UDutheronomi 9:1-29

  • Okwenza abako-Israyeli banikwa ilizwe (1-6)

  • Ama-Israyeli azondisa uJehova izikhathi ezine (7-29)

    • Ithole legolide (7-14)

    • UMosi uncengela abantu (15-21, 25-29)

    • Baphinda bamzondisa kathathu uNkulunkulu (22)

9  “Zwana we Israyeli, lamuhla usuchapha uJodani+ ukuze ungene uyethathela izizwe ezinkulu njalo ezilamandla kulawe ilifa lazo.+ Izizwe ezilamadolobho amakhulu alemiduli etshaya khonale emazulwini,*+  ezilenkalakatha zabantu abade, amadodana ama-Anakhi,+ abantu obaziyo njalo owezwa kukhulunywa ngabo kuthiwa, ‘Kambe ngubani ongamisana lamadodana ka-Anakhi?’  Ngakho-ke kumele ukwazi lamuhla ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho uzachapha phambi kwakho.+ Yena ungumlilo otshabalalisayo+ njalo uzabatshaya ababhuqe. Uzabanqoba phambi kwamehlo akho ukuze ubadudule* masinyane njalo ubatshabalalise njengoba nje uJehova ekuthembisile.+  “Nxa uJehova esezidudula izizwe lezi phambi kwakho, ungaziyengi enhliziyweni yakho uthi, ‘Ukulunga kwami yikho okwenze uJehova wangiletha lapha ukuze ngithathe ilizwe leli libe ngelami.’+ Phela ukuxhwala kwezizwe lezi+ yikho okwenza uJehova azidudule phambi kwakho.  Ukulunga kwakho kanye lobuqotho benhliziyo yakho ayisikho okuzakwenza uthathe ilizwe lazo. Kodwa uJehova uNkulunkulu wakho uyazidudula izizwe lezi phambi kwakho+ ngenxa yokuxhwala kwazo njalo uJehova wenzela ukuthi agcwalise isifungo asenza kubokhokho bakho u-Abrahama+ lo-Isaka+ loJakhobe.+  Ngakho kumele ukwazi ukuthi ukulunga kwakho ayisikho okwenza uJehova uNkulunkulu wakho akunike ilizwe leli elihle ukuthi libe ngelakho ngoba lina livele lingabantu abayiziqholo.*+  “Khumbulani njalo lingakhohlwa indlela elamzondisa ngayo uJehova uNkulunkulu wenu enkangala.+ Kusukela ngelanga elaphuma ngalo eGibhithe lize lifike endaweni le belilokhu limhlamukela uJehova.+  LaseHorebhi lamzondisa uJehova njalo uJehova walithukuthelela kakhulu okokuthi wayesefuna ukulitshabalalisa.+  Ngathi ngiqansa intaba ngisiyathatha izibhebhedu zamatshe,+ izibhebhedu zesivumelwano uJehova ayesenze lani+ ngaqhubeka ngikhonale entabeni okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40,+ angizange ngidle lutho kumbe nginathe amanzi. 10  Ngemva kwalokho uJehova wanginika izibhebhedu zamatshe ezimbili ezazibhalwe ngomunwe kaNkulunkulu njalo kuzo kwakubhalwe wonke amazwi uJehova ayewakhulume lani entabeni, ephakathi komlilo ngelanga lomhlangano.*+ 11  Kwathi esephelile amalanga angu-40 lobusuku obungu-40, uJehova wanginika izibhebhedu zamatshe ezimbili, izibhebhedu zesivumelwano, 12  uJehova wasesithi kimi, ‘Yehla ubuyele phansi ngoba abantu bakho owabakhipha eGibhithe sebenze ukuxhwala,+ masinyane nje sebephambukile endleleni engabatshela ukuthi bayilandele, sebezenzele isithombe sethole.’+ 13  UJehova wasesithi kimi, ‘Sengibonile ukuthi abantu laba bayiziqholo* sibili.