UDutheronomi 6:1-25

  • Thanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke (1-9)

    • “Lalela we Israyeli” (4)

    • Abazali kumele bafundise abantwana (6, 7)

  • Ungamkhohlwa uJehova (10-15)

  • Ungamlingi uJehova (16-19)

  • Landisela isizukulwane esizayo (20-25)

6  “Le yimithetho lemilayo kanye lemithetho yokwahlulela uJehova uNkulunkulu wakho akunike yona ukuthi akufundise ukuze uyigcine nxa usuchaphele elizweni ozalithatha libe ngelakho,  ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, ugcine yonke imilayo yakhe lemithetho yakhe engikunika yona lamuhla, wena kanye labantwabakho labazukulu bakho+ kuzo zonke insuku zokuphila kwenu ukuze liphile isikhathi eside.+  Kumele ulalele we Israyeli, njalo uyigcine ngonanzelelo ukuze uphumelele njalo wande elizweni eligeleza uchago loluju, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho ekuthembisile.  “Lalela we Israyeli: UJehova uNkulunkulu wethu nguJehova munye.+  Kumele umthande uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke+ langamandla akho wonke.*+  Amazwi la engikutshela wona lamuhla kumele abe senhliziyweni yakho,  njalo kumele uwagcizelele* ebantwaneni bakho,+ ukhulume ngawo nxa uhlezi endlini yakho, nxa uhamba endleleni, lapho ulala lalapho uvuka.+  Wabophele esandleni sakho abe yisikhumbuzo njalo kumele abe njengophawu* ebunzini lakho.+  Wabhale emigubazini yakho lasemagedini akho. 10  “Nxa uJehova uNkulunkulu wakho esekungenisile elizweni afunga ngalo kubokhokho bakho u-Abrahama lo-Isaka loJakhobe ukuthi uzakunika lona,+ ilizwe elilamadolobho amakhulu futhi amahle ongazange uwakhe,+ 11  lezindlu ezigcwele yonke imihlobo yezinto ezinhle ongazange uzisebenzele, lemigodi yamanzi ongazange uyigebhe kanye lamasimu amagilebisi lezihlahla zama-oliva ongazange uzihlanyele, nxa usudlile wasutha+ 12  nanzelela ungamkhohlwa uJehova+ owakukhipha elizweni laseGibhithe, elizweni lobugqili. 13  Kumele umesabe uJehova uNkulunkulu wakho,+ umkhonze+ njalo kumele ufunge ngebizo lakhe.+ 14  Akumelanga ulandele abanye onkulunkulu, loba yibaphi onkulunkulu bezizwe ezikugombolozeleyo,+ 15  ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwenu nguNkulunkulu ofuna umuntu azinikele kuye kuphela.+ Phela ungayekela ukwenza njalo uJehova uNkulunkulu wakho uzakuthukuthelela,+ akutshabalalise emhlabeni.+ 16  “Akumelanga umlinge uJehova uNkulunkulu wakho+ ngendlela owamlinga ngayo eMasa.+ 17  Kumele uzimisele ukulalela imithetho kaJehova uNkulunkulu wakho lezikhumbuzo zakhe kanye lemilayo yakhe akunike yona ukuthi uyigcine. 18  Kumele wenze okulungileyo lokuhle emehlweni kaJehova ukuze uphumelele njalo ungene uyelithatha ilizwe elihle uJehova afunga ngalo kubokhokho bakho,+ 19  uzidudule zonke izitha zakho phambi kwakho njengoba nje uJehova ethembisile.+ 20  “Ngesikhathi esizayo nxa umntanakho angakubuza athi: ‘Kungani uJehova uNkulunkulu wakho wakunika izikhumbuzo lezi lemilayo kanye lemithetho yokwahlulela?’ 21  Kumele umphendule uthi, ‘Saba yizigqili zikaFaro eGibhithe kodwa uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esilamandla. 22  Sazibonela ngawethu uJehova eqhubeka esenza izimangaliso lezibonakaliso ezinkulu lezesabekayo phezu kweGibhithe,+ laphezu kukaFaro laphezu kwabo bonke abemuli yakhe.+ 23  Wasikhipha khonale wasiletha lapha ukuze azosinika ilizwe afunga ngalo kubokhokho bethu.+ 24  Ngemva kwalokho uJehova wasitshela ukuthi sigcine yonke imilayo le njalo simesabe uJehova uNkulunkulu wethu ukuze kuhlale kusihambela kuhle,+ siqhubeke siphila+ njengoba kunjalo lamuhla. 25  Kanti njalo kuzathiwa silungile nxa singayigcina ngonanzelelo yonke imithetho le, silalele uJehova* uNkulunkulu wethu njengoba nje etshilo kithi.’+

Amabala angaphansi

Kumbe, “langakho konke olakho.”
Kumbe, “uwaphindaphinde; uwagxilise.”
Kumbe, “njengelembu elibotshelwa.”
NgesiHebheru, “phambi kukaJehova.”