UGenesisi 17:1-27

  • U-Abrahama uzakuba nguyise wezizwe ezinengi (1-8)

    • U-Abrama unikwa ibizo elithi Abrahama (5)

  • Isivumelwano sokusoka (9-14)

  • USarayi unikwa ibizo elithi Sara (15-17)

  • Isithembiso esimayelana lendodana u-Isaka (18-27)

17  U-Abrama wathi eseleminyaka engu-99 uJehova wabonakala kuye wathi: “NginguNkulunkulu uSomandla. Hamba ezindleleni zami, utshengise ukuthi umsulwa.*  Ngizakwenza isivumelwano phakathi kwami lawe+ futhi ngizakwandisa kakhulukazi.”+  U-Abrama wathi ekuzwa lokhu waguqa wakhothamisa ikhanda, uNkulunkulu waseqhubeka ekhuluma laye esithi:  “Mina ngokwami ngenza isivumelwano lawe+ njalo uzakuba nguyise wezizwe ezinengi.+  Awusoze uphinde ubizwe ngokuthi ungu-Abrama* kodwa usuzabizwa ngokuthi ungu-Abrahama* ngoba ngizakwenza ube nguyise wezizwe ezinengi.  Ngizakwenza ukuthi uzale abantwana abanengi kakhulu, ngenze ukuthi kuwe kuvele izizwe ezinengi njalo amakhosi azavela kuwe.+  “Ngizasigcina isivumelwano esiphakathi kwami lawe+ lenzalo yakho ezalandela* ngemva kwakho, kuzo zonke izizukulwane zenu. Lesi yisivumelwano esingapheliyo, esokuthi mina ngibe nguNkulunkulu wakho lowenzalo yakho ezalandela* ngemva kwakho.  Kanti njalo ilizwe ohlezi kulo ungowezizweni+ ngizalinika wena lenzalo yakho ezalandela* ngemva kwakho, lonke nje ilizwe leKhenani. Lizakuba ngelabo kokuphela njalo ngizakuba nguNkulunkulu wabo.”+  UNkulunkulu waphinda wathi ku-Abrahama: “Kumele ugcine isivumelwano engisenze lawe, wena kanye lenzalo yakho ezalandela* ngemva kwakho kuzo zonke izizukulwane zabo. 10  Nansi-ke isivumelwano esiphakathi kwami lani, okumele wena labantwabakho* lisigcine: Wonke umuntu wesilisa ophakathi kwenu kumele asokwe.+ 11  Kumele lisoke njalo lokhu kuzakuba luphawu lwesivumelwano esiphakathi kwami lani.+ 12  Kuzo zonke izizukulwane zakho, wonke umuntu wesilisa oselamalanga angu-8 ezelwe kumele asokwe,+ loba ngubani ozelwe endlini yakho, laloba ngubani ongasimntanakho labo bonke abathengwe ngemali ebantwini bezinye izizwe. 13  Wonke umuntu wesilisa ozalwa endlini yakho, lothengwe ngemali yakho kumele asokwe+ njalo isivumelwano sami esisenyameni yenu sizakuba yisivumelwano esizahlala isikhathi eside. 14  Loba nguphi owesilisa ongasoze asoke kumele abulawe ngoba uyabe ephule isivumelwano sami.” 15  UNkulunkulu wasesithi ku-Abrahama: “Umkakho uSarayi*+ ungasambizi ngokuthi nguSarayi ngoba usezabizwa ngokuthi nguSara.* 16  Ngizambusisa njalo uzakuzalela indodana,+ ngizambusisa futhi kuye kuzavela izizwe ezinengi; amakhosi ezizwe zonke azavela kuye.” 17  U-Abrahama wathi ekuzwa lokhu waguqa wakhothamisa ikhanda wahleka, wasesithi enhliziyweni yakhe:+ “Kambe indoda eleminyaka engu-100 ingazala umntwana? USara angamzala yini umntwana yena eseleminyaka engu-90?”+ 18  Ngakho u-Abrahama wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Ngicela ubusise u-Ishmayeli.”+ 19  UNkulunkulu wasesithi: “Umkakho uSara uzakuzalela indodana sibili futhi kumele uyinike ibizo elithi Isaka.*+ Ngizakwenza isivumelwano layo njalo sizakuba yisivumelwano esingapheliyo futhi sizasebenza lakuzizukulwane zayo ezizalandela ngemva kwayo.+ 20  Kodwa okukhulumileyo ngo-Ishmayeli ngikuzwile. Laye ngizambusisa, ngimandise kakhulu, ngimenze abe labantwana abanengi. Kuzavela izinduna ezingu-12 kuye futhi ngizamenza abe yisizwe esikhulu.+ 21  Lanxa kunjalo, isivumelwano sami ngizasenza lo-Isaka,+ lowo ozamzalelwa nguSara ngalesisikhathi esibekiweyo ngomnyaka ozayo.”+ 22  UNkulunkulu wathi eseqedile ukukhuluma lo-Abrahama wasuka kuye. 23  U-Abrahama wasethatha indodana yakhe u-Ishmayeli, lawo wonke amadoda ayezalwa endlini yakhe, lalawo ayewathenge ngemali, bonke nje abesilisa ayehlala labo, wabasoka bonke ngalo kanye lelolanga njengokutsho kukaNkulunkulu.+ 24  U-Abrahama wayeleminyaka engu-99 ngesikhathi esokwa.+ 25  U-Ishmayeli yena wayeleminyaka engu-13 ngesikhathi esokwa.+ 26  Ngalo kanye lelolanga u-Abrahama lendodana yakhe u-Ishmayeli basokwa. 27  Bonke abesilisa ababehlala laye, labo bonke ababezalwa endlini yakhe labo bonke ababethengwe ngemali ebantwini bezinye izizwe basokwa kanye laye.

Amabala angaphansi

Kumbe, “akulalutho osolwa ngalo.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ubaba uphakeme.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Uyise wexuku; Uyise wabanengi.”
Kumbe, “lesizukulwane sakho esizalandela.”
Kumbe, “lowesizukulwane sakho esizalandela.”
Kumbe, “wena lesizukulwane sakho esizalandela.”
Kumbe, “lesizukulwane sakho esizalandela.”
Kumbe, “lenzalo yakho.”
Ibizo leli lingabe lisitsho ukuthi, “Ukuxabana.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Owesifazana wesikhosini.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ukuhleka.”