UDutheronomi 31:1-30

  • UMosi usezakufa (1-8)

  • Abantu kumele babalelwe uMthetho (9-13)

  • UJoshuwa ubekwa esikhundleni (14, 15)

  • Isiphrofetho esiphathelane lokuhlamuka kwama-Israyeli (16-30)

    • Ingoma okumele ifundiswe abako-Israyeli (19, 22, 30)

31  Ngemva kwalokho uMosi wahamba wayatshela bonke abantu bako-Israyeli amazwi la,  wathi kubo: “Sengileminyaka engu-120 lamuhla.+ Angisenelisi ukuqhubeka ngilikhokhela* ngoba uJehova uthe kimi, ‘Awusoze uwuchaphe umfula lo uJodani.’+  UJehova uNkulunkulu wenu nguye ozachapha phambi kwenu njalo yena ngokwakhe uzatshabalalisa izizwe lezi phambi kwenu futhi lizazidudula.+ UJoshuwa nguye ozalikhokhela ukuze lichaphe+ njengoba nje uJehova etshilo.  UJehova uzakwenza kuzo lokho akwenza kuSihoni+ lo-Ogi,+ amakhosi ama-Amori laselizweni lawo ngesikhathi ewatshabalalisa.+  UJehova uzalinqobela zona njalo kumele lenze kuzo ngokuvumelana lawo wonke umthetho engilinike wona.+  Qinani libe lesibindi,+ lingesabi njalo lingabanjwa ngumhedehede+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu nguye ohamba lani. Kasoze alitshiye njalo kasoze alilahle.”+  Ngemva kwalokho uMosi wabiza uJoshuwa wakhuluma laye phambi kwabo bonke abako-Israyeli wathi: “Qina ube lesibindi+ ngoba nguwe ozangenisa abantu laba elizweni uJehova afunga ngalo kubokhokho babo ukuthi uzabanika lona futhi nguwe ozabanika lona libe lilifa labo.+  UJehova nguye ohamba phambi kwakho njalo uzaqhubeka elawe.+ Kasoze akutshiye kumbe akulahle. Ungesabi futhi ungatshaywa luvalo.”+  Ngemva kwalokho uMosi wabhala uMthetho lo+ wawunika abaphristi abangamaLevi abathwala ibhokisi lesivumelwano sikaJehova, wawunika labo bonke abadala bako-Israyeli. 10  UMosi wasesithi kubo: “Ekupheleni kwayo yonke iminyaka eyisikhombisa, ngesikhathi esibekiweyo ngomnyaka wokukhululwa,+ ngesikhathi soMkhosi Wezihonqo,*+ 11  nxa bonke abako-Israyeli bezokuma phambi kukaJehova+ uNkulunkulu wenu endaweni azayikhetha, kumele libale uMthetho lo ukuze bonke abako-Israyeli bawuzwe.+ 12  Buthanisani abantu,+ amadoda labesifazana labantwana* kanye labezinye izizwe abaphakathi kwamadolobho* enu, ukuze balalele njalo bafunde ngoJehova uNkulunkulu wenu bamesabe futhi babe leqiniso lokuthi bayawalandela wonke amazwi oMthetho lo. 13  Lapho-ke abantwababo abangawaziyo uMthetho lo bazalalela+ njalo bafunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wenu kuzo zonke izinsuku zokuphila kwenu elizweni eselichapha uJodani ukuthi liyelithatha libe ngelenu.”+ 14  UJehova wasesithi kuMosi: “Isikhathi sokufa kwakho sesisondele,+ biza uJoshuwa libuye* etendeni lokuhlangana ukuze ngimbeke abe ngumkhokheli.”+ Ngakho uMosi loJoshuwa baya etendeni lokuhlangana. 15  UJehova wasebonakala etendeni ensikeni yeyezi njalo insika yeyezi yama emnyango wetende.+ 16  UJehova wasesithi kuMosi: “Usuzakufa* njalo abantu laba bazaqala ukukhonza onkulunkulu* bezinye izizwe ezizabe zingomakhelwane babo elizweni abaya kulo.