UDutheronomi 5:1-33

  • Isivumelwano sikaJehova eHorebhi (1-5)

  • IMithetho Elitshumi iyaphindwa (6-22)

  • Abantu baqala ukwesaba entabeni iSinayi (23-33)

5  UMosi wasebiza bonke abantu bako-Israyeli wathi kubo: “Zwana we Israyeli, imilayo kanye lemithetho yokwahlulela engikutshela yona lamuhla njalo kumele uyifunde futhi uyigcine ngonanzelelo.  UJehova uNkulunkulu wethu wenza isivumelwano lathi eHorebhi.+  Isivumelwano lesi uJehova kasenzanga labokhokho bethu kodwa wasenza lathi, thina sonke esisaphila lamuhla.  UJehova wakhuluma lani ubuso ngobuso entabeni, phakathi komlilo.+  Ngalesosikhathi mina ngangimi phakathi laphakathi kukaJehova lani+ ukuze ngilitshele ilizwi likaJehova ngoba lalisesaba umlilo njalo kalizange likhwele entabeni.+ UNkulunkulu wathi:  “‘NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha elizweni laseGibhithe, elizweni lobugqili.+  Ungaqali ukuba labanye onkulunkulu ngaphandle kwami.+  “‘Akumelanga uzenzele isithombe esibaziweyo+ kumbe isithombe saloba yini ephezulu emazulwini loba emhlabeni phansi kumbe esemanzini ngaphansi komhlaba.  Akumelanga ukhothamele izinto lezi kumbe uhugwe ukuthi uzikhonze+ ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu ofuna umuntu azinikele kimi kuphela+ njalo ojezisa amadodana ngenxa yamacala aboyise kuze kufike kusizukulwane sesithathu lesesine salabo abangizondayo,+ 10  kodwa ngiba lothando oluqotho kuzizukulwane eziyinkulungwane zalabo abangithandayo njalo abagcina imithetho yami. 11  “‘Akumelanga ulisebenzise kubi*+ ibizo likaJehova uNkulunkulu wakho ngoba uJehova kasoze ayekele ukujezisa loba ngubani olisebenzisa kubi ibizo lakhe.+ 12  “‘Khumbula ilanga leSabatha, uligcine lingcwele njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho etshilo kuwe.+ 13  Kumele usebenze amalanga ayisithupha uqede yonke imisebenzi yakho,+ 14  kodwa ilanga lesikhombisa lisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho.+ Akumelanga wenze loba yiwuphi umsebenzi,+ wena lendodana yakho lendodakazi yakho, lesigqili sakho lesigqilikazi sakho, lenkunzi yakho lobabhemi wakho, loba esinye nje isifuyo sakho kumbe umuntu wesinye isizwe ohlala emadolobheni* akini,+ ukuze isigqili sakho lesigqilikazi sakho labo baphumule njengawe.+ 15  Khumbula ukuthi lawe wawusiyigqili elizweni laseGibhithe, lokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha khona ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo.+ Yikho uJehova uNkulunkulu wakho ekulaya ukuthi ugcine ilanga leSabatha. 16  “‘Hlonipha uyihlo lonyoko+ njengoba uJehova uNkulunkulu wakho etshilo kuwe ukuze uphile isikhathi eside njalo uphumelele* elizweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona.+ 17  “‘Ungabulali.+ 18  “‘Ungafebi.+ 19  “‘Ungatshontshi.+ 20  “‘Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho.*+ 21  “‘Ungahawukeli umfazi kamakhelwane wakho.+ Ungabi lobuhwaba uhawukele indlu kamakhelwane wakho kumbe isigqili sakhe loba isigqilikazi sakhe loba inkunzi yakhe loba ubabhemi wakhe loba insimu yakhe kumbe okunye nje okungokwakhe.’+ 22  “Imithetho le* uJehova wayikhuluma phambi kwalo lonke ibandla lenu entabeni, phakathi komlilo leyezi kanye lomnyama ojiyileyo.+ Wakhuluma ngelizwi elikhulu njalo kazange angezelele lutho emazwini la. Ngemva kwalokho wayibhala ezibhebhedwini zamatshe ezimbili wasenginika zona.+ 23  “Kodwa lathi lisizwa ilizwi livela emnyameni ngesikhathi umlilo uvutha entabeni,+ bonke abakhokheli bezizwana zenu kanye labadala babuya kimi. 24  Laselisithi, ‘UJehova uNkulunkulu wethu usesitshengisile inkazimulo yakhe lobukhulu bakhe futhi silizwile ilizwi lakhe liphuma phakathi komlilo.+ Lamuhla sikubonile ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukukhuluma lomuntu futhi lowomuntu aqhubeke ephila.+ 25  Manje kungani kumele sife? Phela umlilo lo omkhulu kangaka ungasitshisa usilobise. Nxa singaqhubeka sisizwa ilizwi likaJehova uNkulunkulu wethu sizakufa sibili. 26  Kambe ngubani phakathi kwabo bonke abantu owake wezwa ilizwi likaNkulunkulu ophilayo ekhuluma phakathi komlilo kodwa waqhubeka ephila njengathi? 27  Wena ngokwakho nguwe okumele usondele eduze uyekuzwa konke uJehova uNkulunkulu wethu azakutsho njalo nguwe ozasitshela konke uJehova uNkulunkulu wethu akukhulumileyo kuwe futhi sizakulalela, sikwenze.’+ 28  “Ngakho uJehova wakuzwa lokho elalikutsho njalo uJehova wathi kimi, ‘Ngiwazwile amazwi abantu laba abakutshele wona. Konke abakukhulumileyo kuqondile.+ 29  Aluba nje bebengahlala belenhliziyo engesabayo+ njalo bagcine yonke imithetho yami,+ lapho-ke izinto bezizabahambela kuhle bona labantwababo kuze kube nini lanini.+ 30  Hamba uyebatshela uthi: “Buyelani ematendeni enu.” 31  Kodwa wena uzaqhubeka ulami lapha ukuze ngikutshele yonke imithetho lemilayo kanye lemithetho yokwahlulela okumele ubafundise yona futhi okufanele bayigcine nxa sebeselizweni engizabanika lona ukuthi libe ngelabo.’ 32  Ngakho kumele linanzelele ukuthi lenza khona kanye uJehova uNkulunkulu wenu alitshele khona.+ Akumelanga liphambukele kwesokudla loba kwesenxele.+ 33  Kumele liyilandele ngokupheleleyo indlela uJehova uNkulunkulu wenu athe lihambe ngayo+ ukuze liphile njalo liphumelele futhi liphile isikhathi eside elizweni elizalithatha libe ngelenu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Ungalisebenzisi ngendlela engelanhlonipho.”
NgesiHebheru, “emagedini.”
Kumbe, “ukuze kukuhambele kuhle.”
Kumbe, “ngomunye wakho; ngomngane wakho.”
NgesiHebheru, “Amazwi la.”