UDutheronomi 34:1-12

  • UJehova utshengisa uMosi ilizwe (1-4)

  • Ukufa kukaMosi (5-12)

34  Ngemva kwalokho uMosi waqansa esuka emagcekeni akoMowabi waya entabeni iNebho+ esiqongweni sePhisiga+ esikhangelane leJerikho.+ UJehova wasemtshengisa lonke ilizwe kusukela eGiliyadi kuze kuyefika koDani,+  layo yonke indawo yakoNafithali, leyako-Efrayimi, leyakoManase kanye layo yonke indawo yakoJuda kuze kuyefika olwandle* olusentshonalanga,+  leNegebhi+ kanye lesigaba saseJodani,+ lamagceke eJerikho, idolobho elilezihlahla zelala kutshaye kuze kuyefika eZowari.+  UJehova wasesithi kuye: “Leli yilo ilizwe engafunga ngalo ku-Abrahama lo-Isaka loJakhobe ngathi, ‘Ngizalinika izizukulwane zenu.’*+ Ngikuvumele ukuthi ulibone ngamehlo kodwa awusoze uchaphe uye kulo.”+  Ngemva kwalokho uMosi inceku kaJehova wafela khonapho elizweni lakoMowabi njengoba nje uJehova wayetshilo.+  Wamngcwaba* esigodini elizweni lakoMowabi maqondana leBhethi-pheyori futhi kakho okwaziyo ukuthi ithuna lakhe lingaphi kuze kube lamuhla.+  UMosi wafa eseleminyaka engu-120.+ Amehlo akhe ayelokhu engakafiphali futhi wayelokhu elamandla.  Abantu bako-Israyeli bamlilela uMosi emagcekeni akoMowabi okwamalanga angu-30.+ Ngemva kwalokho zaphela insuku zokulilela uMosi lokumkhalela.  UJoshuwa indodana kaNuni wayegcwele umoya wokuhlakanipha ngoba uMosi wayembeke izandla+ njalo abantu bako-Israyeli baqalisa ukumlalela futhi benza khona kanye uJehova ayekutshele uMosi.+ 10  Kodwa akuzange kuphinde kuvele omunye umphrofethi onjengoMosi+ ko-Israyeli, lowo uJehova ayemazi ubuso ngobuso.+ 11  UMosi wenza zonke izibonakaliso lezimangaliso uJehova ayemthume ukuthi ayezenza elizweni laseGibhithe, kuFaro lakuzo zonke izinceku zakhe lakulo lonke ilizwe lakhe,+ 12  watshengisa lamandla amangalisayo lesandla esilamandla, phambi kwamehlo abo bonke abako-Israyeli.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo uLwandle Olukhulu, uLwandle lweMedithera.
NgesiHebheru, “inzalo yenu.”
Lapha kungabe kutshiwo uNkulunkulu.