UDutheronomi 29:1-29

  • Isivumelwano esenziwa labako-Israyeli eMowabi (1-13)

  • Izixwayiso zokungalaleli (14-29)

    • Izinto ezifihlakeleyo lezinto eziveziweyo (29)

29  La ngamazwi esivumelwano uJehova alaya uMosi ukuthi asenze labantu bako-Israyeli elizweni lakoMowabi, phezu kwesivumelwano asenza labo eHorebhi.+  Ngemva kwalokho uMosi wabuthanisa bonke abantu bako-Israyeli wathi kubo: “Lazibonela konke uJehova akwenza phambi kwamehlo enu elizweni laseGibhithe, lakuFaro lakuzo zonke izinceku zakhe lakulo lonke ilizwe lakhe,+  lazibona izahlulelo ezinkulu, lezibonakaliso lezo ezesabekayo kanye lezimangaliso.+  Kodwa kuze kube lamuhla uJehova kakaliniki inhliziyo ezwisisayo lamehlo abonayo lendlebe ezizwayo.+  ‘Bengilokhu ngilikhokhela okweminyaka le engu-40 enkangala+ njalo izigqoko elizigqokileyo azizange ziguge lamanyathela asenyaweni zenu kawazange aguge.+  Kalizange lidle isinkwa futhi alizange linathe iwayini loba okunye nje okudakayo ukuze likwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu.’  Ngokuhamba kwesikhathi lafika endaweni le njalo uSihoni inkosi yeHeshibhoni+ lo-Ogi inkosi yeBhashani+ baphuma bazosihlasela kodwa sabanqoba.+  Ngemva kwalokho sathatha ilizwe labo salinika abakoRubheni labakoGadi lengxenye yesizwana sakoManase ukuthi libe lilifa labo.+  Ngakho-ke gcinani amazwi esivumelwano lesi liwalalele ukuze liphumelele kukho konke elikwenzayo.+ 10  “Lamuhla lonke limi phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, abakhokheli bezizwana zenu, labadala benu, labaphathi benu, lawo wonke amadoda ako-Israyeli, 11  labantwabenu, lamakhosikazi enu+ kanye labezinye izizwe+ abaphakathi kwezihonqo zenu, kusukela kulowo olithezela inkuni kuze kuyefika kulowo olikhela amanzi. 12  Lilapha lamuhla ukuze lenze isifungo sokungena esivumelwaneni sikaJehova uNkulunkulu wenu, isivumelwano uJehova uNkulunkulu wenu asenza lani lamuhla,+ 13  ukuze alimise libe ngabantu bakhe+ lamuhla kanye lokuthi abe nguNkulunkulu wenu+ njengoba nje walithembisa, lanjengoba nje wafunga kubokhokho benu u-Abrahama+ lo-Isaka+ loJakhobe.+ 14  “Ngakho-ke isivumelwano lesi kanye lesifungo lesi angisenzi lani kuphela 15  kodwa ngisenza lalabo abami lapha kanye lathi lamuhla phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu, lalabo abangekho lapha lamuhla. 16  (Phela liyazi mhlophe indlela esasiphila ngayo elizweni laseGibhithe kanye lendlela esidabule ngayo phakathi kwezizwe ezitshiyeneyo phakathi kohambo lwethu.+ 17  Kanti njalo lalihlala lizibona izinto ezenyanyekayo ababelazo kanye lezithombe zabo ezenyanyekayo*+ ezenziwe ngezigodo, lamatshe, lesiliva kanye legolide.) 18  Nanzelelani kungabikhona phakathi kwenu umuntu wesilisa loba owesifazana, imuli loba abantu besizwana esithile, abazakuba lenhliziyo ephambukayo kuJehova uNkulunkulu wethu behlose ukuyakhonza onkulunkulu bezizwe lezo,+ ukuze phakathi kwenu kungabi lempande ethela izithelo eziletshefu kanye lesihlahlakazana esibaba gamu.*+ 19  “Kodwa nxa umuntu angathi esizwa amazwi esifungo lesi abesezikhukhumeza enhliziyweni yakhe athi, ‘Ngizakuba lokuthula lanxa ngiqhubeka ngisenza engikutshelwa yinhliziyo yami,’ abesebangela ukuthi konakale yonke into endleleni yakhe, 20  uJehova kasoze amthethelele+ kodwa ulaka lukaJehova olwesabekayo luzavutha phezu kwakhe futhi sonke isiqalekiso esibhalwe ebhukwini leli sizakwehlela kuye+ loba sekutheni njalo uJehova uzalicitsha ibizo lakhe ngaphansi kwamazulu. 21  UJehova uzamkhetha phakathi kwazo zonke izizwana zako-Israyeli ukuze ehlelwe luhlupho oluhambelana laso sonke isiqalekiso sesivumelwano esibhalwe ebhukwini leli loMthetho. 22  “Nxa isizukulwane sabantwabenu abazalandela ngemva kwenu kanye lowesinye isizwe ovela elizweni elikhatshana bebona inhlupho eziselizweni lemikhuhlane uJehova ayehlisele phezu kwalo, 23  isalufa, lesawudo kanye lokutshisa ukuze kungasahlanyeleki elizweni lonke njalo kungasahlumi lutho futhi kungasamili lutho kulo, libhujiswe ngendlela okwabhujiswa ngayo iSodoma leGomora,+ le-Adima leZebhoyimi+ indawo ezatshabalaliswa nguJehova ngolaka lwakhe langentukuthelo yakhe, 24  bona kanye lazo zonke izizwe bazakuthi, ‘Kanti uJehova ukwenzeleni lokhu elizweni leli?+ Lubangelwe yini ulaka lolu olwesabekayo futhi oluvuthayo?’ 25  Lapho-ke abantu bazakuthi, ‘Kungenxa yokuthi batshiya isivumelwano sikaJehova+ uNkulunkulu wabokhokho babo asenza labo ngesikhathi ebakhipha elizweni laseGibhithe.+ 26  Kodwa basuka bayakhonza abanye onkulunkulu njalo babakhothamela, onkulunkulu ababengabazi futhi ayengazange abavumele ukuthi babakhonze.*+ 27  UJehova waselithukuthelela ilizwe lelo, wehlisela kulo sonke isiqalekiso esibhalwe ebhukwini leli.+ 28  Ngakho-ke uJehova wabasiphuna ngolaka emhlabathini wabo,+ ethukuthele futhi ezonde kakhulu, wasebahambisa kwelinye ilizwe lapho abakhona lamuhla.’+ 29  “Izinto ezifihlakeleyo ngezikaJehova uNkulunkulu wethu+ kodwa izinto eziveziweyo ngezethu kanye lezizukulwane zethu kuze kube nini lanini ukuze sikwenze konke okusemazwini oMthetho lo.+

Amabala angaphansi

Ibala lesiHebheru elisetshenziswe lapha lingabe lihambelana lebala elitsho ubulongwe futhi lisetshenziswa nxa kukhulunywa ngento enyanyisayo.
Kumbe, “lomhlonyane.”
NgesiHebheru, “ayengazange ababele bona.”