UGenesisi 24:1-67

  • U-Isaka udingelwa umfazi (1-58)

  • URabheka uya ku-Isaka (59-67)

24  U-Abrahama wayesegugile, iminyaka yakhe isihambile njalo uJehova wayembusisile kukho konke.+  Ngakho wakhuluma lenceku yakhe eyayindala kulabo bonke endlini yakhe futhi ikhangela yonke impahla yakhe.+ Wathi: “Ngicela ufake isandla sakho ngaphansi komlenze wami,  ufunge ngoJehova uNkulunkulu wamazulu loNkulunkulu womhlaba ukuthi awusoze uthathele indodana yami umfazi kumadodakazi abantu baseKhenani engihlala phakathi kwabo.+  Kodwa kumele uhambe elizweni lakithi, lasezihlotsheni zami,+ uyethathela indodana yami u-Isaka umfazi khonale.”  Inceku yasisithi kuye: “Manje nxa owesifazana engizamthola engala ukubuya lami elizweni leli ngenzeni? Ngiyithathe yini indodana yakho ngiyibuyisele kulelolizwe owavela kulo?”+  U-Abrahama wathi ekuzwa lokho wathi kuyo: “Woba leqiniso lokuthi awuyihambisi indodana yami kuleyondawo.+  UJehova uNkulunkulu wamazulu owangisusa endlini kababa laselizweni lezihlobo zami+ futhi owakhuluma lami wafunga kimi+ wathi: ‘Ilizwe leli+ ngizalipha izizukulwane zakho,’*+ uzathuma ingilosi yakhe ihambe phambi kwakho+ njalo wena uzatholela indodana yami umfazi kuleyondawo.+  Nxa owesifazana ozamthola engafuni ukubuya lawe lapha, uyabe usukhululekile kulesisifungo. Kodwa akumelanga uhambise indodana yami elizweni lelo.”  Ngakho inceku yafaka isandla sayo ngaphansi komlenze wenkosi yayo u-Abrahama, yafunga ngaloludaba.+ 10  Inceku yasithatha amakamela enkosi yayo alitshumi lazo zonke izinto ezinhle enkosini yayo, yangena indlela yaqonda eMesophothamiya edolobheni laseNahori. 11  Yafika yaguqisa amakamela emthonjeni owawuphandle kwedolobho. Kwasekuyizikhathi zantambama, ngesikhathi abesifazana ababejayele ukuphuma ngaso besiyakukha amanzi. 12  Yasikhuleka yathi: “Jehova Nkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama ngicela ungenze ngiphumelele lamuhla njalo ube lothando oluqotho enkosini yami u-Abrahama. 13  Sengimi lapha emthonjeni wamanzi futhi amadodakazi abantu bedolobho leli asezabuya ezokukha amanzi. 14  Akuthi intombi engizakuthi kuyo, ‘Ngicela wehlise imbiza yakho yamanzi nginathe,’ yona ibisiphendula isithi, ‘Natha futhi ngizanathisa lamakamela akho,’ kube yiyo ozayikhethela inceku yakho u-Isaka. Ngicela lokhu kube yisibonakaliso sokuthi utshengise inkosi yami uthando oluqotho.” 15  Inceku yathi ingakaqedi ukukhuluma kwafika uRabheka ethwele imbiza yakhe yamanzi ehlombe. Wayeyindodakazi kaBhethuweli,+ indodana kaMilikha+ umkaNahori,+ umfowabo ka-Abrahama. 16  Intombi le yayilitshatshazi futhi iyintombi egcweleyo, ingakaze ilale lendoda. Yehlela emthonjeni yagcwalisa imbiza yayo yasiqansa isibuyela. 17  Inceku yahle yagijimela kuyo yafika yathi: “Ngicela unginathise kancane embizeni yakho yamanzi.” 18  Intombi yathi: “Natha nkosi yami.” Yasisehlisa imbiza yayo yamanzi yayibamba ngesandla, inceku yanatha. 19  Ithe isiqedile ukunathisa inceku yasisithi: “Ngizakhelela amanzi nginathise lamakamela akho wonke aze akholwe.” 20  Masinyane nje wathululela amanzi ayesembizeni yakhe emkolweni wokunathela izifuyo, wagijima esagijima esikha amanzi emthonjeni elokhu ewathela emkolweni ukuze wonke amakamela anathe. 21  Konke lokhu kusenzakala inceku yayilokhu ikhangele imangele izibuza ukuthi kambe uJehova wayelwenze lwaphumelela yini uhambo lwayo. 