+ 14  Ngakho ngiyekela ngibatshabalalise ngicitshe ibizo labo ngaphansi kwamazulu, besengisenza wena ube yisizwe esilamandla njalo esilabantu abanengi kulabo.’+ 15  “Ngasengiphenduka ngehla entabeni, intaba ivutha umlilo+ njalo ngangiphethe izibhebhedu ezimbili zamatshe esivumelwano ngezandla zami zombili.+ 16  Ngathi ngiyakhangela ngabona ukuthi laselimonele uJehova uNkulunkulu wenu, selizenzele isithombe sethole. Masinyane nje laseliphambukile endleleni uJehova ayelilaye ukuthi liyilandele.+ 17  Ngakho ngathatha izibhebhedu zamatshe ezimbili ngaziphosela phansi ngezandla zami zombili, ngaziphahlaza likhangele.+ 18  Ngemva kwalokho ngaguqa ngakhothamisa ikhanda phambi kukaJehova okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40 njengakuqala, angizange ngidle lutho kumbe nginathe amanzi,+ ngenxa yazo zonke izono elalizenzile ngokwenza okubi phambi kukaJehova kanye lokumcaphula. 19  Ngangisesaba kakhulu ngoba uJehova wayelizondele kakhulu+ esezimisele ukulitshabalalisa. Loba kunjalo uJehova waphinda wangilalela ngalesosikhathi.+ 20  “UJehova wayemzondele kakhulu u-Aroni okokuthi wayesefuna ukumbulala+ kodwa ngamthandazela ngimncengela langalesosikhathi. 21  Ngemva kwalokho ngathatha ithole lelo,+ into eyisono elaliyenzile ngalitshisa ngomlilo, ngaliganda njalo ngalichola laze laba yimpuphu, ngasengithatha impuphu leyo ngayiphosela esifuleni esasigeleza sisuka entabeni.+ 22  “Kanti njalo laphinda lamzondisa uJehova eThabhera+ laseMasa+ kanye laseKhibrothi-hathava.+ 23  UJehova wathi elithuma lisuka eKhadeshi-bhaneya+ esithi, ‘Qansani liyethatha ilizwe engizalinika lona loba sekutheni libe ngelenu,’ laphinda lamhlamukela uJehova uNkulunkulu wenu,+ layekela ukulandela ayelitshele khona, alizange libe lokholo+ kuye futhi alimlalelanga. 24  Selokhu ngaqalisa ukulazi belilokhu limhlamukela uJehova. 25  “Ngakho ngaqhubeka ngiguqa phambi kukaJehova okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40,+ ngangiguqa ngaleyondlela ngoba uJehova wayesethe uzalitshabalalisa. 26  Ngaqalisa ukuthandaza ngincenga uJehova ngisithi, ‘Awu Nkosi Enkulu Jehova ungabatshabalalisi abantu bakho, bayimpahla yakho,*+ abantu owabahlenga ngamandla akho njalo wabakhipha eGibhithe ngesandla esilamandla.+ 27  Khumbula izinceku zakho u-Abrahama lo-Isaka loJakhobe,+ ungabi lendaba lobuqholo babantu laba, lokuxhwala kwabo kanye lesono sabo.+ 28  Phela nxa ungabatshabalalisa, abantu belizwe owasikhipha kulo bazakuthi: “UJehova wehlulekile ukungenisa abantu laba elizweni ayebathembise lona futhi wabakhipha lapha ngenxa yokuthi wayebazonda, efuna ukuyababulalela enkangala.”+ 29  Abantu laba ngabakho, impahla yakho,*+ abantu owabakhipha ngamandla akho amakhulu langengalo yakho eyeluliweyo.’+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo imiduli emide.
Kumbe, “ubathathele ilifa labo.”
NgesiHebheru, “abalentamo ezilukhuni.”
Kumbe, “lombuthano.”
NgesiHebheru, “balentamo ezilukhuni.”
Kumbe, “balilifa lakho.”
Kumbe, “balilifa lakho.”