+ Bazangitshiya+ futhi bephule isivumelwano sami engisenze labo.+ 17  Ngalesosikhathi ulaka lwami luzakwehlela phezu kwabo+ njalo ngizabatshiya,+ ngibafihlele lobuso bami,+ baze batshabalaliswe. Kodwa bazakuthi sebehlelwe zinhlupho ezinengi lobunzima+ besebesithi, ‘UNkulunkulu kakho phakathi kwethu yikho sisehlelwa zinhlupho lezi.’+ 18  Kodwa ngizaqhubeka ngibafihlele ubuso bami ngalolosuku ngenxa yakho konke okubi abakwenzileyo ngokukhonza abanye onkulunkulu.+ 19  “Ngakho bhalani ingoma le+ beseliyifundisa abako-Israyeli.+ Bafundiseni yona* ingoma le ukuze ibe ngufakazi wami omelane labantu bako-Israyeli.+ 20  Nxa sengibangenisile elizweni engafunga ukulinika okhokho babo,+ ilizwe eligeleza uchago loluju,+ bazakuthi sebedle basutha njalo baphumelela,*+ besebesiya kwabanye onkulunkulu babakhonze futhi bangiphathe ngendlela engelanhlonipho, bephule lesivumelwano sami.+ 21  Kuzakuthi nxa sebesehlelwa zinhlupho ezinengi lobunzima,+ ingoma le izakuba ngufakazi kubo (izizukulwane zabo akumelanga ziyikhohlwe) ngoba ngiyazi mhlophe imicabango asebelayo+ lanxa ngingakabangenisi elizweni engifunge ngalo kubo.” 22  Ngakho uMosi wayibhala phansi ingoma leyo ngalelolanga, waseyifundisa abantu bako-Israyeli. 23  Ngemva kwalokho wabeka* uJoshuwa+ indodana kaNuni esikhundleni sokuba ngumkhokheli wasesithi kuye: “Qina ube lesibindi+ ngoba nguwe ozangenisa abako-Israyeli elizweni engafunga ngalo kubo+ njalo ngizaqhubeka ngilawe.” 24  UMosi wathi eqeda nje ukubhala wonke amazwi oMthetho lo ebhukwini,+ 25  wasekhuluma lamaLevi athwala ibhokisi lesivumelwano sikaJehova wathi: 26  “Thathani ibhuku leli loMthetho+ lilifake eceleni kwebhokisi+ lesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu futhi lizakuba ngufakazi omelane lani khonapho. 27  Phela ngikwazi mhlophe ukuhlamuka kwenu+ lobuqholo benu.*+ Nxa belimhlamukela kangaka uJehova ngisaphila ngilani, pho kuzakuba njani nxa sengifile? 28  Buthanisani bonke abadala bezizwana zenu labaphathi benu beze kimi ngikhulume labo bazizwele amazwi la futhi amazulu lomhlaba akube ngofakazi kumelane labo.+ 29  Phela ngikwazi mhlophe ukuthi nxa sengifile lizakwenza okubi+ sibili njalo lizaphambuka endleleni engilitshele yona. Loba sekutheni lizakwehlelwa yibunzima+ ekucineni kwezinsuku ngenxa yokuthi liyabe lisenza okubi phambi kukaJehova futhi lizamcaphula ngemisebenzi yezandla zenu.” 30  Ngemva kwalokho uMosi wakhuluma amazwi engoma le kusukela ekuqaliseni kuze kuyefika ekucineni ibandla lonke lako-Israyeli lisizwa,+ wathi:

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “ukuphuma lokungena.”
Kumbe, “Wamadumba.”
NgesiHebheru, “labancane.”
NgesiHebheru, “kwamagedi.”
Kumbe, “lithathe indawo zenu.”
Kumbe, “ukufeba labonkulunkulu.”
NgesiHebheru, “Usuzakuyalala laboyihlo.”
NgesiHebheru, “Yifakeni emilonyeni yabo.”
NgesiHebheru, “bazimuka.”
Lapha kungabe kutshiwo uNkulunkulu.
NgesiHebheru, “lentamo zenu ezilukhuni.”