UDutheronomi 8:1-20

  • Izibusiso ezivela kuJehova ziyaphindwa (1-9)

    • “Umuntu kaphili ngesinkwa sodwa” (3)

  • Lingamkhohlwa uJehova (10-20)

8  “Kumele libe leqiniso lokuthi liyayigcina yonke imithetho engilinika yona lamuhla ukuze liqhubeke liphila+ njalo lande futhi lingene liyethatha ilizwe uJehova afunga ukuthi uzalinika okhokho benu.+  Khumbulani uhambo olude uJehova uNkulunkulu wenu enze ukuthi liluhambe okweminyaka le engu-40 enkangala+ ukuze alenze lithobeke njalo alilinge,+ ukwenzela ukuthi abone okusezinhliziyweni zenu,+ ukuthi lizayigcina yini imithetho yakhe loba hatshi.  Ngakho walenza lathobeka waliyekela lilamba,+ walinika imana+ elalingayazi, lina kanye laboyihlo ukuze alenze likwazi ukuthi umuntu kaphili ngesinkwa sodwa kodwa uphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova.+  Okweminyaka le engu-40 izigqoko zenu azizange zidabuke lenyawo zenu kazizange zivuvuke.+  Likwazi mhlophe enhliziyweni zenu ukuthi uJehova uNkulunkulu wenu ubeliqondisa njengobaba eqondisa indodana yakhe.+  “Ngakho kumele ligcine imithetho kaJehova uNkulunkulu wenu ngokuhamba ezindleleni zakhe langokumesaba.  Phela uJehova uNkulunkulu wenu ulingenisa elizweni elihle,+ ilizwe elilezifula zamanzi lemithombo* kanye lendawo ezimpompoza amanzi agelezela emagcekeni lasendaweni elezintaba,  ilizwe lengqoloyi lebhali, lamasimu amagilebisi, lezihlahla zomkhiwa, lamaharinathi,+ ilizwe elilamafutha ama-oliva kanye loluju,+  ilizwe elilokudla okunengi njalo ngeke liswele lutho kulo, ilizwe elilamatshe alensimbi futhi lizagebha ikhopha ezintabeni zalo. 10  “Nxa selidlile lasutha kumele limdumise uJehova uNkulunkulu wenu ngenxa yelizwe elihle alinike lona.+ 11  Nanzelelani lingamkhohlwa uJehova uNkulunkulu wenu ngokwehluleka ukugcina imithetho yakhe lemilayo yakhe kanye lemithetho yakhe yokwahlulela engilinika yona lamuhla. 12  Nxa selidlile lasutha, lakha izindlu ezinhle futhi selihlala kuzo,+ 13  nxa imihlambi yezifuyo zenu isiminengi, lesiliva kanye legolide lenu selilinengi, konke elilakho sekukunengi kakhulu, 14  lingavumeli inhliziyo zenu ziziphakamise+ besekubangela ukuthi limkhohlwe uJehova uNkulunkulu wenu owalikhipha elizweni laseGibhithe, elizweni lobugqili,+ 15  lowo owenza ukuthi lidabule enkangala enkulu njalo eyesabekayo,+ elezinyoka eziyingozi lenkume, indawo elomhlabathi owomileyo ongelamanzi. Wenza ukuthi amanzi aphume edwaleni,+ 16  walinika imana+ enkangala, into oyihlo ababengayazi ukuze alenze lithobeke+ njalo alilinge ukuze kulincede esikhathini esizayo.+ 17  Nxa lingaziyenga ezinhliziyweni zenu lithi, ‘Inotho engilayo ngayisebenzela ngamandla ami langezandla zami lezi,’+ 18  khumbulani ukuthi uJehova uNkulunkulu wenu nguye olinika amandla okuthi lizuze inotho+ ukuze agcwalise isivumelwano asenza kubokhokho benu, njengoba nje kunjalo lamuhla.+ 19  “Ngiyalixwayisa lamuhla ukuthi nxa lingake limkhohlwe uJehova uNkulunkulu wenu beselilandela abanye onkulunkulu libakhonze njalo libakhothamele, lizakufa loba sekutheni.+ 20  Lani lizatshabalala njengezizwe uJehova azibhubhisayo phambi kwenu ngenxa yokuthi liyabe lingalilalelanga ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “leziziba ezitshonayo.”