UGenesisi 3:1-24

  • Ukuqala kwesono (1-13)

    • Amanga okuqala (4, 5)

  • UJehova wahlulela abahlamuki (14-24)

    • Inzalo yowesifazana ezavela (15)

    • Ukuxotshwa e-Edeni (23, 24)

3  Inyoka+ yayihlakaniphe* ukwedlula zonke inyamazana zeganga ezazenziwe nguJehova uNkulunkulu. Ngakho yathi kowesifazana: “Kuliqiniso yini ukuthi uNkulunkulu uthe lingadli zonke izihlahla ezisensimini?”+  Owesifazana wasesithi enyokeni: “Singadla izithelo zezihlahla ezisensimini,+  kodwa mayelana lezithelo zesihlahla esiphakathi laphakathi kwensimu+ uNkulunkulu uthe: ‘Lingadli izithelo zaso futhi lingasithinti, ngoba lingenza njalo lizakufa.’”  Inyoka yasisithi kowesifazana: “Alisoze life loba sekutheni.+  UNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngalo kanye ilanga elizasidla ngalo, amehlo enu azavuleka futhi lizakuba njengoNkulunkulu, likwazi okuhle lokubi.”+  Yikho-ke owesifazana wabona ukuthi isihlahla leso sasifanele ukudliwa lokuthi sasibukeka emehlweni njalo sikhanga kakhulu, wasesikha isithelo saso wadla.+ Wathi eselomkakhe wamnika laye wadla.+  Ngemva kwalokho, amehlo abo bobabili avuleka basebenanzelela ukuthi banqunu. Ngakho bathunga amahlamvu omkhiwa bawahlanganisa ukuze bagqoke, bavale ubunqunu babo.*+  Kwathi ngezikhathi zantambama* bezwa ilizwi likaJehova uNkulunkulu lapho ehamba ensimini. Indoda lomkayo basebemcatshela uJehova uNkulunkulu phakathi kwezihlahla ezisensimini.  UJehova uNkulunkulu wayelokhu eyibiza indoda esithi kuyo: “Ungaphi?” 10  Ekucineni yaphendula yathi: “Ngizwe ilizwi lakho ensimini, kodwa ngesaba ngoba benginqunu; yikho ngicatshile.” 11  UNkulunkulu wasesithi kuyo: “Ngubani okutshele ukuthi unqunu?+ Ususidlile yini isihlahla engakutshela ukuthi ungasidli?”+ 12  Indoda yathi: “Umfazi owangipha yena nguye onginike isithelo sesihlahla, ngasengisidla.” 13  UJehova uNkulunkulu wasesithi kowesifazana: “Kuyini lokhu osukwenzile?” Owesifazana wathi: “Inyoka ingiqilile ngadla.”+ 14  UJehova uNkulunkulu wasesithi enyokeni:+ “Ngenxa yalokho okwenzileyo, usuqalekisiwe kuzo zonke inyamazana ezifuywayo lazo zonke inyamazana zeganga. Uzahuba ngesisu njalo uzakudla uthuli zonke insuku zokuphila kwakho. 15  Ngizakwenza ukuthi kube lokuzondana*+ phakathi kwakho+ lowesifazana,+ laphakathi kwenzalo yakho+ lenzalo yowesifazana.+ Izacobodisa ikhanda lakho+ njalo wena uzayilimaza isithende.”+ 16  Wathi kowesifazana: “Ngizakwengezelela kakhulu ubuhlungu ozabuzwa nxa uzithwele njalo uzabeletha abantwabakho ngemihelo ebuhlungu. Uzahlala ufuna ukuba lomkakho njalo yena uzakubusa.” 17  Wasesithi ku-Adamu:* “Ngenxa yokuthi ulalele ilizwi lomkakho wadla isihlahla engithe,+ ‘Akumelanga usidle,’ umhlabathi usuqalekisiwe ngenxa yakho.+ Kuzo zonke insuku zokuphila kwakho uzasebenza nzima ukuze udle izithelo zawo.*+ 18  Umhlabathi uzakuvezela ameva lokhula oluhlabayo njalo uzakudla lokho okumila kuwo.* 19  Uzathola ukudla* ngezithukuthuku zobuso bakho uze ubuyele emhlabathini ngoba wathathwa kuwo.+ Uzabuyela ethulini ngoba uluthuli.”+ 20  Ngemva kwalokho u-Adamu wanika inkosikazi yakhe ibizo wayithi ngu-Eva* ngoba yayizakuba ngunina wabantu bonke.*+ 21  UJehova uNkulunkulu wasesenzela u-Adamu lomkakhe izembatho zesikhumba ezinde ukuze bagqoke.+ 22  UJehova uNkulunkulu wasesithi: “Khathesi umuntu usenjengathi, usekwazi okuhle lokubi.+ Yikho kulokunye osekumele ngikwenze ukuze angeluli isandla sakhe athathe isithelo esihlahleni sokuphila,+ abesesidla aphile kuze kube nini lanini.” 23  UJehova uNkulunkulu wasemxotsha ensimini yase-Edeni+ ukuze ayelima umhlabathi athathwa kuwo.+ 24  Ngakho wamxotshela phandle umuntu, wafaka amakherubhi*+ empumalanga kwensimu yase-Edeni kanye lenkemba ebhebhayo eyayibhoda kokuphela ukuze kulindwe indlela eya esihlahleni sokuphila.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yayiliqili.”
Kumbe, “izitho zabo zensitha.”
Kumbe, “ngezikhathi sekubetha umoya.”
Kumbe, “libe yizitha.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Umuntu; Abantu.” Kukhanya lihambelana lebala lesiHebheru elitsho “umhlaba” loba “umhlabathi.”
NgesiHebheru, “Ngobuhlungu uzakudla okuphuma kuwo.”
Kumbe, “okumila egangeni.”
NgesiHebheru, “Uzakudla isinkwa.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ophilayo.”
NgesiHebheru, “womuntu wonke ophilayo.”