UDutheronomi 33:1-29

  • UMosi ubusisa izizwana (1-29)

    • Ingalo zikaJehova zaphakade (27)

33  Lesi yiso-ke isibusiso uMosi, umuntu kaNkulunkulu weqiniso asitshela abantu bako-Israyeli engakafi.+  Wathi kubo: “UJehova wabuya evela eSinayi,+Wakhanya phezu kwabo eseSeyiri. Wakhanya ngenkazimulo yakhe esezintabeni zePharani,+Elamatshumi ezinkulungwane zezingilosi ezingcwele,+Esandleni sakhe sokudla kulamabutho akhe.+   Wabathanda abantu bakhe;+Bonke abangcwele babo basesandleni sakho.+ Babehlezi ngasenyaweni zakho;+Baqalisa ukulalela amazwi akho.+   (UMosi wasinika umlayo, umthetho,+Ukuthi ube ngowebandla likaJakhobe.)+   Waba yinkosi eJeshuruni,*+Ngesikhathi labo abazinhloko zabantu bebuthana ndawonye,+Kanye lazo zonke izizwana zako-Israyeli.+   URubheni kaphile angafi,+Akuthi amadoda esizwana sakhe angabi malutshwana.”+   Wasebusisa uJuda wathi:+ “Awu Jehova! Zwana ilizwi likaJuda,+Kwangathi ungabuyisela abantu bakhe kuye. Ingalo zakhe sezikuvikele* lokho okungokwakhe,Kwangathi ungamncedisa amelane lezitha zakhe.”+   KuLevi wathi:+ “IThumimi yakho* le-Urimi+ yakho ngokwendoda eqotho kuwe,+Leyo owayilingayo eMasa.+ Waqalisa ukulwisana layo ngasemanzini aseMeribha.+   Indoda eyakhuluma ngoyise lonina yathi, ‘Angizange ngibananze.’ Ngitsho labafowabo ayizange ibamukele,+Labantwabayo ayizange ibe lendaba labo,Ngoba balilalela ilizwi lakho,Bagcina lesivumelwano sakho.+ 10  Kwangathi bangafundisa uJakhobe imithetho yakho yokwahlulela,+Bafundise u-Israyeli uMthetho wakho.+ Kwangathi bangatshisa impepha ibe luqhatshi olumnandi kuwe,*+Banikele leminikelo egcweleyo e-alithareni lakho.+ 11  Awu Jehova! Busisa amandla akhe,Kwangathi ungathokoziswa ngumsebenzi wezandla zakhe. Vodloza inyawo* zalabo abasukuma bamelane laye,Ukuze labo abamzondayo bangaphindi basukume.” 12  KuBhenjamini wathi:+ “Kwangathi othandekayo kaJehova angahlala evikelwe nguye;Ngesikhathi emvikela ilanga lonke,Uzahlala phakathi kwamahlombe akhe.” 13  KuJosefa wathi:+ “UJehova kabusise ilizwe lakhe,+Ngezinto ezinhle ezivela ezulwini,Ngamazolo kanye lamanzi avela phansi emithonjeni,+ 14  Ngezinto ezinhle ezikhuliswa lilanga,Langesivuno esihle inyanga ngayinye,+ 15  Ngezinto ezinhle ezivela ezintabeni zasendulo,*+Langezinto ezinhle ezivela emaqaqeni ami kuze kube nini lanini, 16  Ngezinto ezinhle ezisemhlabeni lalokho okugcwele kuwo,+Langokwamukelwa nguLowo ohlala esihlahleni* sameva.+ Kwangathi izibusiso lezi zingehlela phezu kwekhanda likaJosefa,Phezu komqhele walowo okhethwe phakathi kwabafowabo.+ 17  Udumo lwakhe lunjengolwenkunzi ezelwe kuqala,Impondo zakhe zimpondo zenkunzi yeganga. Uzasunduza* izizwe ngazo,Zonke kanye kanye kuze kuyefika emikhawulweni yomhlaba. Zingamatshumi ezinkulungwane zika-Efrayimi,+Lezinkulungwane zikaManase.” 18  KuZebhuloni wathi:+ “Awu Zebhuloni! Thokoza nxa uphuma,Lawe Isakhari ematendeni akho.+ 19  Bazabizela abantu ezintabeni. Banikele imihlatshelo yokulunga khonale Ngenxa yokuthi bazathatha* inotho enengi yezilwandle,Kanye lamagugu afihlwe etshebetshebeni.” 20  KuGadi wathi:+ “Ubusisiwe lowo oqhelisa imingcele kaGadi.+ Ulala khonapho njengesilwane,Esilungele ukudlithiza ingalo lekhanda. 21  Uzazikhethela isabelo sokuqala,+Ngoba isabelo salowo onika umthetho sigcinwe khonapho.+ Labo abangabakhokheli babantu bazabuthana ndawonye. Uzalwela ukulunga kukaJehova,Lemithetho yakhe yokwahlulela esenzela u-Israyeli.” 22  KuDani wathi:+ “UDani ngumdlwane wesilwane,+Uzakweqa esuka eBhashani.”+ 23  KuNafithali wathi:+ “UNafithali usuthisekile ngokwamukelwa,Ugcwele isibusiso sikaJehova. Thatha ilizwe elisentshonalanga leliseningizimu.” 24  Ku-Asheri wathi:+ “U-Asheri ubusiswe ngamadodana. Kwangathi angamukelwa ngabafowabo,Kwangathi angacwilisa* inyawo zakhe emafutheni. 25  Amakhiye amagedi akho ngawensimbi lekhopha,+Uzahlala uvikelekile kuzo zonke izinsuku zokuphila kwakho.* 26  Kakho onjengoNkulunkulu weqiniso+ kaJeshuruni,+Odabula phakathi kwamazulu ukuze akuncede,Ogada phezu kwamayezi esebukhosini bakhe.+ 27  UNkulunkulu uyisiphephelo kusukela ezinsukwini zakudala,+Ingalo zakhe zaphakade zingaphansi kwakho,+Uzadudula isitha phambi kwakho,+Abesesithi, ‘Batshabalaliseni!’+ 28  U-Israyeli uzahlala evikelekile,Umthombo kaJakhobe uzahlala wodwa,Elizweni elilamabele lewayini elitsha,+Elizakhithika amazolo avela emkhathini.+ 29  Uyathokoza wena Israyeli!+ Kambe ngubani onjengawe?+ Isizwe esikholisa ukusindiswa nguJehova,+Ihawu lakho elikuvikelayo,+Inkemba yakho enkulu,Izitha zakho zizathithibala phambi kwakho,+Uzahamba phezu kwemihlane yazo.”*

Amabala angaphansi

Ibizo leli litsho ukuthi, “Oqotho,” njalo libizo lika-Israyeli lokuhlonipha.
Kumbe, “zikulwele.”
Ibala elithi “yakho” lelithi “kuwe” asevesini le atsho uNkulunkulu.
NgesiHebheru, “emakhaleni akho.”
Kumbe, “inqulu.”
Ezinye inguqulo zithi, “ezintabeni zasempumalanga.”
Kumbe, “esixukwini.”
Kumbe, “Uzathuza.”
NgesiHebheru, “bazamunya.”
Kumbe, “angageza.”
NgesiHebheru, “Amandla akho azakuba njengezinsuku zakho.”
Ezinye inguqulo zithi, “ezindaweni eziphakemeyo.”