UHezekheli 37:1-28

  • Umbono wesigodi esilamathambo awomileyo (1-14)

  • Izigodo ezimbili zizahlanganiswa (15-28)

    • Isizwe esisodwa esibuswa yinkosi eyodwa (22)

    • Isivumelwano sokuthula esizahlala kuze kube nini lanini (26)

37  Isandla sikaJehova sasiphezu kwami njalo uJehova wangithatha ngomoya wakhe wayangihlalisa phakathi laphakathi kwesigodi+ esasigcwele amathambo.  Wangidlulisa phakathi kwawo ngabona amathambo amanengi kakhulu kulesosigodi njalo ayewome kakhulu.+  Wangibuza wathi: “Ndodana yomuntu, amathambo la angaphinda aphile yini?” Mina ngaphendula ngathi: “Nkosi Enkulu Jehova, wena nguwe okwaziyo.”+  Ngakho wathi kimi: “Phrofetha ukhulume lamathambo la uthi kuwo, ‘Zwanini ilizwi likaJehova lina mathambo awomileyo:  “‘INkosi Enkulu uJehova ithi kini: “Ngizafaka umoya phakathi kwenu futhi lizavuka liphile.+  Ngizafaka imisipha lenyama phezu kwenu, ngilivale ngejwabu besengifaka umoya phakathi kwenu, livuke liphile. Lapho-ke lizakwazi ukuthi mina nginguJehova.”’”  Ngakho ngaphrofetha njengoba ngangitsheliwe. Ngathi ngisaphrofetha kwezwakala umsindo, amathambo ekhehlezela futhi eqalisa ukuhlangana, ithambo ngalinye lihlangana lelinye.  Ngabona amathambo la esiba lemisipha lenyama futhi esiba lejwabu phezulu. Kodwa kwakulokhu kungelamoya phakathi kwawo.  Waqhubeka wathi kimi: “Phrofetha ukhulume lomoya. Phrofetha ndodana yomuntu ukhulume lomoya uthi, ‘Nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova: “Buya moya uvela emaceleni womane, uphephethe phezu kwabantu laba ababulawayo ukuze bavuke baphile.”’” 10  Yikho ngaphrofetha njengoba nje wayetshilo. Umoya wangena phakathi kwabo bavuka baphila, basebesukuma bama ngenyawo.+ Babebanengi kakhulu. 11  Wasesithi kimi: “Ndodana yomuntu, amathambo la amela bonke abantu bako-Israyeli.+ Bathi, ‘Amathambo ethu omile lethemba lethu selitshabalele.+ Sekuphelile ngathi.’ 12  Ngakho phrofetha uthi kubo, ‘Nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova: “Ngizavula amangcwaba enu+ ngilikhiphe kuwo bantu bami, ngililethe elizweni lako-Israyeli.+ 13  Nxa sengivula amangcwaba enu futhi sengilikhipha kuwo bantu bami,+ lizakwazi ukuthi mina nginguJehova.”’ 14  ‘Ngizafaka umoya wami phakathi kwenu livuke liphile+ njalo ngizalihlalisa elizweni lenu. Lapho-ke lizakwazi ukuthi mina Jehova ngitshilo lokuthi sengikwenzile,’ kutsho uJehova.” 15  Ilizwi likaJehova laphinda lafika kimi lathi: 16  “Ndodana yomuntu, thatha isigodo ubhale kuso ukuthi, ‘EsikaJuda labantu bako-Israyeli abamanyene laye,’+ ubusuthatha esinye ubhale ukuthi, ‘EsikaJosefa esimela u-Efrayimi labo bonke abako-Israyeli abamanyene laye.’+ 17  Ngemva kwalokho hlanganisa izigodo lezi zombili zibe yisigodo esisodwa esandleni sakho.+ 18  Nxa abantu bakini bangathi kuwe, ‘Sitshele phela ukuthi konke lokhu kutshoni,’ 19  wena baphendule uthi, ‘Nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova: “Ngizathatha isigodo esisesandleni sika-Efrayimi, esikaJosefa lezizwana zako-Israyeli ezimanyene laye, ngisihlanganise lesigodo sikaJuda kube yisigodo esisodwa+ esandleni sami.”’ 20  Izigodo obhala kuzo kumele uzibambe ngesandla ukuze bonke bazibone. 21  “Nxa usukwenzile lokhu batshele uthi, ‘Nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova: “Ngizakhipha abako-Israyeli ezizweni abakuzo, ngibaqoqe ezindaweni zonke ngibalethe elizweni labo.+ 22  Ngizabenza babe yisizwe esisodwa kulo lonke ilizwe,+ bahlale ezintabeni zako-Israyeli. Bazabuswa yinkosi eyodwa+ futhi abasoze baqhubeke beyizizwe ezimbili loba imibuso emibili eyehlukeneyo.+ 23  Abasoze baphinde bazingcolise ngezithombe zabo ezenyanyekayo* lezenzo zabo ezenyanyekayo kanye lezono zabo zonke.+ Ngizabenza batshiye ukuba ngabantu abangathembekanga ngoba yikho okwabenza bona. Ngizabahlambulula babe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wabo.+ 24  “‘“Inceku yami uDavida izakuba yinkosi yabo+ futhi bonke bazakuba lomelusi oyedwa.+ Bazalandela imithetho yami yokwahlulela, bagcine yonke imilayo yami.+ 25  Bazahlala elizweni engalipha inceku yami uJakhobe lapho okhokho benu ababehlala khona.+ Bazahlala kulo kuze kube nini lanini+ belabantwababo* labantwana babantwababo,+ njalo inceku yami uDavida izakuba ngumkhokheli wabo* kuze kube phakade.+ 26  “‘“Ngizakwenza labo isivumelwano sokuthula+ esizahlala kuze kube nini lanini. Ngizabapha indawo yokuhlala, ngibandise babe banengi+ futhi ngizabeka indawo yami engcwele phakathi kwabo kuze kube phakade. 27  Itende lami lizakuba* phakathi kwabo.* Ngizakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami.+ 28  Nxa indawo yami engcwele isiphakathi kwabako-Israyeli kuze kube nini lanini, izizwe zizakwazi ukuthi mina Jehova ngenza abako-Israyeli babe ngcwele.”’”+

Amabala angaphansi

Ibala lesiHebheru elisetshenziswe lapha lingabe lihambelana lebala elitsho ubulongwe futhi lisetshenziswa nxa kukhulunywa ngento enyanyisayo.
Kumbe, “izakuba yinkosana yabo.”
NgesiHebheru, “belamadodana abo.”
Kumbe, “Indawo yami yokuhlala izakuba.”
Kumbe, “phezu kwabo.”