UDutheronomi 28:1-68

  • Izibusiso zokulalela (1-14)

  • Iziqalekiso zokungalaleli (15-68)

28  “Nxa lingalilalela sibili ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu ngokuba leqiniso lokuthi liyayilandela yonke imithetho yakhe engilinika yona lamuhla, loba sekutheni uJehova uNkulunkulu wenu uzaliphakamisa libe phezu kwazo zonke izizwe ezisemhlabeni.+  Izibusiso zonke lezi zizakwehlela phezu kwenu ngobunengi bazo+ ngenxa yokuthi liyabe liqhubeka lilalela ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu:  “Lizabusiswa edolobheni, libusiswe lasemaphandleni.+  “Abantwabenu bazabusiswa,*+ kubusiswe lesithelo somhlabathi wenu kanye lalokho okuzelwe yizifuyo zenu, amathole enkomo zenu lamazinyane ezimvu zenu.+  “Amabhasikiti+ enu lemiganu yenu yokuvubela ifulawa kuzabusiswa.+  “Lizabusiswa nxa lingena, libusiswe lanxa liphuma.  “UJehova uzakwenza ukuthi izitha zenu ezilihlaselayo zinqotshwe phambi kwenu.+ Zizalihlasela zivelela eceleni elilodwa kodwa zizalibalekela zisabalale zisiya emaceleni ayisikhombisa.+  UJehova uzakwenza ukuthi isibusiso sehlele eziphaleni zenu+ lakukho konke elikwenzayo. Loba sekutheni uJehova uNkulunkulu wenu uzalibusisa elizweni alinika lona.  UJehova uzalimisa libe yisizwe sakhe esingcwele+ njengoba nje elithembisile+ ngenxa yokuthi liyabe liqhubeka ligcina imithetho kaJehova uNkulunkulu wenu njalo lihamba ezindleleni zakhe. 10  Zonke izizwe ezisemhlabeni zizabona ukuthi libizwa ngebizo likaJehova+ futhi zizalesaba.+ 11  “UJehova uzalenza libe labantwana abanengi kakhulu, lezifuyo ezinengi okumangalisayo futhi uzalinika lomhlabathi ovundileyo+ elizweni uJehova afunga kubokhokho benu ukuthi uzalinika lona.+ 12  UJehova uzavula isiphala sakhe esihle, amazulu, ukuze izulu line ngesikhathi salo elizweni lenu+ njalo abusise konke elikwenzayo. Lizabolekisa izizwe ezinengi kodwa lina akusoze kudingakale ukuthi liboleke.+ 13  UJehova uzalenza libe likhanda hatshi umsila, alenze libe phezulu+ hatshi phansi, nxa nje lizaqhubeka lilalela imithetho kaJehova uNkulunkulu wenu engilinika yona lamuhla ukuthi liyigcine futhi liyilandele. 14  Akumelanga liphambuke kuwo wonke amazwi engilitshela wona lamuhla, liye kwesokudla loba kwesenxele+ njalo akumelanga lilandele abanye onkulunkulu ukuze libakhonze.+ 15  “Kodwa nxa lingayekela ukulalela ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu ngokuba leqiniso lokuthi liyayilandela yonke imithetho yakhe lemilayo yakhe engilinika yona lamuhla, iziqalekiso zonke lezi zizakwehlela phezu kwenu futhi zizaligijimisa zize zilifice:+ 16  “Lizaqalekiswa edolobheni, liqalekiswe lasemaphandleni.+ 17  “Amabhasikiti+ enu lemiganu yenu yokuvubela ifulawa kuzaqalekiswa.+ 18  “Abantwabenu bazaqalekiswa,*+ kuqalekiswe lesithelo somhlabathi wenu lamathole enkomo zenu kanye lamazinyane ezimvu zenu.+ 19  “Lizaqalekiswa nxa lingena, liqalekiswe nxa liphuma. 