22  Kwathi amakamela eseqedile ukunatha, inceku yasinika intombi indandatho yegolide egqokwa emakhaleni elesisindo sengxenye yeshekheli,* lamasongo egolide amabili alesisindo samashekheli* alitshumi, 23  yathi kuyo: “Akungitshele, uyindodakazi kabani? Singayithola yini indawo yokulala emzini kayihlo?” 24  Yamphendula yathi: “Ngiyindodakazi kaBhethuweli,+ indodana kaMilikha ayizalela uNahori.”+ 25  Yaphinda yathi: “Silotshani obunengi lokudla kwezifuyo okunengi futhi lendawo yokulala ikhona.” 26  Inceku yasiguqa, yathi mbo phansi phambi kukaJehova, 27  yathi: “Kadunyiswe uJehova uNkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama ngoba ubelokhu elothando oluqotho futhi ethembekile enkosini yami. UJehova ungikhokhele ngaze ngafika endlini yabafowabo benkosi yami.” 28  Intombi yagijima yayatshela unina labanye bonke zonke izinto lezi. 29  URabheka wayelomfowabo okwakuthiwa nguLabhani.+ Ngakho uLabhani wagijima waya kuleyondoda eyayisemthonjeni. 30  Wathi ebona indandatho yegolide egqokwa emakhaleni kanye lamasongo ayegqokwe ngudadewabo ezandleni futhi esizwa lamazwi ayekhulunywa ngudadewabo uRabheka esithi, “Indoda le ikhulume lami kanje,” wasephuma wayahlangabeza indoda leyo eyayilokhu imi eduze kwamakamela emthonjeni. 31  Wathi kuyo: “Woza wena obusiswe nguJehova. Kungani ulokhu umi phandle? Sengiyilungisile indlu ngalungisa lendawo yamakamela.” 32  Indoda le yasingena ngekhaya njalo amakamela ethulwa* imithwalo aphiwa utshani* lokunye ukudla kwawo. Yona lamadoda ayehamba layo baphiwa amanzi okugeza inyawo. 33  Kwathi sekulethwe ukudla phambi kwayo yona yathi: “Angisoze ngenelise ukudla ngingakalitsheli engihamba ngakho.” ULabhani wasesithi: “Khuluma sizwe!” 34  Yasisithi: “Ngiyinceku ka-Abrahama. + 35  UJehova uyibusise kakhulu inkosi yami njalo wenze yanotha kakhulu. Uyiphe izimvu lenkomo, lesiliva legolide, lezisebenzi zesilisa lezesifazana kanye lamakamela labobabhemi.+ 36  Kanti njalo uSara inkosikazi yenkosi yami wazalela inkosi yami indodana eseluphele+ futhi inkosi yami izanika indodana yayo konke elakho.+ 37  Ngakho inkosi yami ingifungisile yathi: ‘Akumelanga udingele indodana yami umfazi kumadodakazi abantu baseKhenani engihlala phakathi kwabo.+ 38  Kodwa kumele uye endlini kababa lasemulini yangakithi,+ uyethathela indodana yami u-Isaka umfazi.’+ 39  Mina ngasengiyibuza inkosi yami ngathi: ‘Manje nxa owesifazana engizamthola engala ukubuya lami ngenzeni?’+ 40  Yona yathi kimi: ‘UJehova lowo engihamba phambi kwakhe+ uzathumela ingilosi yakhe+ ukuthi ibe lawe futhi uzakwenza uhambo lwakho luphumelele sibili. Kumele udingele indodana yami umfazi emulini yangakithi lasendlini kababa.+ 41  Nxa ungaya kwabemuli yangakithi besebesala ukuthi ubuye laye umfazi, uyabe usukhululiwe kulesisifungo osenze kimi. Lokho kuzakukhulula esifungweni osenzileyo.’+ 42  “Ngithe ngifika emthonjeni lamuhla ngakhuleka ngathi: ‘Jehova Nkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama nxa kuyikuthi uzakwenza uhambo lwami luphumelele, nanku engicela kwenzakale: 43  njengoba sengimi lapha emthonjeni, nxa kungafika intombi+ izokukha amanzi ngizakuthi kuyo, “Ngicela unginathise kancane embizeni yakho yamanzi.” 44  Nxa ingathi kimi, “Natha njalo ngizanathisa lamakamela akho,” akube yiyo kanye uJehova ayikhethele indodana yenkosi yami.’+ 45  “Ngithe ngingakaqedi ukukhulumela enhliziyweni yami, kwathutsha uRabheka ethwele imbiza yamanzi ehlombe, wehlela emthonjeni wakha amanzi. Ngathi kuye: ‘Ngicela unginathise.’+ 46  Wasesethula imbiza yakhe masinyane ehlombe wathi: ‘Natha+ futhi ngizanathisa lamakamela akho.’ Ngasenginatha njalo waphinda wanathisa lamakamela. 47  Ngemva kwalokho ngimbuze ngathi, ‘Uyindodakazi kabani?’ yena waphendula wathi, ‘Ngiyindodakazi kaBhethuweli indodana kaNahori ayizalelwa nguMilikha.’ Ngakho ngimgqokise indandatho ekhaleni ngafaka lamasongo ezandleni zakhe.+ 48  Ngasengiguqa ngathi mbo phansi phambi kukaJehova, ngamdumisa uJehova uNkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama,+ ongikhokheleyo wangisa endleleni eyiyo ukuze ngithathe umzukulu* womfowabo wenkosi yami ayekuba yinkosikazi yendodana yayo. 49  Khathesi ngicela lingitshele ukuthi liyafuna yini ukutshengisa uthando oluqotho lokuthembeka enkosini yami. Kodwa nxa kungenjalo, ngitshelani ukuze ngikwazi ukuthi ngenzenjani.”*+ 50  ULabhani loBhethuweli baphendula bathi: “Lokhu kuvela kuJehova, thina ngeke sithi ye kumbe hatshi kuwe.* 51  Nangu uRabheka phambi kwakho. Mthathe uhambe laye ukuze ayekuba ngumfazi wendodana yenkosi yakho njengoba nje uJehova etshilo.” 52  Inceku ka-Abrahama yathi isizwa amazwi abo yaguqa yathi mbo phansi phambi kukaJehova. 53  Yasiqalisa ukukhipha izinto zesiliva lezegolide kanye lezigqoko yanika uRabheka. Yakhipha lezinye izinto ezinhle yazinika umfowabo kaRabheka kanye lonina. 54  Ngemva kwalokho yona lamadoda eyayilawo badla banatha basebelala kulowomuzi. Yathi ivuka ekuseni yathi: “Ngivumelani ngibuyele enkosini yami.” 55  Kodwa umfowabo kaRabheka lonina bathi: “Sicela intombi ike ihlale lathi okwensuku ezilitshumi nje, ibisizihambela-ke.” 56  Inceku yathi kubo: “Lingangibambeleli, njengoba uJehova enze uhambo lwami lwaphumelela. Ngivumelani ngihambe ngibuyele enkosini yami.” 57  Basebesithi: “Wothi sibize intombi sizwe ukuthi yona ithini.” 58  Babiza uRabheka bathi: “Uyafuna yini ukuhamba lendoda le?” Waphendula wathi: “Ye ngiyafuna ukuhamba.” 59  Ngakho bamvumela uRabheka+ wahamba kanye lomlizane+ wakhe lenceku ka-Abrahama, lamadoda eyayihamba lawo. 60  Kanti njalo bambusisa uRabheka bathi: “Dadewethu sengathi unganda ube yizinkulungwane eziphindwe ngamatshumi ayizinkulungwane njalo izizukulwane zakho* kazithathe amadolobho alabo* abazizondayo.”+ 61  URabheka lezisebenzi zakhe zesifazana basukuma bagada amakamela balandela indoda leyo. Ngakho inceku yamthatha-ke uRabheka yahamba. 62  U-Isaka wafika evela emangweni waseBheri-lahayi-royi+ ngoba wayehlala elizweni leNegebhi.+ 63  Kwathi sekuhwalala u-Isaka ezihambahambela egangeni ecabangisisa,+ waphakamisa amehlo wabona nankaya amakamela ayeza. 64  URabheka wathi evusa amehlo wabona u-Isaka, wahle wehla phezu kwekamela. 65  Wasebuza inceku wathi: “Ingubani indoda le engiyibona isiza egangeni isihlangabeza?” Inceku yamphendula yathi: “Yinkosi yami.” URabheka wasethatha iveyili wazivala. 66  Inceku yamlandisela u-Isaka konke eyayikwenzile. 67  Ngemva kwalokho u-Isaka wamthatha uRabheka wamngenisa etendeni likanina uSara.+ Ngakho wamthatha waba ngumkakhe wamthanda+ njalo u-Isaka waduduzeka ngemva kokufelwa ngunina.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “inzalo yakho.”
Ishekheli yayilingana lamagremu angu-11,4. Khangela iSengezo ku-B14.
Ishekheli yayilingana lamagremu angu-11,4. Khangela iSengezo ku-B14.
Kukhanya uLabhani nguye owakwenzayo lokhu.
Kumbe, “utshani obomileyo.”
NgesiHebheru, “indodakazi.”
NgesiHebheru, “ngiye esandleni sokudla kumbe kwesenxele.”
Kumbe, “ngeke sikhulume okuhle kumbe okubi kuwe.”
Kumbe, “inzalo yakho.”
NgesiHebheru, “igedi lalabo.”