UGenesisi 15:1-21

  • Isivumelwano sikaNkulunkulu lo-Abrama (1-21)

    • Iminyaka engu-400 yokuhlupheka ezayo (13)

    • Isithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrama siyaphindwa (18-21)

15  Ngemva kwalokho ilizwi likaJehova lafika ku-Abrama embonweni lisithi: “Ungesabi+ Abrama. Ngilihawu lakho.+ Umvuzo wakho uzakuba mkhulu kakhulu.”+  U-Abrama waphendula wathi: “Nkosi Enkulu Jehova, uzangiphani njengoba ubona ukuthi ngilokhu ngingelamntwana? Phela ozathatha ilifa lami yindoda le yeDamaseko, u-Eliyezeri.”+  U-Abrama waphinda wathi: “Kawungiphanga umntwana*+ njalo inceku* yendlu yami yiyo ezakuba yindlalifa yami.”  UJehova wamphendula wathi, “Indoda le kayisoze ibe yindlalifa yakho kodwa indodana yakho uqobo yiyo ezakuba yindlalifa yakho.”+  Wasesithi kaphume phandle wathi kuye: “Ngicela ukhangele phezulu emazulwini ubale izinkanyezi nxa usenelisa ukwenza njalo.” Wasesithi kuye: “Izizukulwane zakho lazo zizakuba* njalo.”+  U-Abrama wakholwa kuJehova+ njalo uNkulunkulu wathi* ulungile.+  Waqhubeka wathi: “NginguJehova owakukhipha e-Uri yamaKhaledi ukuze ngikunike ilizwe leli libe ngelakho.”+  U-Abrama wasephendula wathi: “Nkosi Enkulu Jehova, ngizakwazi njani ukuthi ngizalithatha libe ngelami?”  Yena wathi kuye: “Ngilethela ithokazi lenkomo elileminyaka emithathu, lembuzi ensikazi eleminyaka emithathu, lenqama eleminyaka emithathu, lejuba kanye lomntwana wenkwilimba.” 10  Ngakho wakuthatha konke lokhu wakudabula phakathi laphakathi kwaba zingxenye ezimbili, wasehlalisa ingxenye ngayinye yakhangelana lenye, kodwa inyoni kazange azidabule phakathi. 11  Ngemva kwalokho, inyoni ezidla inyama zaqalisa ukwehlela phezu kwenyama leyo kodwa u-Abrama wayelokhu ezixotsha. 12  Ilanga lathi selisiyatshona, u-Abrama wajunywa yibuthongo obukhulu, wehlelwa yibumnyama obukhulu futhi obesabekayo. 13  UNkulunkulu wasesithi ku-Abrama: “Kumele ukwazi ukuthi izizukulwane zakho zizakuba ngabezizweni elizweni elingayisilo lazo lokuthi labobantu bazakwenza izizukulwane zakho zibe yizigqili, bazihlukuluze okweminyaka engu-400.+ 14  Kodwa ngizasahlulela isizwe leso esizakwenza izizukulwane zakho zibe yizigqili+ njalo zizaphuma khona lempahla enengi.+ 15  Kodwa wena uzazifela ngokuthula, ngemva kokuphila impilo ende+ njalo uzangcwatshwa kubokhokho bakho. 16  Isizukulwane sakho sesine yiso esizaphenduka lapha+ ngoba isikhathi sokuthi ama-Amori ajeziselwe isono sawo asikafiki.”+ 17  Kwathi ilanga selitshonile sekumnyama tshu kwabonakala iziko elithunqa intuthu, kwadlula lesibane esibhebhayo phakathi kwezingxenye zenyama. 18  Ngalelolanga uJehova wenza isivumelwano lo-Abrama+ wathi: “Ilizwe leli ngizalinika izizukulwane zakho,+ kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kuyefika emfuleni omkhulu, umfula uYufrathe:+ 19  ilizwe lamaKheni,+ lamaKhenizi, lamaKhadimoni, 20  lamaHithi,+ lamaPherizi,+ lamaRefayimi,+ 21  lama-Amori, lamaKhenani, lamaGirigashi kanye lamaJebusi.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “inzalo.”
NgesiHebheru, “indodana.”
Kumbe, “Inzalo yakho layo izakuba.”
Kumbe, “wambala ngokuthi.”