20  “UJehova uzakwehlisela isiqalekiso phezu kwenu, alenze liphithane amakhanda njalo alijezise kukho konke elikwenzayo lize liphele nya futhi litshabalale masinyane ngenxa yezinto ezimbi elizenzayo kanye lokumhlamukela kwenu.+ 21  UJehova uzabangela ukuthi linamathelwe ngumkhuhlane aze alitshabalalise liphele elizweni elizalithatha libe ngelenu.+ 22  UJehova uzalehlisela umkhuhlane wofuba, loqhuqho, lokuvuvuka, lokutshisa komzimba,+ lenkemba,+ lokutshisa okuhangulayo kanye lomkhuhlane ohlasela izilimo.+ Izinto lezi zizalixotshanisa lize litshabalale. 23  Isibhakabhaka esiphezu kwamakhanda enu sizakuba njengekhopha lomhlaba phansi ube njengensimbi.+ 24  UJehova uzakwenza ukuthi izulu elizakuna elizweni lenu libe lubhuqu kanye lothuli, kuzakwehlela kini kuvela emazulwini lize litshabalale. 25  UJehova uzabangela ukuthi linqotshwe phambi kwezitha zenu.+ Lizazihlasela livelela eceleni elilodwa kodwa lizazibalekela lisiya emaceleni ayisikhombisa atshiyeneyo njalo yonke imibuso yomhlaba izasala ithithibele ngenxa yalokho okuzalehlela.+ 26  Izidumbu zenu zizakuba yikudla kwazo zonke inyoni eziphaphayo emkhathini kanye lenyamazana ezisemhlabeni, kakho ozazethusa zibaleke.+ 27  “UJehova uzalihlasela ngamathumba aseGibhithe, lenyama ezikhula esithweni sokuya ngaphandle, lokuqubuka, lezilonda ezibhibhidlayo kanye lemikhuhlane engelaphekiyo. 28  UJehova uzakwehlisela kuwe ukuhlanya lobuphofu+ kanye lokuphithana kwengqondo. 29  Uzahamba uphumputha emini libalele njengomuntu oyisiphofu ohamba ephumputha emnyameni.+ Awusoze uphumelele kuloba yikuphi okwenzayo, uzahlala uqilibezelwa, utshontshelwa futhi akulamuntu ozakuvikela.+ 30  Uzathi uthembisane lowesifazana enye indoda imbambe iganyavu. Uzakwakha indlu kodwa awusoze uhlale kuyo,+ uzahlanyela insimu yamagilebisi kodwa awusoze usebenzise izithelo zayo.+ 31  Inkunzi yakho izahlatshwa phambi kwakho kodwa inyama yayo awusoze uyidle. Ubabhemi wakho uzatshontshwa ukhangele kodwa kasoze aphenduke kuwe. Imvu yakho izanikwa izitha zakho kodwa kakho ozakuvikela. 32  Amadodana lamadodakazi akho azaphiwa abanye abantu+ ukhangele njalo uzahlala uwakhumbula kodwa akulalutho ozalwenza. 33  Izithelo zomhlabathi wakho kanye lakho konke ozakuvuna kuzadliwa ngabantu ongabaziyo+ njalo uzahlala uqilibezelwa futhi ucindezelwa. 34  Ozakubona ngamehlo akho kuzakutshiya uphambene. 35  “UJehova uzalihlasela ngamathumba abuhlungu futhi angelaphekiyo. Azalihlasela emadolweni lasenyaweni, kusukela ngaphansi kwenyawo kuze kuyefika okhakhayini. 36  UJehova uzalidudula lina kanye lenkosi elizikhethele yona ukuthi ilibuse liye elizweni lina labokhokho benu elalingalazi+ njalo nxa selikhonale lizakhonza abanye onkulunkulu, onkulunkulu abenziwe ngezigodo lamatshe.+ 37  Abantu bendawo uJehova azalidudula liye kuzo bazasala bethithibele ngenxa yalokho okwenzakale kini, bazalichothoza balenze inhlekisa.