UDutheronomi 3:1-29

  • Ukunqotshwa kuka-Ogi inkosi yaseBhashani (1-7)

  • Ukwabiwa kwelizwe elisempumalanga kukaJodani (8-20)

  • UJoshuwa utshelwa ukuthi angesabi (21, 22)

  • UMosi kasoze angene elizweni lesithembiso (23-29)

3  “Ngemva kwalokho saphenduka sangena indlela eya eBhashani njalo u-Ogi inkosi yaseBhashani waphuma wasihlangabeza lalo lonke ibutho lakhe ezokulwa lathi e-Edreyi.+  Ngakho uJehova wathi kimi, ‘Lingamesabi ngoba ngizamnikela esandleni senu, yena labo bonke abantu bakhe kanye lelizwe lakhe njalo lizamenza lokho elikwenze kuSihoni inkosi yama-Amori ebihlala eHeshibhoni.’  Ngakho uJehova uNkulunkulu wethu wanikela lo-Ogi inkosi yaseBhashani lalo lonke ibutho lakhe esandleni sethu njalo saqhubeka sibabulala baze baphela du, kakho loyedwa owasalayo.  Ngemva kwalokho sathumba wonke amadolobho akhe. Akula lelilodwa idolobho esalitshiyayo kuwo wonke angu-60, sathumba sonke nje isabelo se-Arigobi embusweni ka-Ogi eBhashani.+  Wonke amadolobho la ayevikelwe ngemiduli emide lamagedi lemigoqo njalo sathatha lamanye amanengi ayengavikelwanga ngemiduli.  Loba kunjalo sawatshabalalisa wonke+ njengalokho esakwenza kuSihoni inkosi yaseHeshibhoni. Satshabalalisa wonke amadolobho kanye labesilisa labesifazana labantwana.+  Sathatha zonke izifuyo lempahla esayithola emadolobheni lawo.  “Ngalesosikhathi sathatha ilizwe lamakhosi amabili ama-Amori+ ayehlala esabelweni esisempumalanga kukaJodani kusukela esigodini se-Arinoni kuze kuyefika entabeni iHemoni+  (intaba le amaSidoni ayeyibiza ngokuthi yiSiriyoni, ama-Amori wona eyibiza ngokuthi yiSeniri). 10  Sawathatha wonke amadolobho asendaweni echayileyo, lonke nje elaseGiliyadi layo yonke iBhashani kuze kuyefika eSalekha lase-Edreyi,+ amadolobho ayengaphansi kombuso ka-Ogi eBhashani. 11  Phela u-Ogi inkosi yaseBhashani wayengowokucina kwabosendo lwamaRefayimi. Uhlaka* lwakhe lokungcwaba lwalwenziwe ngensimbi* njalo lulokhu lukhona lalamuhla eRabha yama-Amoni. Uhlaka lwakhona luzingalo* ezingu-9 ubude lengalo ezine ububanzi. 12  Ngalesosikhathi salithatha ilizwe lelo laba ngelethu kusukela e-Aroweri+ eseduze kwesigodi se-Arinoni kanye lengxenye yeGiliyadi esezintabeni njalo senginike isizwana sakoRubheni lesakoGadi+ amadolobho elizwe lelo. 13  Yonke ingxenye eseleyo yeGiliyadi layo yonke iBhashani esembusweni ka-Ogi ngiyinike ingxenye yesizwana sakoManase.+ Sonke nje isabelo se-Arigobi esingaphansi kweBhashani sasisaziwa ngokuthi lilizwe lamaRefayimi. 14  “UJayiri+ indodana kaManase wathatha sonke isabelo se-Arigobi+ kuze kuyefika emngceleni wamaGeshuri lamaMahakhathi+ njalo wabiza imizi leyo yaseBhashani ngebizo lakhe wathi yiHavothi-jayiri.*+ Lelo yilo ibizo layo kuze kube lamuhla. 15  UMakhiri yena ngimnike iGiliyadi.+ 16  Kanti njalo abakoRubheni labakoGadi+ ngibanike indawo esukela eGiliyadi kuze kuyefika esigodini se-Arinoni. Umngcele wabo uphakathi kwesigodi leso njalo utshaya uze uyefika eJabhokhi esigodini esisemngceleni wama-Amoni, 17  le-Arabha, lomfula uJodani kanye lomngcele wakhona kusukela eKhinerethi kuze kuyefika eLwandle lwe-Arabha, uLwandle Lwesawudo, endaweni ezehlileyo zePhisiga ngasempumalanga.+ 18  “Ngemva kwalokho ngakhuluma lani ngathi: ‘UJehova uNkulunkulu wenu uselinike indawo le ukuthi ibe ngeyenu. Wonke amaqhawe enu azathwala izikhali achaphe aye phetsheya phambi kwabafowenu ama-Israyeli.+ 19  Emadolobheni engilinike wona kuzasala amakhosikazi enu labantwabenu kanye lezifuyo zenu kuphela (ngoba ngiyakwazi ukuthi izifuyo zenu zidlana uboya), 20  kuze kube yilapho uJehova esenike abafowenu ukuphumula njengoba nje esekwenzile kini futhi sebeze balithatha ilizwe uJehova uNkulunkulu wenu azabanika lona ukuthi libe ngelabo ngaphetsheya komfula uJodani. Ngemva kwalokho lizaphenduka ngamunye abuyele elifeni lakhe engimnike lona.’+ 21  “Ngalesosikhathi ngakhuluma loJoshuwa+ ngathi: ‘Uzibonele ngawakho lokho uJehova uNkulunkulu wethu akwenze emakhosini la amabili. UJehova uzakwenza okufananayo lakuyo yonke imibuso eliya kuyo ngaphetsheya.+ 22  Akumelanga liyesabe imibuso le ngoba uJehova uNkulunkulu wenu nguye olilwelayo.’+ 23  “Ngalesosikhathi ngancenga uJehova ngathi, 24  ‘Awu Nkosi Enkulu Jehova usuqalisile ukutshengisa inceku yakho ubukhulu bakho kanye lengalo yakho elamandla.+ Kambe nguphi unkulunkulu emazulwini loba emhlabeni oseke wenza izimanga ezinkulu kangaka njengawe?+ 25  Ngicela ungivumele ngichaphe ngiyebona ilizwe elihle elingaphetsheya kukaJodani, isabelo lesi esihle esisezintabeni kanye leLebhanoni.’+ 26  Kodwa uJehova wayelokhu engizondele ngenxa yenu+ njalo kazange angilalele. UJehova wathi kimi, ‘Kwanele! Ungaphindi ukhulume lami ngendaba le. 27  Qansa uye esiqongweni sentaba iPhisiga+ ukhangele entshonalanga, lasenyakatho, laseningizimu, lasempumalanga ulibuke ilizwe ngoba awusoze uwuchaphe umfula lo uJodani.+ 28  Beka uJoshuwa esikhundleni sakho+ umkhuthaze njalo umqinise ngoba nguye ozachapha+ phambi kwabantu laba futhi nguye ozakwenza ukuthi balithathe ilizwe ozalibona libe lilifa labo.’ 29  Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi sihlala esigodini esiphambi kweBhethi-phewori.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umbheda okwakubekwa kuwo isidumbu.
Ezinye inguqulo zithi, “ngelitshe elimnyama.”
Ingalo yayilingana lamasentimitha angu-44,5. Khangela iSengezo ku-B14.
Ibizo leli litsho ukuthi, “Imizi kaJayiri elamatende.”