UDutheronomi 30:1-20

  • Ukubuyela kuJehova (1-10)

  • Imithetho kaJehova kayinzima (11-14)

  • Ukukhetha phakathi kokufa lokuphila (15-20)

30  “Nxa amazwi wonke la esegcwalisekile kini, isibusiso lesiqalekiso engisifake phambi kwenu+ lamuhla futhi nxa lingawakhumbula*+ likuwo wonke amazwe uJehova uNkulunkulu wenu azalisabalalisa liye kuwo,+  beselibuyela kuJehova uNkulunkulu wenu,+ lina kanye labantwabenu njalo lilalele ilizwi lakhe ngokuvumelana lakho konke engililaya ngakho lamuhla futhi likwenze ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke,+  lapho-ke uJehova uNkulunkulu wenu uzabaphendukisa abathunjiweyo benu,+ abe lesihawu kini+ futhi aliqoqe kutsha livela kuzo zonke izizwe uJehova uNkulunkulu wenu ayabe elisabalalise laya kuzo.+  Lanxa abantu bakini besabalale baze bayafika emikhawulweni yomhlaba, uJehova uNkulunkulu wenu uzaliqoqa khonale aliphendukise.+  UJehova uNkulunkulu wenu uzaliletha elizweni elathathwa ngoyihlo laba ngelabo njalo lizalithatha libe ngelenu, uzalenza liphumelele futhi alenze libe banengi ukwedlula oyihlo.+  UJehova uNkulunkulu wenu uzahlambulula* inhliziyo zenu lenhliziyo zabantwabenu+ ukuze limthande uJehova uNkulunkulu wenu ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke njalo liphile.+  Ngemva kwalokho uJehova uNkulunkulu wenu uzakwehlisela iziqalekiso zonke lezo phezu kwezitha zenu ebezilizonda futhi zilihlukuluza.+  “Lapho-ke lizaphenduka, lilalele ilizwi likaJehova njalo ligcine yonke imithetho yakhe engilinika yona lamuhla.  UJehova uNkulunkulu wenu uzalenza liphumelele kakhulu kuwo wonke umsebenzi wezandla zenu,+ andise labantwabenu lezifuyo zenu kanye lezithelo zomhlabathi wenu. Phela kuzamthokozisa uJehova ukuliphumelelisa njengoba nje wathokoziswa ngokhokho benu.+ 10  Lapho-ke lizalilalela ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu njalo lizayigcina imithetho lemilayo yakhe elotshwe ebhukwini leli loMthetho futhi lizabuyela kuJehova uNkulunkulu wenu ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke.+ 11  “Umthetho lo engilinika wona lamuhla awunzima kini futhi awukhatshana lani.+ 12  Awukho emazulwini okokuthi selingaze lithi, ‘Ngubani ozakuya emazulwini ayesithathela wona ukuze siwuzwe njalo siwugcine?’+ 13  Kanti njalo awukho ngaphetsheya kolwandle okokuthi selingaze lithi, ‘Ngubani ozachapha aye phetsheya kolwandle ayesithathela wona ukuze siwuzwe njalo siwugcine?’ 14  Phela ilizwi liseduze kwenu, lisemilonyeni yenu lasenhliziyweni zenu+ ukuze lililandele.+ 15  “Khangelani, ngibeka phambi kwenu lamuhla ukuphila kanye lokuhle, ukufa kanye lokubi.+ 16  Nxa lingalalela imithetho kaJehova uNkulunkulu wenu engilinika yona lamuhla, likwenze lokhu ngokumthanda uJehova uNkulunkulu wenu,+ langokuhamba endleleni zakhe, langokugcina imithetho yakhe lemilayo yakhe kanye lemithetho yakhe yokwahlulela, lapho-ke lizaphila+ njalo lande libe banengi futhi uJehova uNkulunkulu wenu uzalibusisa elizweni elizalithatha libe ngelenu.+ 17  “Kodwa nxa inhliziyo zenu zingaphambuka,+ liyekele ukulalela njalo lihugwe futhi likhothamele abanye onkulunkulu libakhonze,+ 18  ngiyalitshela lamuhla ukuthi lizatshabalala loba sekutheni.+ Alisoze lihlale isikhathi eside elizweni eselichapha uJodani ukuthi liyelithatha libe ngelenu. 19  Ngibeka amazulu lomhlaba ukuthi kube ngofakazi abamelane lani lamuhla, bokuthi sengibeke ukuphila kanye lokufa phambi kwenu, isibusiso kanye lesiqalekiso+ futhi kumele likhethe ukuphila ukuze liphile+ lina kanye lezizukulwane zenu,+ 20  ngokumthanda uJehova uNkulunkulu wenu,+ langokulalela ilizwi lakhe, langokunamathela kuye+ ngoba yena uyikuphila kwenu futhi nguye ozakwenza lihlale isikhathi eside elizweni uJehova afunga ukulinika okhokho benu u-Abrahama lo-Isaka loJakhobe.”+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “lingawabuyisela enhliziyweni zenu.”
NgesiHebheru, “uzasoka.”