+ 38  “Lizahlanyela inhlanyelo enengi emasimini kodwa lizavuna insalela+ ngoba intethe zizatshaya zibhuqe. 39  Lizahlanyela amasimu amagilebisi njalo liwahlakulele kodwa alisoze lilinathe iwayini lakhona futhi alisoze livune lutho+ ngoba izibungu zizawatshabalalisa. 40  Lizakuba lezihlahla zama-oliva kuyo yonke indawo yenu kodwa alisoze liwathole amafutha okugcoba ngoba izithelo zenu zama-oliva zizakhithika. 41  Lizazala amadodana lamadodakazi kodwa kawasoze ahlale engawenu ngoba azathunjwa.+ 42  Imitshitshi yezibungu eziphaphayo izatshaya ibhuqe izihlahla zenu kanye lezithelo zomhlabathi wenu. 43  Umuntu wesinye isizwe ohlezi phakathi kwenu uzaqhubeka ephakama kakhulu kulani kodwa lina lizaqhubeka lilokhu lisiya phansi njalonje. 44  Uzakuboleka kodwa wena awusoze umboleke.+ Yena uzakuba likhanda wena uzakuba ngumsila.+ 45  “Iziqalekiso zonke lezi+ zizakwehlela phezu kwenu. Zizalixotshanisa zize zilifice, lize litshabalaliswe+ ngenxa yokuthi kalililalelanga ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu ngokugcina imithetho yakhe kanye lemilayo yakhe engilinika yona.+ 46  Kanti njalo zizaqhubeka ziphezu kwenu labantwabenu zibe yisibonakaliso esingapheliyo kanye lesixwayiso,+ 47  ngenxa yokuthi kalizange likhonze uJehova uNkulunkulu wenu ngenjabulo langenhliziyo ethokozayo ngesikhathi likhomba ngophakathi.+ 48  UJehova uzathumela izitha zenu zizolihlasela njalo lizazisebenzela+ lilambile,+ lomile, ligqoke amanikiniki futhi liswela yonke into. Uzaligaxa ijogwe lensimbi entanyeni lize litshabalale. 49  “UJehova uzalivusela isizwe esivela khatshana sizolihlasela,+ esivela emikhawulweni yomhlaba, sizahwitha njengokhozi,+ isizwe esikhuluma ulimi elingasoze liluzwe,+ 50  isizwe esesabekayo nxa usikhangele njalo esingasoze sibe lendaba lomuntu omdala kumbe sibe lozwelo kosesemutsha.+ 51  Bazakudla isithelo somhlabathi wenu kanye lalokho okuzelwe yizifuyo zenu lize litshabalaliswe. Abasoze balitshiyele lutho kungaba ngamabele, iwayini elitsha loba amafutha kumbe amathole enkomo loba amazinyane ezimvu baze balibhubhise.+ 52  Bazalivimbezela balivalele phakathi kwawo wonke amadolobho enu* akulo lonke ilizwe lenu kuze kudilike imiduli yenu emide futhi eqinileyo eliyithembileyo. Bazalivimbezela sibili phakathi kwawo wonke amadolobho enu akulo lonke ilizwe lenu uJehova uNkulunkulu alinike lona.+ 53  Lapho-ke lizakudla abantwabenu,* inyama yamadodana enu leyamadodakazi enu+ uJehova uNkulunkulu wenu alinike wona, ngenxa yobunzima bokuvinjezelwa kanye lokuhlupheka okuzabangelwa yisitha senu kini. 54  “Ngitsho lendoda ebuthakathaka futhi elozwelo kakhulu phakathi kwenu ayisoze imzwele umfowabo loba inkosikazi yayo eyithandayo loba abantwabayo abaseleyo, 55  njalo izazidlela yodwa inyama yabantwabayo ngoba iyabe ingelakho okunye, ngenxa yobunzima bokuvinjezelwa kanye lokuhlupheka okuzabangelwa yisitha senu emadolobheni enu.