Le kuzakuba yindawo engcwele ezanikwa abaphristi.+ Izakuba zingalo ezingu-25 000 enyakatho, lezingu-10 000 entshonalanga, iphinde ibe zingalo ezingu-25 000 eningizimu, lezingu-10 000 empumalanga. Indawo engcwele kaJehova izakuba phakathi laphakathi kwendawo le. 11  Izakuba ngeyabaphristi abangcwelisiweyo abangamadodana kaZadokhi,+ ababesenza imisebenzi engangibanike yona njalo abangazange bahlamuke ngesikhathi ama-Israyeli lamaLevi ehlamuka.+ 12  Bazaphiwa isiqephu sabo endaweni le enikelweyo. Sizakuba yindawo engcwele kakhulu futhi sizakuba seceleni kwendawo yamaLevi. 13  “Eceleni kwendawo yabaphristi, amaLevi azakuba lendawo ezingalo ezingu-25 000 ubude lezingu-10 000 ububanzi. (Isiyonke indawo le izakuba zingalo ezingu-25 000 ubude lezingu-10 000 ububanzi.) 14  Akumelanga bathengise loba batshintshise indawo le enhle kulazo zonke kumbe bayinike omunye umuntu ngoba ingcwele kuJehova. 15  “Indawo eseleyo ezingalo ezingu-5 000 ububanzi, esemngceleni ozingalo ezingu-25 000 izasetshenziswa ngabantu abasedolobheni.+ Yikho lapho abazakwakha khona izindlu zabo bathole lamadlelo. Idolobho lizakuba phakathi laphakathi kwendawo le.+ 16  Nanzi izilinganiso zedolobho: Umngcele osenyakatho uzingalo ezingu-4 500, oseningizimu zingalo ezingu-4 500, osempumalanga zingalo ezingu-4 500, osentshonalanga lawo uzingalo ezingu-4 500. 17  Amadlelo edolobho azakuba zingalo ezingu-250 ngokuya enyakatho, lezingu-250 ngokuya eningizimu, lezingu-250 ngokuya empumalanga kanye lezingu-250 ngokuya entshonalanga. 18  “Ubude bendawo eseleyo buzabe bulingana lendawo engcwele enikelweyo,+ buzingalo ezingu-10 000 ngokuya empumalanga lezingu-10 000 ngokuya entshonalanga. Izabe iseceleni kwendawo engcwele enikelweyo futhi amabele ayo azadliwa yizisebenzi ezisedolobheni. 19  Abantu bezizwana zonke zako-Israyeli abayizisebenzi edolobheni bazalima endaweni le.+ 20  “Indawo yonke enikelweyo ilamacele amane alinganayo, icele ngalinye lizingalo ezingu-25 000. Kumele liyitshiye ibe ngumnikelo ongcwele kanye lendawo yedolobho. 21  “Indawo ezasala emaceleni womabili endawo engcwele enikelweyo lasemaceleni endawo yedolobho izakuba ngeyomkhokheli.+ Izabe iseceleni kwemingcele ezingalo ezingu-25 000 esempumalanga lasentshonalanga. Izabe ilingana lendawo lezo ezisemaceleni ayo futhi izakuba ngeyomkhokheli. Phakathi laphakathi kwayo kuzabe kulendawo engcwele enikelweyo kanye lendawo engcwele yethempeli. 22  “Phakathi kwendawo yomkhokheli kuzakuba lendawo yamaLevi leyedolobho. Indawo yomkhokheli yona izabe iphakathi kwekaJuda+ lekaBhenjamini. 23  “Indawo yezizwana eziseleyo yona yile: Indawo kaBhenjamini izaqalisela emngceleni osempumalanga iyefika emngceleni osentshonalanga.+ 24  Indawo kaSimiyoni isemngceleni kaBhenjamini,+ kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga. 25  Indawo ka-Isakhari+ isemngceleni kaSimiyoni, kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga. 26  Indawo kaZebhuloni isemngceleni ka-Isakhari,+ kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga.+ 27  Indawo kaGadi isemngceleni kaZebhuloni,+ kusukela emngceleni osempumalanga kusiyafika emngceleni osentshonalanga. 28  Umngcele oseningizimu ohamba emngceleni kaGadi uzaqalisela eThamari+ udlule uye emfuleni waseMeribhathi-khadeshi+ lasesihotsheni*+ uze uyefika eLwandle Olukhulu.* 29  “Leli yilo ilizwe okumele lilehlukanisele izizwana zako-Israyeli libe lilifa lazo+ futhi lezi yizo izindawo zazo,”+ kutsho iNkosi Enkulu uJehova. 30  “La yiwo amagedi edolobho: Icele elisenyakatho lizakuba zingalo ezingu-4 500.+ 31  “Amagedi azabizwa ngamabizo ezizwana zako-Israyeli. Enyakatho kulamagedi amathathu, igedi lakoRubheni lelakoJuda lelakoLevi. 32  “Icele elisempumalanga lizakuba zingalo ezingu-4 500 ubude. Eceleni lelo kulamagedi amathathu, igedi lakoJosefa lelakoBhenjamini lelakoDani. 33  “Icele eliseningizimu lizakuba zingalo ezingu-4 500. Eceleni lelo kulamagedi amathathu, igedi lakoSimiyoni lelako-Isakhari lelakoZebhuloni. 34  “Icele elisentshonalanga lizakuba zingalo ezingu-4 500. Eceleni lelo kulamagedi amathathu, igedi lakoGadi lelako-Asheri lelakoNafithali. 35  “Indawo yonke izakuba zingalo ezingu-18 000. Kusukela ngalelolanga idolobho lizabizwa ngebizo elithi: UJehova Ulapho.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “egedini leHamathi.”
Lapha kukhulunywa ngezilinganiso zengalo ende. Khangela iSengezo ku-B14.
Lapha kutshiwo isihotsha seGibhithe.
Lapha kutshiwo uLwandle lweMedithera.