+ 56  Kanti njalo lowesifazana obuthakathaka futhi olozwelo kulabo bonke phakathi kwenu ongeke akucabange ukunyathela ngonyawo lwakhe emhlabathini ngenxa yokuthi ubuthakathaka,+ kasoze amzwele umkakhe loba indodana yakhe kumbe indodakazi yakhe, 57  kasoze azwele ngitsho lalokho okuphuma phakathi kwamathangazi akhe nxa esanda kubeletha kanye labantwana abazalayo. Uzabadlela ensitha ngenxa yobunzima bokuvinjezelwa kanye lokuhlupheka okuzalethwa yisitha senu emadolobheni enu. 58  “Nxa lingayekela ukuwagcina ngonanzelelo wonke amazwi oMthetho lo alotshwe ebhukwini leli+ njalo lingalesabi ibizo leli elikhazimulayo futhi elibabazekayo,+ ibizo likaJehova+ uNkulunkulu wenu, 59  uJehova uzakwehlisela phezu kwenu labantwabenu inhlupho ezinzima, inhlupho ezinkulu futhi ezingapheliyo+ kanye lemikhuhlane ebuhlungu engelaphekiyo. 60  Uzabuyisela kini yonke imikhuhlane yaseGibhithe elaliyesaba, izanamathela kini loba sekutheni. 61  Kanti njalo uJehova uzakwehlisela kini leminye imikhuhlane kanye lenhlupho ezingabhalwanga ebhukwini leli loMthetho lize litshabalaliswe. 62  Lanxa selibanengi njengenkanyezi ezisemazulwini+ kuzasala abalutshwana phakathi kwenu+ ngenxa yokuthi alililalelanga ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu. 63  “Njengoba nje kwamthokozisa uJehova ukulenza liphumelele kanye lokulandisa libe banengi, ngaleyondlela kuzamthokozisa uJehova ukulibhubhisa kanye lokulitshabalalisa njalo lizakhitshwa elizweni eselizalithatha libe ngelenu. 64  “UJehova uzalichithachitha liye phakathi kwazo zonke izizwe, kusukela komunye umkhawulo womhlaba kuze kuyefika komunye umkhawulo womhlaba+ njalo nxa selikhonale kuzamele likhonze onkulunkulu abenziwe ngezigodo kanye lamatshe, onkulunkulu lina labokhokho benu elalingabazi.+ 65  Kalisoze likuthole ukuthula phakathi kwezizwe lezo,+ lenyawo zenu kazisoze ziyithole indawo yokuphumula. Kodwa nxa selikhonale uJehova uzabangela ukuthi inhliziyo zenu zikhathazeke+ lokuthi amehlo enu afiphale futhi lihlulukelwe.+ 66  Ukuphila kwenu kuzakuba sengozini enkulu njalo lizadlela evalweni emini lobusuku futhi lizahlala lingelathemba lokuthi lizasinda. 67  Ekuseni lizakuthi, ‘Ngabe kuyahlwa!’ Kusihlwa lithi, ‘Ngabe kusekuseni!’ ngenxa yokwesaba okuzakuba senhliziyweni zenu langenxa yalokho elizakubona ngamehlo enu. 68  Loba sekutheni uJehova uzalibuyisela eGibhithe ngomkhumbi, ngendlela engalitshela ngayo ngathi, ‘Alisoze liphinde liyibone,’ futhi nxa selikhonale lizazithengisa ezitheni zenu ukuthi libe yizigqili lezigqilikazi zazo kodwa kakho ozalithenga.”

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “Isithelo sesibeletho sakho sizabusiswa.”
NgesiHebheru, “Isithelo sesibeletho sakho sizaqalekiswa.”
NgesiHebheru, “kwamagedi.”
NgesiHebheru, “isithelo sesibeletho sakho.”